Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρώτο Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας – Nicosia Book Fest 2016

Kat-1 Στις 23 Απρι­λί­ου 1616 έφυ­γαν από τη ζωή δύο μεγά­λα ονό­μα­τα των γραμ­μά­των. Ο Ισπα­νός συγ­γρα­φέ­ας Μιγκέλ Ντε Θερ­βά­ντες και ο Άγγλος δρα­μα­τουρ­γός Γουί­λιαμ Σαίξ­πηρ. Με αφορ­μή το διπλό αυτό γεγο­νός, η UNESCO καθιέ­ρω­σε την 23η Απρι­λί­ου ως την Παγκό­σμια Ημέ­ρα του Βιβλίου.

 Με την ευκαι­ρία της παγκό­σμιας ημέ­ρας βιβλί­ου, η Οργα­νω­τι­κή επι­τρο­πή του Nicosia Book Fest 2016, ανα­κοι­νώ­νει την έναρ­ξη της εκστρα­τεί­ας προ­βο­λής του 1ου Φεστι­βάλ Βιβλί­ου στην Κύπρο με την επω­νυ­μία Nicosia Book Fest.

Kat2

 Το Φεστι­βάλ Βιβλί­ου Λευ­κω­σί­ας διορ­γα­νώ­νε­ται για πρώ­τη φορά στην Κύπρο και έχει ως στό­χο να καθιε­ρω­θεί ως ένας θεσμός που θα προ­ω­θή­σει το Βιβλίο στο κυπρια­κό κοι­νό, κάθε ηλι­κί­ας, θα φέρει κοντά τους ανα­γνώ­στες με τους συγ­γρά­φεις και θα ανα­δεί­ξει το έργο των Kυπρί­ων συγ­γρα­φέ­ων σε μια επο­χή που το βιβλίο αντι­με­τω­πί­ζει ιδιαί­τε­ρες προκλήσεις.

 Το Nicosia Book Fest θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 12 Ιου­νί­ου 2016 στο Πάρ­κο Ακρό­πο­λης  από τις 10 πμ μέχρι τις 8 το βρά­δυ. Συν­διορ­γα­νώ­νε­ται από το Ινστι­τού­το Ερευ­νών Προ­μη­θέ­ας, το Γρα­φείο Τύπου και Πλη­ρο­φο­ριών και το Δήμο Στρο­βό­λου ενώ συμ­με­τέ­χουν και στη­ρί­ζουν τη διορ­γά­νω­ση πέραν των 30 δημό­σιων και ιδιω­τι­κών οργα­νι­σμών και φορέ­ων που σχε­τί­ζο­νται με το βιβλίο και την εκδο­τι­κή δραστηριότητα.

 Kat3Στο χώρο του Φεστι­βάλ ο επι­σκέ­πτης θα έχει τη δυνα­τό­τη­τα παρα­κο­λου­θή­σει διά­φο­ρες βιβλιο­πα­ρου­σιά­σεις και δια­λέ­ξεις σχε­τι­κά με το βιβλίο, να γνω­ρί­σει συγ­γρά­φεις και να αγο­ρά­σει βιβλία από τα περί­πτε­ρα του Φεστι­βάλ σε Kat4χαμη­λό­τε­ρες τιμές. Θα λει­τουρ­γή­σει επί­σης παζα­ρά­κι μετα­χει­ρι­σμέ­νου βιβλί­ου καθώς και ανταλ­λα­κτή­ριο βιβλί­ων. Τα παι­διά θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να παρα­κο­λου­θή­σουν δια­δρα­στι­κές αφη­γή­σεις παρα­μυ­θιών από συγ­γρα­φείς και θεα­τρι­κές ομά­δες καθώς και άλλες πολ­λές εκπλή­ξεις. Στο Φεστι­βάλ θα λει­τουρ­γή­σουν επί­σης χώροι φαγη­τού και ποτού καθώς και υπαί­θρια καφετέρια.

Η Οργα­νω­τι­κή Επι­τρο­πή Φεστι­βάλ απαρ­τί­ζε­ται από τους:

 Χρυ­σό­στο­μο Πασιαρ­δή (Επι­κε­φα­λής Οργα­νω­τι­κής Επιτροπής)

  • Κώστας Γου­λιά­μο (Πρύ­τα­νης Ευρω­παϊ­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Κύπρου)

  • Γιώρ­γο Φρά­γκο (Δημο­σιο­γρά­φος, Λογο­τέ­χνης, Γραμ­μα­τέ­ας Ένω­σης Λογο­τε­χνών Κύπρου)

  • Σωτη­ρού­λα Για­σε­μή (Δρ. Μετα­φρα­στι­κών Σπουδών)

  • Ελί­να Χρι­στο­δού­λου (Δρ. Κλασ­σι­κής Φιλολογίας)

  • Στέ­λιο Σακ­κά (Πρώ­ην Πρό­ε­δρος Βιβλιοπωλών)

 Επικοινωνία

Website: www.nicosiabookfest.com

Email: [email protected]

Tel: 22432111

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο