Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Πρώτη φορά αριστεροί»;

Γρά­φει η Μαρία του 19ου //

Η κυβέρ­νη­ση της «πρώ­τη φορά αρι­στε­ρά» είναι γεγο­νός. Ο επι­τυ­χη­μέ­νος ever χαρα­κτη­ρι­σμός ίσως θα μπο­ρού­σε να παρα­φρα­στεί και στο εξής:

«Για Πρώ­τη φορά αρι­στε­ροί»… Και εξηγούμαι:

Ο γγ της κυβέρ­νη­σης (Σπύ­ρος Σαγιάς) είναι ταυ­το­προ­σω­πία με τον Σπύ­ρο Σαγιά (βασι­κός Νομι­κός Σύμ­βου­λος και Συνερ­γά­της των βασι­κών ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ της κυβέρ­νη­σης Παπαν­δρέ­ου, δρα­στη­ριό­τη­τα που επε­κτεί­νε­ται και κατά την περί­ο­δο της κυβέρ­νη­σης Παπαδήμου).
Πρώ­τη φορά αριστερός…

Πάνος Καμ­μέ­νος υπουρ­γός Εθ. Άμυ­νας, (είναι ταυ­το­προ­σω­πία με τον Π. Καμ­μέ­νο πρώ­ην υφυ­πουρ­γό στην κυβέρ­νη­ση της Ν.Δ.).
Για Πρώ­τη φορά αριστερός…

Π. Κου­ρου­μπλής, υπουρ­γός στο Υγεί­ας (είναι ταυ­το­προ­σω­πία με τον Π. Κου­ρου­μπλή τρεις φορές βου­λευ­τή Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας εκλεγ­μέ­νο με το ΠΑΣΟΚ).
Για Πρώ­τη φορά αριστερός…

Ν. Κοτζιάς, υπουρ­γός στο Εξω­τε­ρι­κών (Είναι ταυ­το­προ­σω­πία με τον Ν. Κοτζιά στε­νό συνερ­γά­τη παλαιό­τε­ρα του Γ. Παπαν­δρέ­ου στο υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών και πρό­ε­δρο του Ινστι­τού­του Στρα­τη­γι­κών και Ανα­πτυ­ξια­κών Μελε­τών — ΙΣΤΑΜΕ).
Ο συγκε­κρι­μέ­νος μετρά­ει ήδη μία απο­τυ­χη­μέ­νη προ­σπά­θεια στο παρελ­θόν να γίνει «αρι­στε­ρός»…

Π. Σγου­ρί­δης, υφυ­πουρ­γός Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης (είναι ταυ­το­προ­σω­πία με τον Π. Σγου­ρί­δη που ήταν στο Επι­κρα­τεί­ας των ΑΝΕΛ, επί είκο­σι χρό­νια βου­λευ­τής του ΠΑΣΟΚ).
Για Πρώ­τη φορά αριστερός..

Ν. Τόσκας, υφυ­πουρ­γός Άμυ­νας (είναι ταυ­το­προ­σω­πία με τον Ν. Τόσκα, βασι­κό συντά­κτης του προ­γράμ­μα­τος του ΠΑΣΟΚ για την Άμυ­να, στις εκλο­γές του 2009, αλλά και επι­κε­φα­λής του Γρα­φεί­ου του υπουρ­γού Άμυ­νας του ΠΑΣΟΚ Π. Μπε­γλί­τη, στη διε­τία 2009 — 2011).
Για Πρώ­τη φορά αριστερός.….

Ελε­να Κου­ντου­ρά, ανα­πλη­ρώ­τρια Υπουρ­γός Του­ρι­σμού (είναι ταυ­το­προ­σω­πία με την Έλε­να Κου­ντου­ρά βου­λευ­τής Α’ Αθη­νών με τους Ανε­ξάρ­τη­τους Έλλη­νες και παλαιό­τε­ρα με τη Ν.Δ.).
Για Πρώ­τη φορά αριστερή…

Ανα­στα­σία Κόλ­λια — Τσα­ρου­χά, υφυ­πουρ­γός Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης (είναι ταυ­το­προ­σω­πία με την Ανα­στα­σία Κόλ­λια — Τσα­ρου­χά από τους ΑΝΕΛ, πρώ­ην αντι­πρό­ε­δρος της Βουλής).
Για Πρώ­τη φορά αριστερή…

Και πώς θα μπο­ρού­σα να ξεχά­σω την Κα Θεο­δώ­ρα Τζά­κρη (ΠΑΣΟΚ) που ψήφι­σε και τα τρία μνη­μό­νια, την Κα Ραχήλ Μακρή (μάστερ στην εκτύ­πω­ση χαρ­το­νο­μι­σμά­των, εθνι­κί­στρια από τους ΑΝΕΛ), τον Κο Τσου­κα­λά Δ. (ΠΑΣΟΚ) που τόσο συμπά­σχει με τους τρα­πε­ζί­τες, ώστε μας ζητού­σε 1 ευρώ από το υστέ­ρη­μά μας για τη διά­σω­ση των τρα­πε­ζών (…) Βου­λευ­τές εκλεγ­μέ­νοι με τον ΣΥΡΙΖΑ…
Για Πρώ­τοι φορά αρι­στε­ρές, κι αρι­στε­ρός αντίστοιχα…

Και ναι, δε βιά­ζο­μαι να κάνω απο­τί­μη­ση του πολι­τι­κού έργου της νέας συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ –ΕΛ …μια βδο­μά­δα, πάνω κάτω από τη συγκρό­τη­σή της…

Αλλά, μήπως βιά­ζε­ται τελι­κά όποιος πανη­γυ­ρί­ζει για τις δηλώ­σεις Κατρού­γκα­λου περί δια­χεί­ρι­σης της φτώχειας;

Αλλά, μήπως βιά­ζε­ται τελι­κά όποιος πανη­γυ­ρί­ζει για τις δηλώ­σεις του Κου Βαρου­φά­κη: Δε μιλά­με με την Τρόι­κα μόνο με το ΔΝΤ, την ΕΚΤ, την ΕΕ (…).
(Δεν είναι Γιάν­νης, είναι Γιάνης).

Αλλά, μήπως βιά­ζε­ται, τελι­κά, όποιος πανη­γυ­ρί­ζει για τις δηλώ­σεις του Κου Σκουρ­λέ­τη για τη μετά­θε­ση στο 2016 της επα­να­φο­ράς του κατώ­τα­του μισθού στα 751, ενώ μεσου­ρα­νούν οι ατο­μι­κές συμ­βά­σεις εργα­σί­ας των 300 και 400 ευρώ; Ενώ οι ελα­στι­κές μορ­φές εργα­σί­ας, και οι απλη­ρω­σιά μαστί­ζουν τους εργα­ζό­με­νους; Ενώ η ανερ­γία είναι λαί­λα­πα; Ενώ η ανα­σφά­λι­στη εργα­σία, γνω­στή και ως μαύ­ρη, μαυ­ρί­ζει το μέλ­λον για κατο­χύ­ρω­ση δικαιώ­μα­τος συνταξιοδότησης;

Αλλά, μήπως βιά­ζε­ται τελι­κά όποιος πανη­γυ­ρί­ζει που ο μιση­τός Πάγκα­λος (και οι λοι­πές φιλε­λέ­ρες που ευθύ­νο­νται για την άνο­δο του φασι­σμού) τώρα δικαιώ­νε­ται, για το «Μαζί τα φάγα­με»; Προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας «δια­δη­λώ­σεις» συμπα­ρά­στα­σης στην κυβέρ­νη­ση για να δια­πραγ­μα­τευ­τούν ένα χρέ­ος που δημιούρ­γη­σαν όλοι οι άλλοι εκτός αυτών που στε­νά­ζουν απο­πλή­ρω­νο­ντάς το;

Αλλά, μήπως βιά­ζε­ται, τελι­κά, όποιος πανη­γυ­ρί­ζει για τις δηλώ­σεις του Ομπά­μα αισθα­νό­με­νος να φυσά­ει υπε­ρα­ντλα­ντι­κός ούριος άνε­μος αλλα­γής; Ενώ κατά τα συνή­θη φαι­νό­με­να έρχε­ται τυφώ­νας… Τον λες και Μπά­ρακ (τον τυφώ­να) στη Συρία, στο Λίβα­νο, στο Αφγα­νι­στάν, στην Παλαιστίνη…

Αλλά, μήπως βιά­ζε­ται, τελι­κά, όποιος πανη­γυ­ρί­ζει που δεν είναι ίδιοι οι «Για πρώ­τη φορά αρι­στε­ροί» με τους προη­γού­με­νους λαο­μί­ση­τους (Άδω­νη, Μητσο­τά­κη, Βορί­δη) αλλά είναι οι ίδιοι οι παρακάτω:
Ροβέρ­τος Σπυ­ρό­που­λος στη διοί­κη­ση του ΙΚΑ, Ρου­μπά­της στην ΕΥΠ…

Αλλά, μήπως βιά­ζε­ται, τελι­κά, όποιος πανη­γυ­ρί­ζει που ενώ ως αρχη­γός της αντι­πο­λί­τευ­σης ο Κος Α. Τσί­πρας και ο Κος Π. Λαφα­ζά­νης κατέ­θε­ταν Επε­ρω­τή­σεις για την ειδι­κή σχέ­ση Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου και Lazard, σήμε­ρα που ανα­θέ­τουν τη δια­χεί­ρι­ση του χρέ­ους και τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις στο ίδιο χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό μονο­πώ­λιο είναι απλά Τρίτη…

Αλλά, μήπως βιά­ζε­ται τελι­κά όποιος πανη­γυ­ρί­ζει που έντε­χνα απο­προ­σα­να­το­λί­ζε­ται ο λαός με επι­κοι­νω­νια­κά τρικ, τουι­τα­ρί­σμα­τα και λάικς, για να παρα­πέ­μπουν στις καλέν­δες το μόνι­μο και ισχυ­ρό αντί­πα­λό του; Τα ληστρι­κά μονο­πώ­λια, τις πολυ­ε­θνι­κές, τους μεγα­λο­ερ­γο­δό­τες ντό­πιους και ξένους.. Την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.…

Ο Καπι­τα­λι­σμός είναι ο εχθρός, και όποιος δεν το βλέ­πει ίσως είναι «‘ηλί­θιος»’. Αυτός, όμως, που δεν υπο­φέ­ρει από καμία δια­τα­ρα­χή της πολι­τι­κής όρα­σης χρέ­ος έχει να κατα­πο­λε­μή­σει το βασι­κό σύμ­πτω­μα των «πασχό­ντων»: Την Αυταπάτη..

Ναι, δε βιά­ζο­μαι να κρί­νω τους «Για Πρώ­τη φορά αρι­στε­ροί», μια βδο­μά­δα πάνω κάτω από τότε που έγι­ναν …αρι­στε­ροί.

Ο Θεός έφτια­ξε τον κόσμο σε 7 ημέ­ρες, και οι υπουρ­γοί 7 μέρες μετά απο­θε­ώ­νο­νται (…) Τι; Δεν είναι θεοί;

Μήπως όποιος βιά­ζε­ται να απο­θε­ώ­σει τούς «Για πρώ­τη φορά αρι­στε­ροί» σκοντάψει;

Όποιος βιά­ζε­ται σκο­ντά­φτει, ειδι­κά αν η πολι­τι­κή του όρα­ση πάσχει και έχει χάσει τα ταξι­κά γυα­λιά του…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο