Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πτώση Cessna 172 στην Σάμο — Δύο νεκροί

Οι σοροί δύο ατό­μων, περι­συ­νε­λέ­γη­σαν από πλω­τό του λιμε­νι­κού σώμα­τος στη θαλάσ­σια περιο­χή Ποτο­κά­κι Πυθα­γο­ρεί­ου Σάμου μετά την πτώ­ση μονο­κι­νη­τή­ριου αερο­σκά­φους στην περιοχή.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες το αερο­σκά­φος που ερχό­ταν από Ισρα­ήλ με προ­ο­ρι­σμό τη Σάμο δεν προ­σγειώ­θη­κε κατά την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη ώρα άφι­ξης και έπε­σε στη θάλασσα.

Στη θαλάσ­σια περιο­χή όπου σημειώ­θη­κε η τρα­γω­δία έχουν εντο­πι­στεί συντρίμ­μια και διά­φο­ρα αντικείμενα.

Στο σημείο βρί­σκο­νται πλω­τά του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος και αλιευ­τι­κά σκάφη.

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο