Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρώην χρυσαυγίτης — καταδικασμένος για επιθέσεις — νυν αρθρογράφος στο σάιτ του Μπογδάνου

Στο meaculpa, σάιτ του βου­λευ­τή της Νέας Δημο­κρα­τί­ας (το οποίο έχει πια περά­σει στο όνο­μα της συζύ­γου του) αρθρο­γρα­φεί όπως φαί­νε­ται ο Δημή­τρης Παπα­γε­ωρ­γί­ου, ο οποί­ος υπήρ­ξε στέ­λε­χος της Χρυ­σής Αυγής και έχει κατα­δι­κα­στεί για επί­θε­ση σε μέλη του ΣΕΚ (Από­φα­ση 4020/2006 Δ’ Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο (Εφε­τείο) Αθη­νών), οργά­νω­ση της εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής αρι­στε­ράς το 2001 στην Ευελ­πί­δων αλλά και για επί­θε­ση σε ομά­δα αντι­φα­σι­στών τον Ιανουά­ριο 2010 στην Πανόρ­μου (πρω­το­δί­κως)

Ο Παπα­γε­ωρ­γί­ου ήταν επί­σης συγκα­τη­γο­ρού­με­νος του Χ. Κου­σουμ­βρή στην δίκη για το μαχαί­ρω­μα του Πάρη Χρυ­σού έξω από το Πολυ­τε­χνείο το 2002 όπου και τελι­κά αθωώθηκε.

Ο ίδιος έχει δου­λέ­ψει ως αρχι­συ­ντά­κτης στο παρελ­θόν στην ακρο­δε­ξιά εφη­με­ρί­δα Ελεύ­θε­ρος Κόσμος, όπου ήταν για χρό­νια εκδό­της ο πρώ­ην υπαρ­χη­γός της Χρυ­σής Αυγής Δ. Ζαφει­ρό­που­λος ο οποί­ος είχε κατα­δι­κα­στεί το 1996 για επί­θε­ση σε βάρος μελών της ΟΣΕ στην Κυψέ­λη, στην γνω­στή για τις από­ψεις της Ελεύ­θε­ρη Ώρα και στο ακρο­δε­ξιό περιο­δι­κό patria.

meaculpa1

Στις δημο­τι­κές εκλο­γές του 2010 λίγους μήνες μετά την επί­θε­ση στην Πανόρ­μου κατέ­βη­κε ως υπο­ψή­φιος περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος κεντρι­κού τομέα Αττι­κής με τον συν­δυα­σμό Αττι­κή Οδός (ΛΑΟΣ) με τους Άδω­νη Γεωρ­γιά­δη και Θάνο Πλεύ­ρη και δήλωνε:

«(…) η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση συνε­χί­ζει το έργο της κατα­στο­λής οποιασ­δή­πο­τε κίνη­σης δεν εντάσ­σε­ται στο πλαί­σιο της «πολυ­πο­λι­τι­σμι­κό­τη­τας» και του νέου οικο­νο­μί­στι­κου «πατριω­τι­σμού» που σιχαί­νε­ται κάθε έννοια εθνι­κής ταυ­τό­τη­τας. Ως εκ τού­του θεω­ρώ ότι το σύνο­λο του πατριω­τι­κού χώρου βρί­σκε­ται αυτή τη στιγ­μή εν δυνά­μει «προ­φυ­λα­κι­σμέ­νο» και προ­κύ­πτουν συγκε­κρι­μέ­νες ανά­γκες. Εκτός από μέσα πίε­σης, χρειά­ζο­νται και κάποια άλλα πράγ­μα­τα. Χρειά­ζε­ται η άμε­ση πρό­σβα­ση των τοπι­κών κοι­νω­νιών στους χώρους λήψε­ως αποφάσεων.

Αυτούς τους δύο ρόλους φιλο­δο­ξώ να παί­ξω μέσω της συμ­με­το­χής μου στο ψηφο­δέλ­τιο του Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη και του Θάνου Πλεύ­ρη, δύο ανθρώ­πων, τους οποί­ους ούτως ή άλλως έχω ένα ηθι­κό χρέ­ος, – ανά­με­σα σε πολ­λούς άλλους ‑λόγω της άψο­γης στά­σης τους, κατά τη διάρ­κεια της προ­φυ­λά­κι­σής μου. Εν μέσω μιας κοι­νω­νί­ας σε ανα­βρα­σμό, όχι μόνο λόγω της οικο­νο­μι­κής κρί­σης αλλά και της παρου­σί­ας ενός τερα­στί­ου αριθ­μού λαθρο­με­τα­να­στών στο κέντρο της Αθή­νας, θεω­ρώ χρέ­ος μου το να προ­σπα­θή­σω να μετα­φέ­ρω τη φωνή των πολι­τών της Αθή­νας όπου μπο­ρώ, όπως άλλω­στε κάνω όσα χρό­νια ασχο­λού­μαι με τη δημο­σιο­γρα­φία, μέσα από όποιο δίαυ­λο έχω πρόσβαση».

meaculpa2

Άρα­γε ο Κων­στα­ντί­νος Μπο­γδά­νος συντάσ­σε­ται με τον πρώ­ην «σύντρο­φο» του Δημή­τρη Παπα­γε­ωρ­γί­ου στο ΛΑΟΣ, Κυριά­κο Βελό­που­λο, ο οποί­ος δήλω­νε πριν λίγους μήνες ότι «τα πολύ ναζι­στι­κά δεν τα μπορεί»;

Το αν το meaculpa.gr, αρχί­ζει να μετα­τρέ­πε­ται πλέ­ον σε «όργα­νο» της «σοβα­ρής Χρυ­σής Αυγής», τώρα που το αυθε­ντι­κό ναζι­στι­κό έντυ­πο έβα­λε λου­κέ­το, μένει να φανεί.

documentonews.gr

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε…

Το meaculpa ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με πρώην στέλεχος της Χρυσής Αυγής

Μετά το δημο­σί­ευ­μα του documentonews, αλλά και τις έντο­νες αντι­δρά­σεις που προ­κλή­θη­καν, το site του Κ. Μπο­γδά­νου (που έχει μετα­βι­βά­σει στη σύζυ­γό του) meaculpa.gr ανα­κοί­νω­σε τη λήξη της συνερ­γα­σί­ας του με το πρώ­ην στέ­λε­χος της Χρυ­σής Αυγής Δημή­τρη Παπαγεωργίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο