Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόωρο ντέρμπι κορυφής για την Ελλάδα στην Πρίστινα

Μετά τα «διπλά» που σημεί­ω­σαν στην πρε­μιέ­ρα των υπο­χρε­ώ­σε­ων τους στο Nations League, Ελλά­δα και Κόσο­βο τίθε­νται αντι­μέ­τω­ποι (5/06, 21:45) σε ένα πρό­ω­ρο ντέρ­μπι κορυφής.

Στο ντε­μπού­το του Γκου­στά­βο Πογέτ σε επί­ση­μο αγώ­να στον πάγκο της, η Εθνι­κή πέρα­σε νικη­φό­ρα με 1–0 από το «Γουίν­τσορ Παρκ» του Μπέλ­φαστ, απέ­να­ντι στη Βόρεια Ιρλαν­δία, με το «χρυ­σό» γκολ του Τάσου Μπα­κα­σέ­τα στο 39ο λεπτό να της χαρί­ζει το πρώ­το της «τρί­πο­ντο» στον 2ο όμι­λο της League C. Στην 1η αγω­νι­στι­κή, το Κόσο­βο νίκη­σε εκτός έδρας την Κύπρο με 2–0 στην «AEK Arena» της Λάρνακας.

Τα δύο αντι­προ­σω­πευ­τι­κά συγκρο­τή­μα­τα «συγκρού­ο­νται» στην Πρί­στι­να, για την 2η αγω­νι­στι­κή της διορ­γά­νω­σης, με στό­χο την πρώ­τη θέση του ομί­λου και τον ομο­σπον­δια­κό τεχνι­κό να μην βλέ­πει άλλο απο­τέ­λε­σμα από το «διπλό», όπως ξεκα­θά­ρι­σε στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου, παρα­μο­νή του αγώνα.

Άλλω­στε με νίκη στην Πρί­στι­να το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό συγκρό­τη­μα θα μεί­νει μόνο στην πρώ­τη θέση και θα έχει βγά­λει με από­λυ­τη επι­τυ­χία τις δύο πιο δύσκο­λες ανα­με­τρή­σεις του στον όμιλο.

Σε αυτήν του την προ­σπά­θεια ο Πογέτ δεν μπο­ρεί να υπο­λο­γί­ζει στον Γιάν­νη Κώτσι­ρα, ο οποί­ος αισθάν­θη­κε ένα σφί­ξι­μο στο προ­σα­γω­γό στην προ­πό­νη­ση. Αυτή η εξέ­λι­ξη ίσως χαρί­σει στον Μπάλ­ντοκ το πρώ­το του 90λεπτο με τα «γαλα­νό­λευ­κα». Μοι­ρα­σμέ­νες είναι οι πιθα­νό­τη­τες συμ­με­το­χής του Γιώρ­γου Μασού­ρα (έχει χάσει προπονήσεις).

Μέχρι το 2020 δεν υπήρ­χε προϊ­στο­ρία με το Κόσο­βο… Οι δύο αντί­πα­λοι συνα­ντή­θη­καν για πρώ­τη φορά στο προη­γού­με­νο Nations League και αμέ­σως μετά στα προ­κρι­μα­τι­κά του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου 2022.

Η Ελλά­δα νίκη­σε στο πρώ­το παι­χνί­δι στην Πρί­στι­να, ενώ στα τρία που ακο­λού­θη­σαν οι δύο ομά­δες ανα­δεί­χθη­καν ισό­πα­λες. Το τελευ­ταίο τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βριο στο «Σπύ­ρος Λού­ης» ήταν και το τελευ­ταίο του Τζον Φαν’τ Σχιπ στον γαλα­νό­λευ­κο πάγκο.

Ο 40χρονος Σκω­τσέ­ζος Τζον Μπί­τον ορί­στη­κε διαι­τη­τής του αγώ­να. Έχει σφυ­ρί­ξει ελλη­νι­κές ομά­δες τρεις φορές στα Κύπελ­λα Ευρώ­πης. Στις 3 Νοεμ­βρί­ου 2016 ΠΑΟΚ — Καρα­μπάχ 0–1, στις 14 Σεπτεμ­βρί­ου 2017 Ριέ­κα — ΑΕΚ 1–2 και στις 10 Δεκεμ­βρί­ου 2020, ΠΑΟΚ — Γρα­νά­δα 0–0.

Όλα τα παι­χνί­δια ήταν στη φάση των ομί­λων του Europa League. Ο Μπί­τον είναι ο 13ος Σκω­τσέ­ζος διαι­τη­τής στην ιστο­ρία της Εθνι­κής. Από αυτούς τους 13 μόνο ένας μας έχει σφυ­ρί­ξει δύο φορές. Ο Χιού Ντά­λας σε δύο φιλι­κά το 2000.

Το πρό­γραμ­μα της 2ης αγω­νι­στι­κής στον 2ο όμι­λο της League C και η βαθμολογία:

2η αγω­νι­στι­κή — 05.06.2022

Κύπρος — Βόρεια Ιρλαν­δία 19.00

Κόσο­βο — Ελλά­δα 21.45

Βαθ­μο­λο­γία (σε 1 αγώνα)

Κόσο­βο 3
Ελλά­δα 3
Βόρεια Ιρλαν­δία 0
Κύπρος 0

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο