Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πτήση MH370: Τι απέγινε το μαλαισιανό αεροσκάφος;

Δέκα χρό­νια μετά, παρα­μέ­νει ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα μυστή­ρια στην ιστο­ρία της αερο­πλο­ΐ­ας. Η άτρα­κτος δεν βρέ­θη­κε ποτέ. Δεν απο­κλεί­ε­ται ωστό­σο μία νέα έρευνα.

Για περισ­σό­τε­ρες από 3.600 ημέ­ρες, συγ­γε­νείς και φίλοι 239 ανθρώ­πων από 14 χώρες περι­μέ­νουν απα­ντή­σεις. Που δεν έρχο­νται. Παρα­μέ­νει μυστή­ριο τί απέ­γι­νε η πτή­ση ΜΗ370 των Μαλαι­σια­νών Αερο­γραμ­μών που εκτε­λού­σε δρο­μο­λό­γιο από την Κουά­λα Λου­μπούρ προς το Πεκί­νο. Ήταν 8 Μαρ­τί­ου του 2014, όταν το αερο­σκά­φος εξα­φα­νί­στη­κε από τα ραντάρ. Ήταν ατύ­χη­μα; Ήταν σκό­πι­μη συντρι­βή; Αερο­πει­ρα­τεία; Mήπως το αερο­σκά­φος καταρ­ρί­φθη­κε; 10 χρό­νια μετά φαί­νε­ται να υπάρ­χει μια αχτί­δα ελπί­δας για τις οικο­γέ­νειες να απο­κτή­σουν επι­τέ­λους κάποια βεβαιό­τη­τα μέσα σε όλες τις εικασίες.

«Καληνύχτα, Πτήση 370»

Πριν μερι­κές ημέ­ρες ο υπουρ­γός Μετα­φο­ρών της Μαλαι­σί­ας Άντο­νι Λόκε εξήγ­γει­λε ότι ίσως ξαναρ­χί­σει η έρευ­να για το αερο­πλά­νο. Μία εξει­δι­κευ­μέ­νη αμε­ρι­κα­νι­κή εται­ρεία σε τέτοιες ανα­ζη­τή­σεις, η Ocean Infinity, πρό­τει­νε μια ακό­μη επι­χεί­ρη­ση ανα­ζή­τη­σης, για την οποία θα πλη­ρω­θεί μόνο εφό­σον βρει αυτό που ψάχνει. «Το υπουρ­γείο Μετα­φο­ρών προ­τί­θε­ται να καλέ­σει την Ocean Infinity στη Μαλαι­σία, για να συζη­τή­σει την πρό­τα­ση σε αυτήν τη βάση» είπε ο Λόκε. «Χάρη στα πιο πρό­σφα­τα ερευ­νη­τι­κά ευρή­μα­τα και τις προηγ­μέ­νες τεχνο­λο­γί­ες, σημειώ­νε­ται πρό­ο­δος στην επί­λυ­ση του μυστη­ρί­ου». Ωστό­σο, δεν έδω­σε καμία λεπτο­μέ­ρεια ή ακρι­βές χρο­νο­διά­γραμ­μα. «Μόλις η τελι­κή πρό­τα­ση της Ocean Infinity είναι δια­θέ­σι­μη, θα υπο­βλη­θεί στο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο για έγκρι­ση», εξή­γη­σε ο υπουρ­γός, προ­σθέ­το­ντας ότι ελπί­ζει ότι το αερο­σκά­φος θα μπο­ρέ­σει επι­τέ­λους να εντο­πι­στεί, ώστε να απο­κα­λυ­φθεί η αλή­θεια μετά από πολ­λά χρό­νια αβεβαιότητας.

Αλλά πως ξεκί­νη­σε το μυστή­ριο; Το βρά­δυ εκεί­νης της ημέ­ρας, το Boeing 777 απο­γειώ­νε­ται κανο­νι­κά από το διε­θνές αερο­δρό­μιο της Κουά­λα Λου­μπούρ. Στις 1.19 π.μ., ο έμπει­ρος κυβερ­νή­της Ζαχά­ρι Αχμάντ Σαχ ακού­γε­ται για τελευ­ταία φορά από την καμπί­να του πιλό­του: “Καλη­νύ­χτα, Πτή­ση Τρία Επτά Μηδέν”. Λίγο αργό­τε­ρα, απε­νερ­γο­ποιεί­ται ο ανα­με­τα­δό­της, μια συσκευή που μετα­δί­δει δεδο­μέ­να ανα­γνώ­ρι­σης στον έλεγ­χο ενα­έ­ριας κυκλο­φο­ρί­ας στο έδα­φος. Ποιος πάτη­σε το κου­μπί απε­νερ­γο­ποί­η­σης και για­τί, παρα­μέ­νει άγνω­στο μέχρι σήμερα.

Περί­που δύο ώρες μετά την απο­γεί­ω­ση το αερο­σκά­φος εξα­φα­νί­ζε­ται από τις οθό­νες των ραντάρ. Στη συνέ­χεια ένας δορυ­φό­ρος συνε­χί­ζει να λαμ­βά­νει σήμα­τα ping από το αερο­σκά­φος για επτά ώρες. Τόσος είναι ο χρό­νος που θα χρεια­ζό­ταν για να αδειά­σει η δεξα­με­νή καυ­σί­μων. Αργό­τε­ρα, στις ακτές του Ινδι­κού Ωκε­α­νού ξεβρά­ζο­νται συντρίμ­μια. Ωστό­σο, δεν υπάρ­χει κανέ­να ίχνος της κύριας ατρά­κτου του αερο­σκά­φους, των επι­βα­τών ή του κατα­γρα­φέα πτή­σης. Η Μαλαι­σία, η Κίνα και η Αυστρα­λία ξεκι­νούν μια διε­τή υπο­βρύ­χια έρευ­να, η οποία στα­μα­τά το 2017 χωρίς κανέ­να απο­τέ­λε­σμα. Μια επι­χεί­ρη­ση έρευ­νας από την Ocean Infinity εκεί­νη την επο­χή επί­σης δεν έφε­ρε κανέ­να απο­τέ­λε­σμα. Ωστό­σο, εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν υπο­ψί­ες ότι το Boeing συνε­τρί­βη στη θάλασ­σα και τώρα βρί­σκε­ται στο βυθό, κάπου σε μεγά­λο βάθος.

Εικασίες επί εικασιών

Με πάνω από 150 επι­βά­τες ο αριθ­μός των ανθρώ­πων από την Κίνα ήταν ο υψη­λό­τε­ρος μετα­ξύ των θυμά­των. Πολ­λοί προ­έρ­χο­νταν από τη Μαλαι­σία, την Ινδο­νη­σία και την Αυστρα­λία. Στο Πεκί­νο, όπου το αερο­πλά­νο δεν έφτα­σε ποτέ, υπήρ­ξαν επα­νει­λημ­μέ­νες δια­μαρ­τυ­ρί­ες από οικο­γέ­νειες που θρη­νού­σαν τα χρό­νια που ακο­λού­θη­σαν το δυστύ­χη­μα. Κάποιοι δεν ήθε­λαν να δεχτούν την εξή­γη­ση ότι το αερο­πλά­νο είχε εξα­φα­νι­στεί, ήλπι­ζαν ότι είχε μετα­φερ­θεί σε άγνω­στη τοπο­θε­σία και ότι οι συγ­γε­νείς τους ήταν ακό­μη ζωντα­νοί. Πέρυ­σι τον Νοέμ­βριο ξεκί­νη­σαν νομι­κές δια­δι­κα­σί­ες στην κινε­ζι­κή πρω­τεύ­ου­σα. Οι συγ­γε­νείς των επι­βα­τών ζητούν απο­ζη­μί­ω­ση. Η αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία έχει ήδη κατα­βά­λει χρή­μα­τα, τα οποία στα μάτια τους είναι μάλ­λον πολύ λίγα. Παρα­μέ­νει ασα­φές τί μπο­ρούν να πετύχουν.

Σε άλλες χώρες τα δικα­στή­ρια έχουν απορ­ρί­ψει τέτοιες δια­δι­κα­σί­ες, με την αιτιο­λο­γία ότι οι αγω­γές θα πρέ­πει να εκδι­κά­ζο­νται στη Μαλαι­σία. Κατά την έναρ­ξη της δίκης το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Κίνας τόνι­σε ότι θα δώσει ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή στον τρό­πο με τον οποίο αντι­με­τω­πί­ζο­νται τα επό­με­να βήμα­τα στην υπό­θε­ση MH370. Επει­δή δεν υπήρ­χαν ίχνη του αερο­σκά­φους και τα σωστι­κά συνερ­γεία δεν μπό­ρε­σαν να βρουν το σημείο συντρι­βής, έγι­ναν πολ­λές εικα­σί­ες προς όλες τις κατευ­θύν­σεις σχε­τι­κά με το τι είχε συμβεί.

Έκα­νε το γύρο του δια­δι­κτύ­ου κάθε είδους εξή­γη­ση, από αερο­πει­ρα­τεία, αυτο­κτο­νία του πιλό­του μέχρι και πυρ­κα­γιά με τοξι­κά αέρια στο αερο­σκά­φος. Αλλά μια εικα­σία ήταν ιδιαί­τε­ρα επί­μο­νη: το αερο­πλά­νο θα μπο­ρού­σε να είχε καταρ­ρι­φθεί σκό­πι­μα ή τυχαία από στρα­τιω­τι­κούς. Ωστό­σο, για καμιά από τις θεω­ρί­ες αυτές δεν υπήρ­χαν απο­δεί­ξεις. Σε ένα βιβλίο η Γαλ­λί­δα δημο­σιο­γρά­φος Φλο­ράνς ντε Σαν­ζί ανα­κά­τε­ψε μάλι­στα τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό και μία κατα­σκο­πευ­τι­κή συσκευή, κατα­λή­γο­ντας στο συμπέ­ρα­σμα ότι θα μπο­ρού­σε να έχει παρέμ­βει κάποιος τρί­τος, επει­δή πιθα­νώς εντο­πί­στη­κε αμε­ρι­κα­νι­κή κατα­σκο­πευ­τι­κή τεχνο­λο­γία υψη­λής ποιό­τη­τας στο φορ­τίο του αερο­πλά­νου. “Μια συσκευή που οι Κινέ­ζοι ήθε­λαν απε­γνω­σμέ­να να πάρουν στα χέρια τους”, όπως έγραψε.

Προκάλεσε την πτώση ο πιλότος;

Σύμ­φω­να με την δική της εκδο­χή, μόλις οι ΗΠΑ αντι­λή­φθη­καν την κλο­πή και έμα­θαν ότι η πολύ­τι­μη συσκευή βρι­σκό­ταν καθ’ οδόν προς το Πεκί­νο, χτύ­πη­σε καμπα­νά­κι, ανα­χαι­τι­στι­κά αερο­σκά­φη συνό­δευ­σαν το αερο­πλά­νο και τελι­κά το κατέρ­ρι­ψαν. Πιθα­νό­τα­τα συνε­τρί­βη στη θάλασ­σα βόρεια του Βιετ­νάμ. Άλλοι πάλι εξέ­τα­σαν τη δια­δρο­μή και βρή­καν ένα πιθα­νό στοι­χείο. Σε ένα ντο­κι­μα­ντέρ του 2022 με τίτλο “MH370: The Final Search” του Πίτερ Στε­φά­νο­βιτς, παρου­σια­στή του Sky News και ερευ­νη­τή δημο­σιο­γρά­φου, Αυστρα­λοί ειδι­κοί ανέ­φε­ραν ότι μια κυκλι­κή γραμ­μή 22 λεπτών στην πορεία πτή­σης του Μπόινγκ θα μπο­ρού­σε να είναι το κλει­δί για την επί­λυ­ση του μυστη­ρί­ου. Δεν υπήρ­χε κανέ­νας λόγος για τον κυβερ­νή­τη Σαχ να κάνει κύκλο στα ανοι­κτά των ακτών της Σου­μά­τρας, εκτός αν υπήρ­χαν “κάποιες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις” μετα­ξύ αυτού και κάποιου άλλου κατά τη διάρ­κεια αυτής της περιό­δου, δήλω­σε στο ντο­κι­μα­ντέρ ο συγ­γρα­φέ­ας αερο­πλο­ΐ­ας και πρώ­ην πιλό­τος Μάικ Γκλιν. Ο ίδιος εκτι­μά ότι ο πιλό­τος μπο­ρεί να προ­κά­λε­σε το περι­στα­τι­κό από θυμό για μια κατα­δί­κη του τότε ηγέ­τη της μαλαι­σια­νής αντι­πο­λί­τευ­σης και σημε­ρι­νού επι­κε­φα­λής της κυβέρ­νη­σης Ανβάρ Ιμπρα­χίμ την προη­γού­με­νη ημέρα.

Λέγε­ται ότι ο κυβερ­νή­της Σαχ είχε μακρι­νή συγ­γέ­νεια μαζί του. Ωστό­σο, πολ­λοί ειδι­κοί αμφι­σβη­τούν αυτό το κίνη­τρο. Πάντως, ο Στε­φά­νο­βιτς ήταν ήδη από το 2022 πεπει­σμέ­νος ότι η περιο­χή ανα­ζή­τη­σης θα μπο­ρού­σε να περιο­ρι­στεί σε μερι­κές εκα­το­ντά­δες τετρα­γω­νι­κά χιλιό­με­τρα ωκε­α­νού με τη βοή­θεια νέων ευρη­μά­των τελευ­ταί­ας τεχνο­λο­γί­ας — αλλά μόνο αν η κυβέρ­νη­ση της Μαλαι­σί­ας συγκε­ντρώ­σει αρκε­τά χρή­μα­τα για την επα­νέ­ναρ­ξη των ερευ­νών. Ο χρό­νος ίσως να έχει έρθει.

Πηγή: Deutsche Welle

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο