Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρώτη φορά ρουφιάνος (part time)

Γρά­φει ο Δον Τομα­σί­νο //

Η κου­κού­λα, η κυβέρ­νη­ση, οι εφο­πλι­στές, οι τραπεζίτες.

Όλοι κρε­μό­ντου­σαν από τα χεί­λη του. Ενδει­κτι­κό είναι ότι, στην πρώ­τη σει­ρά, καθό­ταν (και) ο πρό­ε­δρος της Ένω­σης Ελλή­νων Εφο­πλι­στών Θεό­δω­ρος Βενιά­μης, ο οποί­ος — λίγο νωρί­τε­ρα — επι­σή­μα­νε, στο 1ο Ναυ­τι­λια­κό Συνέ­δριο της Ναυ­τε­μπο­ρι­κής», ότι ο κλά­δος είναι υπε­ρά­νω κομ­μά­των», καθώς και ότι απαι­τεί­ται από­λυ­τος σεβα­σμός στο ισχύ­ον θεσμι­κό πλαί­σιο που διέ­πει τη ναυ­τι­λία στην Ελλά­δα, προ­κει­μέ­νου να μην δια­τα­ρα­χθεί η αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα της».

Οι σύνε­δροι, κυρί­ως εκπρό­σω­ποι ναυ­τι­λια­κών εται­ρειών, περί­με­ναν (με αγω­νία) την ομι­λία του βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώρ­γου Στα­θά­κη και κυρί­ως, πιθα­νές ανα­φο­ρές στη μετα­τρο­πή της εθε­λού­σιας συνει­σφο­ράς των εφο­πλι­στών σε υπο­χρε­ω­τι­κή, κ.ά.

Τελι­κά, ο κ. Στα­θά­κης, ο οποί­ος πιθα­νό­τη­τα θα ανα­λά­βει το υπερ-υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης, εμφα­νί­στη­κε «διπλω­μά­της» στις δηλώ­σεις του, σημειώ­νο­ντας ότι δεν θα υπάρ­ξει αιφ­νι­δια­σμός. «Όποιες αλλα­γές γίνουν, θα γίνουν στο πλαί­σιο δια­λό­γου και συζή­τη­σης. Θα πρυ­τα­νεύ­σει η λογική». 

Την προη­γού­με­νη Παρα­σκευή η κυβέρ­νη­ση εξήγ­γει­λε το μέτρο της δρά­σης «μυστι­κών της πρα­κτό­ρων», που θα εμφα­νί­ζο­νται ως πελά­τες σε κατα­στή­μα­τα (κυρί­ως σε του­ρι­στι­κές περιο­χές), θα κατα­γρά­φουν με κρυ­φές κάμε­ρες και μικρό­φω­να φορο­λο­γι­κές παρα­βά­σεις… ένα­ντι αμοι­βής 200 ευρώ μηνιαίως.

Σε αυτή την τακτι­κή της κυβέρ­νη­σης έσπευ­σαν να συνε­πι­κου­ρή­σουν και να συγ­χα­ρούν, τα κανά­λια της δια­πλο­κής… (έτσι τα έλε­γε ο ΣΥΡΙΖΑ προ­ε­κλο­γι­κώς), οι εφη­με­ρί­δες των εργο­λά­βων… (έτσι τις έλε­γε ο ΣΥΡΙΖΑ προ­ε­κλο­γι­κώς) και διά­φο­ροι αρθρο­γρα­φού­ντες περί του κύκλου της κυβερ­νη­τι­κής κατάστασης.

Η «αρι­στε­ρή» κυβέρ­νη­ση «ξέχα­σε» τις προ­ε­κλο­γι­κές εξαγ­γε­λί­ες για «χτύ­πη­μα των ολι­γαρ­χών» (έτσι ονο­μά­ζει τους καπι­τα­λι­στές) και φόρε­σε την κου­κού­λα σε «πρό­θυ­μους», για να καρ­φώ­νουν τον μέγι­στο φορο­φυ­γά της τυρόπιτας…

Ας δούμε,όμως και σε ποιους η κυβέρ­νη­ση φροντίζει,να μην στεί­λει ποτέ κανέ­ναν «χαφιε­δο­του­ρί­στα» είτε με περι­βο­λή παρα­λί­ας είτε με κοστούμι.

ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

Το εφο­πλι­στι­κό κεφά­λαιο στην Ελλά­δα ελέγ­χει αυτή τη στιγ­μή το 16.2% του παγκό­σμιου εμπο­ρί­ου διά θαλάσ­σης και το 46.7% του ευρω­παϊ­κού (Ημε­ρη­σία 20/2/2014).

Εξ αυτής της οικο­νο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας οι Έλλη­νες εφο­πλι­στές απέ­δω­σαν ως φόρο στο Ελλη­νι­κό Δημό­σιο το 2014, 140 εκ. (εκα­τόν σαρά­ντα εκατομμύρια).

Ως φόρο εισο­δή­μα­τος, οι ίδιοι απέ­δω­σαν το ποσό των 59 εκα­τομ­μυ­ρί­ων, ενώ οι Έλλη­νες ναυ­τι­κοί 57 εκατομμύρια.

Δηλα­δή, ως φυσι­κά πρό­σω­πα, εφο­πλι­στής και ναυ­τερ­γά­της περί­που βγά­ζουν τα ίδια.

Το πρα­κτο­ρείο BLOOMBERG στις 12/6/2012 γρά­φει για τους Έλλη­νες εφο­πλι­στές»: Οι Έλλη­νες εφο­πλι­στές έβγα­λαν καθα­ρά κέρ­δη τη δεκα­ε­τία 2002–2012 175 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ και δεν απέ­δω­σαν στο Ελλη­νι­κό Δημό­σιο ούτε ένα.

Τα καθα­ρά κέρ­δη των ελλη­νι­κών εφο­πλι­στι­κών εται­ρειών κατά τις εκτι­μή­σεις των τροι­κα­νών συμ­βού­λων του Υπ. Οικ. ανέρ­χο­νται σε 19 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ ετη­σί­ως, τα οποία επα­νε­πεν­δύ­ο­νται ένα μέρος τους σε νέα πλοία (το 2014 επέν­δυ­σαν σε χτί­σι­μο νέων πλοί­ων 8.41 δις. — εφ. «Κέρ­δος» 20/2/2015) και τα υπό­λοι­πα «απο­θη­κεύ­ο­νται» σε τρα­πε­ζι­κά ιδρύ­μα­τα του εξωτερικού.

Η Suddeutsche Zeitung και η LE MONDE τον Απρί­λιο του 2013 γρά­φουν εκτε­νή άρθρα για τα υπερ­κέρ­δη των Ελλή­νω εφο­πλι­στών και τη νόμι­μη φορο­α­πο­φυ­γή του από Ελλη­νι­κό Δημόσιο.

Η LE MONDE γρά­φει: Οι Έλλη­νες εφο­πλι­στές μαζί με τους Ρώσους ολι­γάρ­χες είναι οι καλύ­τε­ροι πελά­τες φορο­λο­γι­κών παρα­δεί­σων, σε έναν ανυ­πο­λό­γι­στο κύκλο χρή­μα­τος της παγκό­σμιας οικονομίας.

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

Μπο­ρεί ο ελλη­νι­κός λαός,να συντη­ρεί διά του υστε­ρή­μα­τός του τις τρά­πε­ζες, για να συνε­χί­σουν να τον «ευερ­γε­τούν», αλλά οι τρά­πε­ζες δεν είναι καθό­λου «φτω­χές».

Σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα των ισολογισμών,η ΕΤΕ εμφα­νί­ζει καθα­ρά κέρ­δη το α΄εξάμηνο του 2014 1.14 δις. Ευρώ ενώ το αντί­στοι­χο εξά­μη­νο του 2013 είχε κέρ­δη 343 εκ.,η ALPHA BANK εμφα­νί­ζει καθα­ρά κέρ­δη 264,4 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ,η EUROBANK 508 εκατομμύρια,ενώ ο Όμι­λος Πει­ραιώς για το έτος 2013 είχε ανα­κοι­νώ­σει καθα­ρά κέρ­δη το ποσό των 2.532 Δις. Ευρώ.

Συνο­λι­κά μπο­ρού­με να υπο­λο­γι­σού­με τα ετή­σια κέρ­δη των ελλη­νι­κών τρα­πε­ζών στο ποσο των 3.5–4 δις.

* * *

Όμως φυσι­κά οι εφο­πλι­στές και οι τρα­πε­ζί­τες δεν έχουν να «φοβη­θούν» τίπο­τα από την αυτο­α­πο­κα­λού­με­νη κυβέρ­νη­ση της «αρι­στε­ράς», που κατοι­κο­ε­δρεύ­ει στην Αθή­να από την 25η Ιανουαρίου.

Η στό­χευ­ση της είναι άλλη. Είναι η κατα­τρο­μο­κρά­τη­ση των ήδη πει­να­σμέ­νων, η δημιουρ­γία μαζι­κού κλί­μα­τος ενο­χής και η διά­χυ­τη υπο­ψία «λες, αυτός που μπή­κε, να είναι ρου­φιά­νος της κυβέρνησης»;

Ποιος είναι όμως ο σκο­πός της;

Μήπως δεν γνω­ρί­ζει, ότι ο εξα­ντλη­μέ­νος φορο­δο­τι­κά, ημιά­νερ­γος, οφει­λέ­της δια­κα­νο­νί­ζων με το Δημόσιο,Ταμεία,προμηθευτές, μικρο­έ­μπο­ρος, δεν μπο­ρεί πλέ­ον να δώσει ούτε 1 ευρώ επι­πλέ­ον φόρους; Ή περι­μέ­νει να ανα­κα­λύ­ψει… πακτω­λούς χρη­μά­των σε σουβλατζίδικα;

Η κυβέρ­νη­ση γνω­ρί­ζει πολύ καλά τις απα­ντή­σεις και στα δύο.

Ο σκο­πός της είναι άλλος. Είναι να δημιουρ­γή­σει συνεί­δη­ση μαζι­κής ενο­χής και κοι­νω­νι­κού αυτοματισμού,ώστε να συνε­χί­σουν οι προ­στά­τες και προ­στα­τευό­με­νοί της απρό­σκο­πτα την υπερ­κερ­δο­φο­ρία τους σε βάρος όσων τώρα τους απει­λεί με το Νόμο της Κουκουλας.

Για να πιστέ­ψει ο υδραυ­λι­κός ότι του φταί­ει ο σου­βλα­τζής ή ο σου­βλα­τζής να πιστέ­ψει, ότι του φταί­ει ο δημό­σιος υπάλ­λη­λος και ο δημό­σιος υπάλ­λη­λος αυτόν, που που­λά­ει λου­κου­μά­δες στην παρα­λία και να μην σκε­φθούν ποτέ, ότι το σύστη­μα, όπως είναι δομη­μέ­νο και οι κυβερ­νή­σεις του,δουλεύουν για μία μόνο τάξη.

Γι’ αυτή, που ο «μάγος του χρη­μα­τι­στη­ρί­ου» Warren Buffet έγρα­φε κυνι­κά αλλά αλη­θι­νά στις 19/1/2013 «δεν υπάρ­χει καμία κρί­ση. Απλώς δεν γίνε­ται να κερ­δί­ζουν όλοι. Για να κερ­δί­σει κάποιος,κάποιος πρέ­πει και να χάσει».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο