Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Πρόωρες εκλογές για να μην διαταραχθεί ο ενάρετος κύκλος της ελληνικής οικονομίας»

Την προ­κή­ρυ­ξη πρό­ω­ρων εθνι­κών εκλο­γών ζήτη­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας από τον Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο, τον οποίο επι­σκέ­φθη­κε το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας 10 Ιου­νί­ου στο Προ­ε­δρι­κό Μέγαρο.

Ο Αλ. Τσί­πρας επι­κα­λέ­στη­κε την οικο­νο­μία για την προ­κή­ρυ­ξη εκλο­γών, λέγο­ντας στον Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας ενώ­πιον των δημο­σιο­γρά­φων, πως η παρα­τε­τα­μέ­νη προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δος τεσ­σά­ρων μηνών θα έθε­τε σε κίν­δυ­νο την ομα­λή πορεία της εθνι­κής οικο­νο­μί­ας και για αυτό όπως είπε: «Σας ζητώ όπως δια­λυ­θεί η Βου­λή και προ­κη­ρυ­χθούν εθνι­κές εκλο­γές όπως προ­βλέ­πει το σύνταγμα».

«Απο­δέ­χο­μαι την πρό­τα­ση της κυβέρ­νη­σης», απά­ντη­σε ο Πρό­ε­δρος της Δημοκρατίας.

Η έκδο­ση και η θυρο­κόλ­λη­ση του σχε­τι­κού Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος ανα­μέ­νε­ται τις επό­με­νες ώρες.

Το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα διά­λυ­σης της Βου­λής θα θυρο­κολ­λη­θεί πιθα­νό­τα­τα αύριο στο κοι­νο­βού­λιο και θα ανα­γρά­φει την 7η Ιου­λί­ου ως ημέ­ρα προ­σφυ­γής στις κάλ­πες καθώς και την ημε­ρο­μη­νία σύγκλη­σης της νέας Βου­λής, (πιθα­νό­τα­τα 17η Ιουλίου)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο