Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρώην (Κοψίνη) εναντίον πρώην (Θεοδωρικάκου)

Αντι­γρά­φου­με από το λογα­ρια­σμό facebook του δια­χει­ρι­στή του Ατέ­χνως, δημο­σιο­γρά­φου Ηρα­κλή Κακα­βά­νη:

Η συνά­δελ­φος Χρι­στί­να Κοψί­νη της Εφη­με­ρί­δας των Συντα­κτών, εκλεγ­μέ­νη με την παρά­τα­ξη που υπο­στη­ρί­ζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΠΟΕΣΥ, πρώ­ην Κνί­τισ­σα (και) η ίδια (και με προ­φα­νή αντιΚ­ΚΕ σύν­δρο­μα), επι­διώ­κει άθλιους συνειρ­μούς με αφορ­μή την υπό­θε­ση του παι­δο­βια­στή Μίχου και τη σχέ­ση του με τον Τ. Θεοδωρικάκο.

Εγώ απλά θα υπεν­θυ­μί­σω ότι το κόμ­μα της κας Κοψί­νη (ΣΥΡΙΖΑ) με το κόμ­μα του κ. Θεο­δω­ρι­κά­κου (ΝΔ) έχουν την ίδια στά­ση στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία (στο πλευ­ρό του ΝΑΤΟ), μαζί ψήφι­σαν την έντα­ξη Σου­η­δί­ας — Φιλαν­δί­ας στο ΝΑΤΟ, ψήφι­σαν και υλο­ποί­η­σαν μνη­μό­νια, μαζί ψήφι­σαν μια σει­ρά αντερ­γα­τι­κά, αντι­λαϊ­κά νομο­σχέ­δια, ομού υπη­ρε­τούν τα κέρ­δη του κεφαλαίου…

Η κα Κοψί­νη εκτός από το «πρώ­ην» έχει (πολι­τι­κά) πολ­λά κοι­νά με τον κ. Θεο­δω­ρι­κά­κο και ελά­χι­στες διαφορές.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο