Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρώτο Θέμα: Ξεφτίλα χωρίς όρια και «ξέπλυμα» των Αμερικανονατοικών

Η εφη­με­ρί­δα «Πρώ­το Θέμα» έχει μεγά­λη παρά­δο­ση στο ξέπλυ­μα. Παλιά αρί­στευ­σε στο ξέπλυ­μα νεο­να­ζί εγκλη­μα­τιών που «βοη­θού­σαν για­γιά­δες στα ΑΤΜ».

Σήμε­ρα, η φυλ­λά­δα που κάνει πρω­τα­θλη­τι­σμό στον κιτρι­νι­σμό και την εντυ­πω­σιο­θυ­ρία, επι­χει­ρεί να ξεπλύ­νει τους φονιά­δες ιμπε­ρια­λι­στές των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ που έχουν στρα­το­παι­δεύ­σει στην Αλεξανδρούπολη.

Με τίτλους όπως «καλώς ήρθε το δολά­ριο στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη» και τον αμε­ρι­κα­νο­τσο­λια­δι­σμό να χτυ­πά­ει «κόκ­κι­νο», οι συντά­κτες του «Πρώ­του Θέμα­τος» ενη­με­ρώ­νουν τους ανα­γνώ­στες ότι οι… «Αμε­ρι­κα­νοί ξετρε­λά­θη­καν με το φαγη­τό στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη». Δεν προ­λα­βαί­νουν να γεν­νή­σουν οι κότες… αυγά για να φάνε τα ναυ­τά­κια τα ζουμπουρλούδικα.

Τι μήνυ­μα θέλει να περά­σει η εφη­με­ρί­δα; Ότι η παρου­σία των ιμπε­ρια­λι­στών στην ακρι­τι­κή πόλη κάνει «καλό» στην τοπι­κή οικο­νο­μία! Ε τότε, αν είναι έτσι, να γεμί­σου­με παντού αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κές βάσεις, σε κάθε πόλη και σε κάθε λιμά­νι, να ονο­μα­στεί και επί­ση­μα η χώρα «51η πολι­τεία των ΗΠΑ» και όλα καλά, όλα ανθηρά!

Θα ήταν γελοίο αν δεν ήταν επι­κίν­δυ­νο. Η παρου­σία των στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, όπως και στα υπό­λοι­πα μέρη της Ελλά­δας (βλέ­πε Σού­δα), μόνο κιν­δύ­νους και δει­νά μπο­ρεί να φέρει για τον ελλη­νι­κό λαό. Στο­χο­ποιεί την ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια σε ενδε­χό­με­νο γενι­κευ­μέ­νου πολέ­μου. Κάθε αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κή βάση στη χώρα είναι και ένας πιθα­νός στό­χος αντιποίνων.

Αλλά, ποιος απ’ αυτούς που πίνουν νερό στο όνο­μα της αστε­ρό­εσ­σας και του ΝΑΤΟ νοιά­στη­κε ποτέ για την χώρα και τον λαό για το κάνει τώρα; God Bless America πάνω απ’ όλα…

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο