Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΣΟ: Υπό τους ήχους του «Bella Ciao» ξεκίνησε το 18ο Συνέδριο στη Ρώμη

Με μαχη­τι­κό­τη­τα και σε αγω­νι­στι­κό κλί­μα ξεκί­νη­σε το 18ο Συνέ­δριο της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΠΣΟ), στη Ρώμη. 

Οι εργα­σί­ες άνοι­ξαν με καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα και τον ύμνο της ΠΣΟ.

Το Συνέ­δριο, το οποίο έχει σύν­θη­μα «Ενω­μέ­νοι συνε­χί­ζου­με. Για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών μας. Ενά­ντια στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή — καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα», θα ολο­κλη­ρω­θεί την Κυριακή.

Στη έναρ­ξη έγι­ναν χαι­ρε­τι­σμοί από τη συν­δι­κα­λι­στι­κή οργά­νω­ση USB που φιλο­ξε­νεί το Συνέ­δριο και από τον πρό­ε­δρο της ΠΣΟ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο