Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρώτο «μπλόκο» της Τουρκίας στην ένταξη Σουηδίας — Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ

Η Τουρ­κία εμπό­δι­σε σήμε­ρα την έναρ­ξη των συζη­τή­σε­ων στο ΝΑΤΟ σχε­τι­κά με την έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στη λυκο­συμ­μα­χία, όπως ανα­φέ­ρουν διε­θνή ΜΜΕ, σημα­το­δο­τώ­ντας την έναρ­ξη των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών παζα­ριών, με την Άγκυ­ρα να διεκ­δι­κεί ανταλ­λάγ­μα­τα για να πει το «ναι».

Σημειώ­νε­ται ότι σήμε­ρα το πρωί, οι απε­σταλ­μέ­νοι της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας, παρου­σί­α­σαν επί­ση­μα στον Στολ­τεν­μπεργκ τις αιτή­σεις έντα­ξης των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ.

Δημο­σί­ευ­μα του γερ­μα­νι­κού DPA, επι­κα­λού­με­νο πηγές του, ανα­φέ­ρει ότι το ΝΑΤΟ σχε­δί­α­ζε να συζη­τή­σει σήμε­ρα τις αιτή­σεις έντα­ξης της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας, οι οποί­ες θα σημα­το­δο­τού­σαν την έναρ­ξη της δια­δι­κα­σί­ας έντα­ξής τους. Ωστό­σο, οι συνο­μι­λί­ες απέ­τυ­χαν να ξεκι­νή­σουν, καθώς η τουρ­κι­κή πλευ­ρά κατέ­στη­σε σαφές ότι δεν μπο­ρεί να εγκρί­νει την έναρ­ξη τους αυτή τη στιγμή.

Εξάλ­λου, όπως μετα­δί­δει η Washington Post, επι­κα­λού­με­νη δύο αξιω­μα­τού­χους που μίλη­σαν υπό τον όρο της ανω­νυ­μί­ας, κατά τη διάρ­κεια της σημε­ρι­νής συνά­ντη­σης των πρε­σβευ­τών του ΝΑΤΟ, οι εκπρό­σω­ποι της Τουρ­κί­ας έθε­σαν βέτο στην έναρ­ξη των συνο­μι­λιών, ισχυ­ρι­ζό­με­νοι ότι πρέ­πει να επε­ξερ­γα­στούν ορι­σμέ­να ζητή­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με την έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στη συμμαχία.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα, ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν είχε δήλω­σε ότι η χώρα του «δεν είναι ευνοϊ­κή» για την έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ, επι­κα­λού­με­νος τη στά­ση τους απέ­να­ντι σε «τρο­μο­κρα­τι­κές οργα­νώ­σεις» που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην Τουρκία.

Οι υπο­ψη­φιό­τη­τες της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας για την έντα­ξή τους στο ΝΑΤΟ θα προ­χω­ρή­σουν μόνο εάν ληφθούν συγκε­κρι­μέ­να μέτρα τα οποία θα απα­ντούν στις ανη­συ­χί­ες που εκφρά­ζει η Τουρ­κία για την εθνι­κή ασφά­λειά της, δήλω­σε ο Ιμπρα­χίμ Καλίν σύμ­βου­λος του Τούρ­κου προ­έ­δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, στην τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία που είχε σήμε­ρα με τους ομο­λό­γους του των δύο χωρών.

Ο Ιμπρα­χίμ Καλίν, είχε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με τον σύμ­βου­λο της γερ­μα­νι­κής καγκε­λα­ρί­ας Γενς Πλέτ­νερ, τον υφυ­πουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Σου­η­δί­ας Ρόμπερτ Ρίντ­μπεργκ, τον σύμ­βου­λο του Φιν­λαν­δού προ­έ­δρου Πέτρι Χακα­ράι­νεν, τον σύμ­βου­λο εθνι­κής ασφά­λειας της Βρε­τα­νί­ας Στί­βεν Λάβγκρο­ουβ και τον σύμ­βου­λο εθνι­κής ασφά­λειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλι­βαν, προ­κει­μέ­νου να συζη­τή­σει την προ­τει­νό­με­νη διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ. «Υπο­γραμ­μί­στη­κε ότι αν δεν εκπλη­ρω­θούν οι προσ­δο­κί­ες της Τουρ­κί­ας, η πρό­ο­δος της δια­δι­κα­σί­ας δεν θα είναι δυνα­τή» ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση που εκδό­θη­κε από το γρα­φείο του Ερντογάν.

Σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο Anadolu, στις επα­φές που είχε ο Καλίν συζη­τή­θη­καν επί­σης τα βήμα­τα που θα μπο­ρού­σαν να γίνουν για να τερ­μα­τι­στεί ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία με διπλω­μα­τι­κά μέσα και δια­πραγ­μα­τεύ­σεις και για να αντι­με­τω­πι­στεί ο κίν­δυ­νος επι­σι­τι­στι­κής ανασφάλειας.

Πηγή: 902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο