Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόταση προς τους δημοσιογράφους του πολέμου και του …πολιτισμού

Ο Πρε­τε­ντέ­ρης, η Πέπη Ραγκού­ση, ο ΡανΤαν­Πλαν των «ΝΕΩΝ» και άλλοι έγκρι­τοι δημο­σιο­γρά­φοι του πολέ­μου και του πολι­τι­σμού μαθαί­νου­με ότι είναι έτοι­μοι να απο­στεί­λουν από κοι­νού αίτη­μα προς την κα Μεν­δώ­νη να ανα­κα­λέ­σει την από­φα­σή της για απα­γό­ρευ­ση της παρά­στα­σης μπα­λέ­του «Λίμνη των Κύκνων» του Τσαϊ­κόφ­σκι, λόγω της ρωσι­κής υπη­κο­ό­τη­τας των χορευ­τών και συντε­λε­στών της παράστασης.

Μάλι­στα μαθαί­νου­με ότι προ­τί­θε­νται να της προ­τεί­νουν ως εναλ­λα­κτι­κή, για να αντι­με­τω­πί­σουν την κρι­τι­κή που της έγι­νε από όλα τα άλλα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης, αλλά και από αρκε­τούς κυβερ­νη­τι­κούς βου­λευ­τές, το εξής:

Η παρά­στα­ση να παι­χτεί, αλλά να προσ­διο­ρί­ζε­ται αυστη­ρά και εμφα­νώς σκη­νο­θε­τι­κά ότι στον ρόλο του Ρόθ­μπαρτ (του κακού μάγου) θα βρί­σκε­ται ο Πού­τιν και στον ρόλο του Ζίγ­κφριντ (του καλού πρί­γκι­πα) ο Ζελέν­σκι. Ενώ στο ρόλο της Οντέτ (του καλού λευ­κού κύκνου) να είναι η μπα­λα­ρί­να ονό­μα­τι «Ουκρα­νί­τσα» και στο ρόλο της Οντίλ (του μαύ­ρου κακού κύκνου) να είναι η μπα­λα­ρί­να «Που­τι­νί­τσα»…

Κάπως έτσι δεν θα λυνό­ταν σωστά και το συγκε­κρι­μέ­νο πρό­βλη­μα; Και κατα­δί­κη των «κακών» θα είχα­με και πολι­τι­στι­κά θα ευφραι­νό­ταν η ψυχή των οπα­δών του Μπολσόι…

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο