Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόταση νόμου του ΚΚΕ για τη δίκαιη φορολόγηση και ανακούφιση των αυτοαπασχολουμένων της πόλης και της υπαίθρου

Πρό­τα­ση νόμου για τη δίκαιη φορο­λό­γη­ση και για μέτρα ανα­κού­φι­σης των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων της πόλης και της υπαί­θρου κατέ­θε­σε η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ.

Η πρό­τα­ση νόμου του ΚΚΕ εισά­γει δια­τά­ξεις που στο­χεύ­ουν στη δίκαιη φορο­λό­γη­ση και την ανα­κού­φι­ση των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων της πόλης και της υπαί­θρου λόγω της μεγά­λης μεί­ω­σης των εισο­δη­μά­των τους και την τερά­στια συσ­σώ­ρευ­ση χρε­ών προς την Εφο­ρία, τα Ασφα­λι­στι­κά Ταμεία, τους ΟΤΑ και τις Τρά­πε­ζες προ­βλέ­πο­ντας τη δρα­στι­κή μεί­ω­ση των χρε­ών αυτών.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην Αιτιο­λο­γι­κή Έκθε­ση της Πρό­τα­σης Νόμου:

«Η ασφυ­κτι­κή αυτή κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­θη­κε λόγω της καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης των προη­γού­με­νων ετών, των περιο­ρι­στι­κών μέτρων που λήφθη­καν μέσα στην παν­δη­μία, αλλά και της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που ακο­λού­θη­σε τόσο η σημε­ρι­νή όσο και οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις, έχουν ως απο­τέ­λε­σμα οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι της πόλης και της υπαί­θρου κατά την τελευ­ταία 15ετία να έχουν επι­βα­ρυν­θεί με νέους φόρους και νέα βάρη, όπως φόρο από το 1ο ευρώ στο εισό­δη­μα, το τέλος επι­τη­δεύ­μα­τος, τα τεκ­μή­ρια δια­βί­ω­σης, τον ΕΝΦΙΑ, όλους τους υπό­λοι­πους έμμε­σους φόρους στα καύ­σι­μα και στα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης. Σε αυτά έρχε­ται να προ­στε­θεί από 1.1.2024, η νέα αύξη­ση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών λόγω της πρό­βλε­ψης του ν. 4670/2020 (νόμος Βρού­τση) στη βάση της αύξη­σης του πλη­θω­ρι­σμού που θα προ­σθέ­σει νέα χρέη στους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους. Τα σχέ­δια φορο­λό­γη­σης βάσει τεκ­μαρ­τού εισο­δή­μα­τος και άλλων τεκ­μη­ρί­ων θα προ­κα­λέ­σουν νέα υπέρ­με­τρη επι­δεί­νω­ση της κατά­στα­σης, οδη­γώ­ντας πολ­λούς αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους σε κλεί­σι­μο της επι­χεί­ρη­σής τους ή έξο­δο από το επάγ­γελ­μά τους και ευνο­ώ­ντας την επέ­κτα­ση και κυριαρ­χία των μεγά­λων εται­ρειών και επι­χει­ρή­σε­ων σε κάθε κλάδο.

Για το λόγο αυτό η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ εισά­γει δια­τά­ξεις που στο­χεύ­ουν αφε­νός στην πραγ­μα­τι­κά δίκαιη φορο­λό­γη­ση των μη μισθω­τών αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων επαγ­γελ­μα­τιών και αφε­τέ­ρου στην ανα­κού­φι­ση των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων της πόλης και της υπαί­θρου. Τα μέτρα αυτά είναι επι­τα­κτι­κά ανα­γκαία δεδο­μέ­νου ότι η μεγά­λη πλειο­ψη­φία των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων έχει συσ­σω­ρεύ­σει τερά­στια χρέη, τα οποία δεν μπο­ρούν να απο­πλη­ρω­θούν και έχουν οδη­γή­σει δεκά­δες χιλιά­δες αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, φτω­χούς αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φους κυριο­λε­κτι­κά σε απόγνωση.

Τα φορο­λο­γι­κά έσο­δα πρέ­πει να καλυ­φθούν από τη φορο­λό­γη­ση του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, των μεγά­λων επι­χει­ρή­σε­ων, της μεγά­λης κινη­τής και ακί­νη­της περιουσίας».

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην Αιτιο­λο­γι­κή Έκθε­ση επί των άρθρων:

«Με το άρθρο 1 θεσπί­ζε­ται αφο­ρο­λό­γη­το όριο για τα εισο­δή­μα­τα όλων των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών ‑εμπό­ρων, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και ψαρά­δων και ορί­ζε­ται το ύψος του. Επί­σης, ορί­ζε­ται ρητά ο τρό­πος φορο­λό­γη­σης των μη μισθω­τών αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων επαγ­γελ­μα­τιών βάσει των δηλω­θέ­ντων στοι­χεί­ων στο βιβλίο εσό­δων — εξό­δων, απο­κλειο­μέ­νης της εισα­γω­γής τεκ­μη­ρί­ων ή της θέσπι­σης τεκ­μαρ­τού εισο­δή­μα­τος βάσει οποιου­δή­πο­τε κριτηρίου.

Με το άρθρο 2 ορί­ζε­ται η κατάρ­γη­ση του τέλους επι­τη­δεύ­μα­τος για όλους τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες — βιο­τέ­χνες — εμπό­ρους, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φους και ψαράδες.

Με το άρθρο 3 ορί­ζε­ται το πεδίο εφαρ­μο­γής των μέτρων ανα­κού­φι­σης που προ­τεί­νο­νται με την παρού­σα πρό­τα­ση νόμου. Ο προσ­διο­ρι­σμός γίνε­ται με βάση εισο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια, στα οποία προ­βλέ­πε­ται προ­σαύ­ξη­ση λόγω παιδιών.

Με το άρθρο 4 δίνε­ται ο ορι­σμός της έννοιας “οφει­λή προς τα πιστω­τι­κά ιδρύ­μα­τα”, ο οποί­ος χρη­σι­μο­ποιεί­ται για τις ανά­γκες της πρό­τα­σης νόμου.

Με το άρθρο 5 προ­βλέ­πε­ται ότι από την οφει­λή των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, των αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και των ψαρά­δων προς τις τρά­πε­ζες, όπως αυτή έχει δια­μορ­φω­θεί κατά την έναρ­ξη ισχύ­ος της πρό­τα­σης νόμου, δια­γρά­φο­νται κάθε είδους τόκοι (συμ­βα­τι­κοί, υπε­ρη­με­ρί­ας κλπ.)

Με το άρθρο 6 προ­βλέ­πε­ται ότι από το συνο­λι­κό ποσό των οφει­λών των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, των αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και των ψαρά­δων προς τις τρά­πε­ζες, μετά την αφαί­ρε­ση των τόκων του προη­γού­με­νου άρθρου, δια­γρά­φε­ται κάθε ποσό που αντι­στοι­χεί στον τυχόν πραγ­μα­το­ποι­η­θέ­ντα ανα­το­κι­σμό και στην τυχόν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σα κεφα­λαιο­ποί­η­ση κάθε μορ­φής τόκου, μέχρι την έναρ­ξη ισχύ­ος της πρό­τα­σης νόμου.

Με το άρθρο 7 προ­βλέ­πε­ται ότι από τις οφει­λές των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, των αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και των ψαρά­δων προς τις τρά­πε­ζες και για οφει­λές αρχι­κού ύψους μέχρι 300.000 ευρώ όπως αυτές δια­μορ­φώ­νο­νται μετά τη δια­γρα­φή των τόκων, του ανα­το­κι­σμού και της κεφα­λαιο­ποί­η­σης των κάθε μορ­φής τόκων, σύμ­φω­να με τα προη­γού­με­να άρθρα 5 και 6, δια­γρά­φε­ται ποσο­στό ύψους 30% για όσους δια­τη­ρούν την επι­χεί­ρη­σή τους και ποσο­στό ύψους 50% για όσους την έχουν κλεί­σει και είναι άνεργοι.

Με το άρθρο 8 ορί­ζε­ται ότι η ενα­πο­μέ­νου­σα, μετά τη δια­γρα­φή τόκων, ανα­το­κι­σμού και ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­σης κάθε μορ­φής τόκων και τη δια­γρα­φή ποσο­στού 30% και 50% αντί­στοι­χα του ενα­πο­μέ­νο­ντος ποσού, σύμ­φω­να με τα πιο πάνω άρθρα 5, 6 και 7, οφει­λή των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, των αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και των ψαρά­δων προς τις τρά­πε­ζες, παύ­ει να γεν­νά τόκους από την έναρ­ξη ισχύ­ος της πρό­τα­σης νόμου και για όσο διά­στη­μα διαρ­κεί η οικο­νο­μι­κή κρίση.

Με το άρθρο 9 προ­βλέ­πε­ται η μεί­ω­ση των οφει­λών των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και ψαρά­δων προς το Δημόσιο.

Με το άρθρο 10 προ­βλέ­πε­ται η μεί­ω­ση των οφει­λών των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και ψαρά­δων προς τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία των μη μισθωτών.

Με το άρθρο 11 καθο­ρί­ζε­ται ότι η οφει­λή που προ­κύ­πτει για τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες — βιο­τέ­χνες — εμπό­ρους, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φους και ψαρά­δες των άρθρων 9 και 10 προς το Δημό­σιο και τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία, στην οποία συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και οι τρέ­χου­σες υπο­χρε­ώ­σεις προς τους πιο πάνω φορείς ρυθ­μί­ζο­νται σε άτο­κες δόσεις, οι οποί­ες, σε ετή­σια βάση δεν μπο­ρεί να ξεπερ­νούν συνο­λι­κά το 10% του ετή­σιου φορο­λο­γη­τέ­ου εισο­δή­μα­τός τους.

Με το άρθρο 12 προ­βλέ­πε­ται η αυτο­δί­καιη παύ­ση κάθε μορ­φής πρά­ξης ανα­γκα­στι­κής εκτέ­λε­σης από πλευ­ράς των πιστω­τι­κών ιδρυ­μά­των, του Δημο­σί­ου, των ΟΤΑ, των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων ενα­ντί­ον των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και ψαρά­δων, για οφει­λό­με­να ποσά μέχρι την έναρ­ξη ισχύ­ος της πρό­τα­σης νόμου.

Με το άρθρο 13 ορί­ζε­ται ότι για τα ποσά που χορη­γή­θη­καν μέσω του προ­σω­ρι­νού μέτρου κρα­τι­κής ενί­σχυ­σης με τη μορ­φή “επι­στρε­πτέ­ας προ­κα­τα­βο­λής” σε ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες — βιο­τέ­χνες — εμπό­ρους, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φους και ψαρά­δες, παύ­ει η είσπρα­ξή τους και δεν επι­στρέ­φο­νται, καθώς και ότι παύ­ει κάθε πρά­ξη ανα­γκα­στι­κής εκτέ­λε­σης που τυχόν επι­βλή­θη­κε για την είσπρα­ξη των ποσών αυτών.

Με το άρθρο 14 δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα στα δημο­τι­κά συμ­βού­λια, με βάση τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις που καθο­ρί­ζο­νται στο παρόν, να προ­βαί­νουν σε απαλ­λα­γές από δημο­τι­κά τέλη και μισθώ­μα­τα δημο­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων με βάση εισο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια και με γνώ­μο­να την προ­στα­σία των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, των αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και των ψαράδων.

Με το άρθρο 15 προ­βλέ­πε­ται η κατάρ­γη­ση κάθε διά­τα­ξης που έρχε­ται σε αντί­θε­ση με τις δια­τά­ξεις της πρό­τα­σης νόμου.

Με το άρθρο 16 καθο­ρί­ζε­ται ο χρό­νος έναρ­ξης ισχύ­ος των δια­τά­ξε­ων της πρό­τα­σης νόμου».

Αναλυτικά ολόκληρη η Πρόταση Νόμου του ΚΚΕ

«Φορο­λο­γία μη μισθω­τών και μέτρα για την ανα­κού­φι­ση των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων της πόλης και της υπαίθρου»

ΜΕΡΟΣ Α’

Φορο­λο­γία μη μισθω­τών αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων επαγγελματιών

Άρθρο 1

1. Καταρ­γού­νται το άρθρο 28 και το δεύ­τε­ρο εδά­φιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.4172/13.

2. Θεσπί­ζε­ται αφο­ρο­λό­γη­το όριο για τα εισο­δή­μα­τα μη μισθω­τών, ύψους 12.000 ευρώ, προ­σαυ­ξα­νό­με­νο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προ­στα­τευό­με­νο μέλος.

3. Ο φόρος εισο­δή­μα­τος των μη μισθω­τών υπο­λο­γί­ζε­ται με βάση τα δηλω­θέ­ντα στοι­χεία του βιβλί­ου εσό­δων — εξό­δων. Η εισα­γω­γή τεκ­μη­ρί­ων φορο­λό­γη­σης ή η θέσπι­ση τεκ­μαρ­τού εισο­δή­μα­τος βάσει οποιου­δή­πο­τε κρι­τη­ρί­ου για τον υπο­λο­γι­σμό του φόρου εισο­δή­μα­τος των μη μισθω­τών αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων επαγ­γελ­μα­τιών αποκλείεται.

Άρθρο 2

Από την ψήφι­ση του παρό­ντος καταρ­γεί­ται το τέλος επι­τη­δεύ­μα­τος σε όλους τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες — βιο­τέ­χνες — εμπό­ρους, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φους και ψαράδες.

ΜΕΡΟΣ Β΄

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρ­μο­γής

Τα μέτρα που προ­βλέ­πο­νται στα επό­με­να άρθρα αφο­ρούν ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες — βιο­τέ­χνες — εμπό­ρους, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φους και ψαρά­δες με συνο­λι­κό ετή­σιο ατο­μι­κό εισό­δη­μα μέχρι 12.000 ευρώ το έτος 2022, προ­σαυ­ξα­νό­με­νο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προ­στα­τευό­με­νο μέλος, εκτός αν άλλως ορί­ζε­ται ειδι­κά στις επι­μέ­ρους δια­τά­ξεις της πρό­τα­σης νόμου.

Άρθρο 4

Ορι­σμός εννοιών

Ως οφει­λές προς τα πιστω­τι­κά ιδρύ­μα­τα για τις ανά­γκες της πρό­τα­σης νόμου ορί­ζο­νται οι οφει­λές από κάθε μορ­φής δάνειο καθώς και οι οφει­λές από πιστω­τι­κές κάρτες.

Άρθρο 5

Δια­γρα­φή τόκων

Από την οφει­λή των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και ψαρά­δων προς τα πιστω­τι­κά ιδρύ­μα­τα, όπως αυτή έχει δια­μορ­φω­θεί μέχρι την έναρ­ξη ισχύ­ος της παρού­σας, δια­γρά­φε­ται το σύνο­λο των κάθε μορ­φής τόκων που έχουν γεν­νη­θεί μέχρι την πιο πάνω στιγμή.

Άρθρο 6

Δια­γρα­φή των ποσών των τόκων που κεφα­λαιο­ποι­ή­θη­καν και ανατοκίστηκαν

Από το συνο­λι­κό ποσό των οφει­λών των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και ψαρά­δων προς τα πιστω­τι­κά ιδρύ­μα­τα, όπως δια­μορ­φώ­νο­νται μετά την εφαρ­μο­γή του πιο πάνω άρθρου 5, δια­γρά­φε­ται κάθε ποσό που αντι­στοι­χεί σε τυχόν πραγ­μα­το­ποι­η­θέ­ντα ανα­το­κι­σμό και κεφα­λαιο­ποί­η­ση κάθε μορ­φής τόκων.

Άρθρο 7

Μεί­ω­ση των οφει­λών των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και ψαρά­δων προς τα πιστω­τι­κά ιδρύματα

Από τις οφει­λές των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και ψαρά­δων προς τα πιστω­τι­κά ιδρύ­μα­τα, οι οποί­ες αφο­ρούν την επαγ­γελ­μα­τι­κή τους δρα­στη­ριό­τη­τα, όπως αυτές δια­μορ­φώ­νο­νται μετά την εφαρ­μο­γή των άρθρων 5 και 6 της παρού­σας, μειώ­νο­νται κατά ποσο­στό 30% εάν δια­τη­ρούν την επι­χεί­ρη­σή τους και κατά 50% εάν την έχουν κλεί­σει και είναι άνερ­γοι και για ύψος δανεί­ων μέχρι 300.000 ευρώ.

Άρθρο 8

Πάγω­μα των οφειλών

Οι ενα­πο­μέ­νου­σες, μετά την εφαρ­μο­γή των άρθρων 5, 6 και 7 της παρού­σας, οφει­λές των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και ψαρά­δων προς τα πιστω­τι­κά ιδρύ­μα­τα παύ­ουν να γεν­νούν τόκους για όσο διά­στη­μα διαρ­κεί η οικο­νο­μι­κή κρίση.

Άρθρο 9

Μεί­ω­ση των οφει­λών των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και ψαρά­δων προς το Δημόσιο.

1. Δια­γρά­φο­νται το σύνο­λο των τόκων και προ­σαυ­ξή­σε­ων για οφει­λές προς το Δημόσιο.

2. Για τις ως άνω οφει­λές μειώ­νε­ται το αρχι­κό βεβαιω­θέν χρέ­ος κατά 30%. Για όσους έχουν κλεί­σει την επι­χεί­ρη­σή τους και είναι άνερ­γοι η δια­γρα­φή της ως άνω οφει­λής ανέρ­χε­ται σε 50%.

Άρθρο 10

Μεί­ω­ση των οφει­λών των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και ψαρά­δων προς τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία των μη μισθωτών.

1. Δια­γρά­φο­νται οι τόκοι και οι προ­σαυ­ξή­σεις για χρέη προς τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία των μη μισθω­τών για εισφο­ρές ατο­μι­κής ασφάλισης.

2. Καταρ­γεί­ται η εισφο­ρά του κλά­δου Υγεί­ας και τα χρέη που προ­κύ­πτουν από αυτήν διαγράφονται.

Άρθρο 11

Η συνο­λι­κή οφει­λή που προ­κύ­πτει για τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες — βιο­τέ­χνες — εμπό­ρους, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φους και ψαρά­δες των άρθρων 9 και 10 προς το Δημό­σιο και τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία, στην οποία συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και οι τρέ­χου­σες υπο­χρε­ώ­σεις τους προς τους πιο πάνω φορείς ρυθ­μί­ζο­νται σε άτο­κες ισό­πο­σες μηνιαί­ες δόσεις, οι οποί­ες, σε ετή­σια βάση, δεν μπο­ρεί να ξεπερ­νούν συνο­λι­κά το 10% του ετή­σιου φορο­λο­γη­τέ­ου εισο­δή­μα­τός τους.

Άρθρο 12

Παύ­ση πρά­ξε­ων ανα­γκα­στι­κής εκτέ­λε­σης εκ μέρους των πιστω­τι­κών ιδρυ­μά­των, του δημο­σί­ου, των ΟΤΑ, των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων ενα­ντί­ον των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και ψαράδων.

Από την έναρ­ξη ισχύ­ος της παρού­σας, παύ­ει αυτο­δί­καια οποια­δή­πο­τε πρά­ξη ανα­γκα­στι­κής εκτέ­λε­σης ή άλλο ανα­γκα­στι­κό μέτρο εκ μέρους των πιστω­τι­κών ιδρυ­μά­των, του Δημο­σί­ου, των ΟΤΑ, των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων σε βάρος των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων, των αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και των ψαρά­δων, κατά την έννοια της παρού­σας πρό­τα­σης νόμου.

Άρθρο 13

Η επι­στρο­φή και είσπρα­ξη των ποσών που χορη­γή­θη­καν μέσω του προ­σω­ρι­νού μέτρου κρα­τι­κής ενί­σχυ­σης με τη μορ­φή “επι­στρε­πτέ­ας προ­κα­τα­βο­λής” σε ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες — βιο­τέ­χνες — εμπό­ρους, αγρο­το­κτη­νο­τρό­φους και ψαρά­δες, παύ­ει από την έναρ­ξη ισχύ­ος του νόμου και το τυχόν υπό­λοι­πο δεν επι­στρέ­φε­ται. Κάθε πρά­ξη ανα­γκα­στι­κής εκτέ­λε­σης που έχει τυχόν επι­βλη­θεί για την είσπρα­ξη των ποσών αυτών παύ­ει αυτοδίκαια.

Άρθρο 14

Απαλ­λα­γές από δημο­τι­κά τέλη και μισθώ­μα­τα δημο­τι­κών εγκαταστάσεων.

Μετά την παρά­γρα­φο 2 του άρθρου 174 του ν. 3463/2006, προ­στί­θε­ται παρά­γρα­φος 3, ως εξής:

3α. Με από­φα­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, που λαμ­βά­νε­ται με την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία του αριθ­μού των μελών του, είναι δυνα­τή η απαλ­λα­γή από δημο­τι­κά τέλη (τέλος κατά­λη­ψης κοι­νο­χρή­στου χώρου, τέλη καθα­ριό­τη­τας και ηλε­κτρο­φω­τι­σμού, τέλος παρε­πι­δη­μού­ντων, τέλος 0,5% επί των ακα­θα­ρί­στων εσό­δων των κατα­στη­μά­των, φόρος ηλε­κτρο­δο­τού­με­νων χώρων) για τις πλητ­τό­με­νες επιχειρήσεις.

3β. Με από­φα­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, που λαμ­βά­νε­ται με την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία του αριθ­μού των μελών του, είναι δυνα­τή η απαλ­λα­γή από την κατα­βο­λή ενοι­κί­ων όσων ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών — εμπό­ρων μισθώ­νουν εγκα­τα­στά­σεις από ΟΤΑ και βρί­σκο­νται σε ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας με κρα­τι­κή εντο­λή και για όσο χρο­νι­κό διά­στη­μα διαρ­κεί αυτή.

Άρθρο 15

Καταρ­γού­με­νες διατάξεις

Καταρ­γεί­ται κάθε νομο­θε­τι­κή διά­τα­ξη ή άλλη, έστω και συμ­βα­τι­κή ρύθ­μι­ση, η οποία αντι­βαί­νει στις ρυθ­μί­σεις της παρούσας.

Άρθρο 16

Έναρ­ξη ισχύος

Η ισχύς της παρού­σας αρχί­ζει από τη δημο­σί­ευ­σή της στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως, εκτός αν άλλως ορί­ζε­ται από τις επι­μέ­ρους δια­τά­ξεις της.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο