Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πυκνές χιονοπτώσεις σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες & Κρήτη από τη «Μήδεια» — Η εξέλιξη των φαινομένων

Σε συνέ­χεια του πρω­ι­νού μας Δελ­τί­ου και­ρού «η “Μήδεια” πλήτ­τει την Αττική», σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών / meteo.gr, τα φαι­νό­με­να θα συνε­χι­στούν έως το πρωί της Τετάρ­της 17/2 με μειού­με­νη όμως έντα­ση από αργά το βράδυ.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, χιο­νο­πτώ­σεις στην Αττι­κή, Εύβοια, Κρή­τη και σε περιο­χές μεγά­λου υψο­μέ­τρου των Κυκλά­δων, ενώ χιο­νό­νε­ρο ή χιό­νι ανα­μέ­νε­ται κατά τόπους στις Κυκλά­δες και σε παρά­κτιες περιο­χές της Κρήτης.
Από το βρά­δυ τα φαι­νό­με­να θα περιο­ρι­στούν στα­δια­κά στην Κεντρι­κή Εύβοια, στα βόρεια της Αττι­κής και στη Δυτι­κή Κρή­τη και έως αύριο το πρωί (Τετάρ­τη 17/2) θα στα­μα­τή­σουν. Μήδεια Medea AttikH 16 Feb 2021Οι θυελ­λώ­δεις βόρειοι άνε­μοι που επι­κρα­τούν στο Αιγαίο στα­δια­κά θα εξα­σθε­νή­σουν και το βρά­δυ δεν θα ξεπερ­νούν τα 6 έως 7 μπο­φόρ, με εξαί­ρε­ση τα Δωδε­κά­νη­σα όπου θα φτά­νουν τα 8 και κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία κατά τη διάρ­κεια της νύχτας θα φτά­σει και πάλι σε πολύ χαμη­λά επί­πε­δα, ιδιαί­τε­ρα στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία και τα ορει­νά ηπει­ρω­τι­κά, όπου κατά τόπους θα πέσει κάτω από τους ‑15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

🆘 |> Ανα­λυ­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, ανά Περι­φέ­ρεια σχε­τι­κά με δια­κο­πές ‑απα­γο­ρεύ­σεις κυκλο­φο­ρί­ας, χρή­ση αντιο­λι­σθη­τι­κών αλυ­σί­δων, για τον προ­γραμ­μα­τι­σμό των οδι­κών μετα­κι­νή­σε­ων ‑που πρέ­πει να γίνο­νται με μέτρο και μόνο σε περί­πτω­ση ανάγκης.

Πηγή: meteo.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο