Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρώτη δύναμη ξανά και σημαντικά ενισχυμένη η ΔΗΠΑΚ στο 11ο Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν με επι­τυ­χία οι εργα­σί­ες του 11ου Συνε­δρί­ου της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ) με την ψηφο­φο­ρία για Γενι­κό Συμ­βού­λιο και αντι­προ­σώ­πους για το συνέ­δριο της ΑΔΕΔΥ.

Για τρί­τη συνε­χό­με­νη φορά, οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί ανέ­δει­ξαν τη ΔΗΠΑΚ πρώ­τη δύνα­μη με μεγά­λη ενί­σχυ­ση από την προη­γού­με­νη φορά και μεγά­λη δια­φο­ρά από τις άλλες δυνάμεις.

Συγκε­κρι­μέ­να η ΔΗΠΑΚ έλα­βε για το Γενι­κό Συμ­βού­λιο 93 ψήφους και ποσο­στό 40%, ένα­ντι 70 ψήφων (32%) στο προη­γού­με­νο συνέδριο.

Οι υπό­λοι­πες παρα­τά­ξεις έλαβαν:

ΕΚΑ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΛΑΕ) 52 ψήφους και ποσο­στό 22%,

ΔΗΚΝΙ (ΝΔ) 42 ψήφους και ποσο­στό 17%,

ΜΕΤΩΠΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 33 ψήφους και ποσο­στό 14%,

Συμπα­ρά­τα­ξη (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ) 16 ψήφους και ποσο­στό 7%.

Δεί­τε παρα­κά­τω ανα­λυ­τι­κά τα απο­τε­λέ­σμα­τα και τη σύγκρι­σή τους με τα δυο προη­γού­με­να Συνέ­δρια της Ομοσπονδίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο