Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρώτη τελεσίδικη καταδίκη για τα φασιστοειδή του Αγ. Παντελεήμονα

Το Ε’ Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο κατα­δί­κα­σε την Πέμ­πτη 28/6 τρεις από τους πέντε κατη­γο­ρού­με­νους που είχαν παρα­πεμ­φθεί για την οργα­νω­μέ­νη επί­θε­ση σε μετα­νά­στες στις 22/10/2010, στην πλα­τεία του Αγί­ου Παντε­λε­ή­μο­να, μέλη και υπο­ψή­φιοι του αυτο­διοι­κη­τι­κού συν­δυα­σμού «Ελεύ­θε­ρη Αττι­κή», στη διάρ­κεια προ­ε­κλο­γι­κής περιο­δεί­ας. Οι τρεις κατα­δι­κά­στη­καν για το ίδιο αδί­κη­μα, της απρό­κλη­της έμπρα­κτης εξύ­βρι­σης από κοι­νού και κατά συρ­ροή και δεν ανα­γνω­ρί­στη­καν ελα­φρυ­ντι­κά. Η 12μηνη ποι­νή φυλά­κι­σης είναι με αναστολή.

Ανά­με­σα στους κατα­δι­κα­σθέ­ντες είναι η γνω­στή υπό­δι­κη χρυ­σαυ­γί­τισ­σα στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή Θέμις Σκορ­δέ­λη, υπο­ψή­φια βου­λευ­τής της, στις εκλο­γές του 2012 και υπο­ψή­φια δημο­τι­κή σύμ­βου­λος της «Ελλη­νι­κής Αυγής για την Αθή­να» το 2014. Ο φάκε­λος της υπό­θε­σης, όπως επι­ση­μάν­θη­κε από την συνή­γο­ρο πολι­τι­κής αγω­γής, παρέ­μει­νε στα συρ­τά­ρια της αστυ­νο­μί­ας από τον Οκτώ­βρη του 2010 μέχρι και τη δολο­φο­νία του Π. Φύσ­σα και την απο­κά­λυ­ψη της σχέ­σης της υπό­θε­σης εκεί­νης με τη Χρυ­σή Αυγή. Το κατη­γο­ρη­τή­ριο της υπό­θε­σης συντά­χθη­κε μόλις το 2014, περι­λαμ­βά­νο­ντας μετα­ξύ άλλων, όπως ειπώ­θη­κε, κατη­γο­ρί­ες εντε­λώς ανα­ντί­στοι­χες με τα γεγο­νό­τα. Η υπό­θε­ση έφτα­σε στο ακρο­α­τή­ριο με τις μισές κατη­γο­ρί­ες παρα­γραμ­μέ­νες μόλις στα 7 χρό­νια μετά τα γεγο­νό­τα, ενώ η από­φα­ση του δευ­τε­ρο­βάθ­μιου δικα­στη­ρί­ου εκδί­δε­ται μόλις 3 μήνες πριν από την οκτα­ε­τή παραγραφή.…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο