Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρώην τρόφιμος της «Κιβωτού» εμπλέκεται στην υπόθεση μαστροπείας της 14χρονης

Άτο­μο που είχε προ­βεί σε απο­κα­λύ­ψεις σχε­τι­κά με κακο­ποι­ή­σεις ανη­λί­κων (και όχι μόνο) στη ΜΚΟ «Κιβω­τός του Κόσμου», ως πρώ­ην τρό­φι­μός της, είναι ένας από τους τρεις συλ­λη­φθέ­ντες για τη νέα σοκα­ρι­στι­κή υπό­θε­ση μαστρο­πεί­ας 14χρονης. Ο 24χρονος ‑ένας εκ των τριών συλ­λη­φθέ­ντων για την υπό­θε­ση- έγι­νε γνω­στός μιλώ­ντας σε τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές για την υπό­θε­ση. Τότε είχε προ­βεί σε καταγ­γε­λί­ες για την «Κιβω­τό», τις οποί­ες στη συνέ­χεια απέ­συ­ρε, κάνο­ντας λόγο για ψεύδη.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η 14χρονη που διέ­με­νε σε δομή φιλο­ξε­νί­ας ανη­λί­κων στη Νέα Σμύρ­νη, βρέ­θη­κε σε ξενο­δο­χείο στο Μετα­ξουρ­γείο μαζί με τον άνδρα που κατη­γο­ρεί­ται πως την εξέ­δι­δε, τον τρό­φι­μο της «Κιβω­τού» και με έναν ακό­μα που ανα­ζη­τεί­ται από την Αστυ­νο­μία. Μάλι­στα, δια­πι­στώ­θη­κε πως οι δύο πρώ­τοι βιντε­ο­σκο­πού­σαν τον βια­σμό με το υλι­κό να εντο­πί­ζε­ται στα κινη­τά τους τηλέ­φω­να από την Αστυνομία.

Διε­νερ­γεί­ται εκτε­τα­μέ­νη έρευ­να σχε­τι­κά με τα βίντεο που βρέ­θη­καν στην κατο­χή του 24χρονου συλ­λη­φθέ­ντα, ο οποί­ος ενώ­πιον των αστυ­νο­μι­κών ισχυ­ρί­στη­κε πως δεν συνευ­ρέ­θη­κε με τη 14χρονη αλλά τρα­βού­σε μόνο βίντεο.

Ο 24χρονος είχε στο κινη­τό του επτά αρχεία βίντεο και μία φωτο­γρα­φία. Πρό­κει­ται για ψηφια­κά υλι­κά για τα οποία διε­ξά­γε­ται έρευ­να προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί η «δια­δρο­μή» τους, καθώς υπάρ­χουν φόβοι πως ίσως έβγαι­ναν προς πώλη­ση στις σκο­τει­νές γωνιές του Δια­δι­κτύ­ου και κατέ­λη­γαν σε παιδόφιλους.

Γι’ αυτό άλλω­στε η έρευ­να έχει επε­κτα­θεί και στα προ­φίλ που δια­τη­ρού­σαν οι συλ­λη­φθέ­ντες στα social media. Οι αστυ­νο­μι­κοί θέλουν να δουν με ποιους συνο­μι­λού­σαν και εάν δια­μοί­ρα­ζαν μετα­ξύ τους υλι­κό παι­δι­κής πορνογραφίας.

Απο­λο­γού­με­νοι οι τρεις συλ­λη­φθέ­ντες παρα­δέ­χτη­καν τις εις βάρος τους κατη­γο­ρί­ες, ενώ ο άνδρας, που φαί­νε­ται να ήρθε σε επα­φή με το ανή­λι­κο κορί­τσι, δια­φεύ­γει της σύλληψης.

Οι τρεις άνδρες οδη­γή­θη­καν στον Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Αθη­νών και εις βάρος τους ασκή­θη­κε ποι­νι­κή δίω­ξη σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος για μαστρο­πεία, γενε­τή­σιες πρά­ξεις με ανή­λι­κο και παι­δι­κή πορνογραφία.

 

Ονο­ρέ ντε Μπαλ­ζάκ: Γρα­πτά πάνω στο μυθι­στό­ρη­μα – Οι καλλιτέχνες

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο