Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρώην χρυσαυγίτης σε… σχολική επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας — Καταγγελία της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

Την κάθε­τη αντί­θε­σή της στην τοπο­θέ­τη­ση του πρώ­ην χρυ­σαυ­γί­τη, γνω­στού για τις ρατσι­στι­κές και ακρο­δε­ξιές του από­ψεις, Δημή­τρη Κου­κού­τση, στη Σχο­λι­κή Επι­τρο­πή Μονά­δων Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης του δήμου Καλα­μά­τας εκφρά­ζει η Ένω­ση Συλ­λό­γων Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων του δήμου.

Σε ανα­κοί­νω­σή της τονί­ζει επίσης:

«Στη συνε­δρί­α­ση 18/2019 του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου, από­φα­ση 469/2019 (30/09/2019), τόσο η νέα δημο­τι­κή αρχή όσο και η πλειο­ψη­φία των παρα­τά­ξε­ων, δέχτη­καν τον τ. βου­λευ­τή της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής, τον αμε­τα­νό­η­το φασί­στα Δημή­τρη Κου­κού­τση, να είναι μέλος της Σχο­λι­κής Επιτροπής.

Δηλώ­νου­με ξεκά­θα­ρα ότι δεν δεχό­μα­στε ως συνο­μι­λη­τή μας για ζητή­μα­τα που αφο­ρούν την εκπαί­δευ­ση των παι­διών μας, το μέλ­λον των παι­διών μας, υπο­στη­ρι­χτές του μίσους, υπο­στη­ρι­κτές των δια­κρί­σε­ων, υπο­στη­ρι­χτές του φασισμού.

Ως γονείς και ως πολί­τες αυτού του δήμου δεν μπο­ρού­με παρά να κατα­δι­κά­σου­με αυτές τις απο­φά­σεις της νέας δημο­τι­κής αρχής, των δημο­τι­κών παρα­τά­ξε­ων και των δημο­τι­κών συμ­βού­λων που τις υποστηρίζουν.

Θυμί­ζου­με σε όλους τα λόγια του Μάνου Χατζι­δά­κι: “Όποιος δεν φοβά­ται το πρό­σω­πο του τέρα­τος, πάει να πει ότι του μοιά­ζει…. Η μορ­φή του τέρα­τος είναι απο­κρου­στι­κή. Όταν όμως το πρό­σω­πο του τέρα­τος πάψει να μας τρο­μά­ζει, τότε πρέ­πει να φοβό­μα­στε… για­τί αυτό σημαί­νει ότι έχου­με αρχί­σει να του μοιάζουμε”».

Πριν από λίγες εβδο­μά­δες, με ανα­κοί­νω­ση της η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Μεσ­ση­νί­ας του ΚΚΕ στη­λί­τευε την τακτι­κή του νέου δημάρ­χου Καλα­μά­τας Θ. Βασι­λό­που­λου να επι­τί­θε­ται στο ΚΚΕ μέσω προ­στί­μων τη στιγ­μή που ξεπλέ­νει τον πρώ­ην χρυ­σαυ­γί­τη βου­λευ­τή, κατα­δι­κα­σμέ­νο και υπό­δι­κο ναζι­στή Δ. Κου­κού­τση, βάζο­ντάς τον σε διά­φο­ρες επι­τρο­πές του δήμου.

Επι­ση­μαί­νει πως «η δημο­τι­κή πλειο­ψη­φία της ΝΔ (Βασι­λό­που­λος, Αλει­φέ­ρη, Κου­κού­τσης) επι­δί­δε­ται στην δίω­ξη του ΚΚΕ και στο ξέπλυ­μα του ναζι­σμού! Οι μάσκες έπε­σαν πολύ νωρίς! Δεν είναι απει­ρία, ούτε αφέ­λεια» και υπο­γραμ­μί­ζει πως «το ΚΚΕ δηλώ­νει με ξεκά­θα­ρο τρό­πο, όσα εμπό­δια και να βάλουν, όσες δυσκο­λί­ες και να εμπνευ­στούν, όσους φασί­στες και μηχα­νι­σμούς να νεκρα­να­στή­σουν, δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω από την πρώ­τη γραμ­μή της οργά­νω­σης των αγώ­νων, την μαζι­κή του πολι­τι­κή δράση».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο