Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόταση μομφής ‑Ο σκυλοκαυγάς ΝΔ_Συριζα συνεχίζεται — ΚΚΕ: Διαρκής μομφή σε κυβέρνηση και κόμματα

Για δεύ­τε­ρη μέρα συνε­χί­στη­κε χτες η τρι­ή­με­ρη συζή­τη­ση για την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας κατά της κυβέρ­νη­σης που κατέ­θε­σε ο ΣΥΡΙΖΑ, στή­νο­ντας από κοι­νού με τη ΝΔ μία παρα­πλα­νη­τι­κή κοκο­ρο­μα­χία με επί­κε­ντρο τις παρα­κο­λου­θή­σεις, τις υπο­κλο­πές, τη δια­φθο­ρά και το μαύ­ρο χρή­μα, εξα­πο­λύ­ο­ντας αλλη­λο­κα­τη­γο­ρί­ες για το ποιος παρα­κο­λου­θεί ποιον, ποιος τα παίρ­νει από ποιον και άλλα παρό­μοια, για να μένουν στο απυ­ρό­βλη­το τα πραγ­μα­τι­κά επίδικα:

Δηλα­δή ο βούρ­κος του θεσμι­κού πλαι­σί­ου των νόμων, Οδη­γιών και κανο­νι­σμών της ΕΕ και διε­θνών συμ­βά­σε­ων, που έχουν ψηφί­σει από κοι­νού και που στή­νει στα 5 μέτρα λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα και ελευ­θε­ρί­ες, η συνε­νο­χή τους για την παρα­κο­λού­θη­ση στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισ­σό — δηλα­δή ενός ολό­κλη­ρου Κόμ­μα­τος, — από το 2016 έως τον Απρί­λη του 2022, και βέβαια η στρα­τη­γι­κή τους σύμπλευ­ση για την προ­ώ­θη­ση των συμ­φε­ρό­ντων του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, τσα­κί­ζο­ντας τις ανά­γκες του λαού.

ΚΚΕ: Διαρ­κής μομ­φή σε κυβέρ­νη­ση και κόμ­μα­τα για το πλαί­σιο των υποκλοπών

Αυτά ακρι­βώς τα πραγ­μα­τι­κά επί­δι­κα ανέ­δει­ξαν με τις παρεμ­βά­σεις τους οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ, τονί­ζο­ντας ότι η μομ­φή του Κόμ­μα­τος προς την κυβέρ­νη­ση είναι δεδο­μέ­νη και διαρ­κής και αφο­ρά τόσο το σκάν­δα­λο των υπο­κλο­πών, όσο και το σύνο­λο των προ­βλη­μά­των που αντι­με­τω­πί­ζει ο λαός και αυτή εκφρά­ζε­ται και στους αγώ­νες και στη Βου­λή. Ξεκα­θά­ρι­σαν ότι από τη μομ­φή του ΚΚΕ δεν εξαι­ρεί­ται καμία κυβέρ­νη­ση, κανέ­να κόμ­μα που στη­ρί­ζει το σάπιο σύστη­μα, απευ­θύ­νο­ντας στον λαό κάλε­σμα να κατα­δι­κά­σει μαχη­τι­κά και αγω­νι­στι­κά την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων, να μην ανε­χτεί το δόγ­μα «ουδείς εξαι­ρεί­ται των παρα­κο­λου­θή­σε­ων», να συμπο­ρευ­τεί με το ΚΚΕ δυνα­μώ­νο­ντας τον αγώ­να για τις δικές του ανάγκες.

Η συζή­τη­ση ολο­κλη­ρώ­νε­ται σήμε­ρα με τη δια­δι­κα­σία της ονο­μα­στι­κής ψηφοφορίας.

Σάπιες ζωές, του Ανδρέα Ονουφρίου

💥  ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ

Οι μάχες των μαχών για το ΚΚΕ δίνονται στην οργάνωση του αγώνα

💥 ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ

Με την υπογραφή όλων σας το κράτος 
της καταστολής και του αυταρχισμού

💥 ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ

Η αστική δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει 
χωρίς παρακολουθήσεις και καταστολή

💥  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ

Έκθετοι όλοι σας για τις υποκλοπές σε βάρος του ΚΚΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο