Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πυλαία-Χορτιάτης: Παράσταση διαμαρτυρίας στο δημοτικό συμβούλιο για τη στέγαση του 2ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο του Δήμου Πυλαί­ας — Χορ­τιά­τη πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το από­γευ­μα της Τετάρ­της, εκπρό­σω­ποι των ΕΛΜΕ, που ενα­ντιώ­νο­νται στην από­φα­ση για μετα­στέ­γα­ση με fast track δια­δι­κα­σί­ες του 2ου ΕΕΕΕΚ Πυλαί­ας — Χορ­τιά­τη σε ένα κτί­ριο στο Δήμο Θερ­μαϊ­κού που είναι ακα­τάλ­λη­λο για σχο­λείο Ειδι­κής Αγωγής.

Το 2ο ΕΕΕΕΚ Πυλαί­ας εδώ και χρό­νια λει­τουρ­γεί σε ακα­τάλ­λη­λο ενοι­κια­ζό­με­νο κτί­ριο και ενώ είναι δια­χρο­νι­κό το αίτη­μα εκπαι­δευ­τι­κών και γονέ­ων για μετα­στέ­γα­ση σε σύγ­χρο­νο χώρο, κατάλ­λη­λο για τη στέ­γα­ση σχο­λεί­ου Ειδι­κής Αγω­γής, απο­φα­σί­σθη­κε η στέ­γα­σή του στην Άνω Περαία του Δήμου Θερ­μαϊ­κού σε κτί­ριο που επί­σης δεν πλη­ροί τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις και για άλλη μια φορά είναι ενοικιαζόμενο.

Οι εκλεγ­μέ­νοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Πυλαί­ας — Χορ­τιά­τη ψήφι­σαν λευ­κό, ανα­δει­κνύ­ο­ντας ότι το κτί­ριο είναι ακα­τάλ­λη­λο για σχο­λείο, την ανά­γκη για ανέ­γερ­ση νέου σχο­λεί­ου ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νου που θα αντα­πο­κρί­νε­ται στις απαι­τή­σεις των μαθη­τών ενός σχο­λεί­ου Ειδι­κής Αγω­γής και επί­σης ότι είναι ευθύ­νη του υπουρ­γεί­ου να δώσει λύση στο πρό­βλη­μα. Τέλος, σημεί­ω­σαν ότι οι αρμό­διες Διευ­θύν­σεις Εκπαί­δευ­σης δεν απα­ντούν στις αιτιά­σεις των εκπαιδευτικών.

Όπως εξη­γεί σε ανα­κοί­νω­σή της η Δ’ ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκφρά­ζει την αντί­θε­σή της για λόγους πρω­τί­στως παι­δα­γω­γι­κούς. «Είναι απα­ρά­δε­κτο να μετα­κι­νού­νται μαθη­τές με ανα­πη­ρία από τον έναν ενοι­κια­ζό­με­νο χώρο σε έναν άλλον, που βρί­σκε­ται σε πολύ μεγά­λη από­στα­ση από την κατοι­κία τους, με απο­τέ­λε­σμα, λόγω της αύξη­σης του χρό­νου μετά­βα­σης, να τίθε­ται σε κίν­δυ­νο η ασφά­λειά τους. Δεν απο­τε­λεί λύση για τα σχο­λεία Ειδι­κής Αγω­γής να στε­γά­ζο­νται οπου­δή­πο­τε, ενώ η Πολι­τεία θα έπρε­πε φρο­ντί­σει ώστε να κατα­σκευα­στούν κατάλ­λη­λα σύγ­χρο­να κτί­ρια, αντι­σει­σμι­κά και με καλή πρό­σβα­ση στα άτο­μα με ανα­πη­ρία. Ενη­με­ρω­θή­κα­με μάλι­στα από το 2ο ΕΕΕΕΚ Πυλαί­ας ότι στο συγκε­κρι­μέ­νο κτί­ριο υπάρ­χουν δια­φο­ρε­τι­κά επί­πε­δα και χώροι που όχι μόνο δεν είναι κατάλ­λη­λοι, αλλά είναι και επι­κίν­δυ­νοι για ένα σχο­λείο που έχει 26 μαθη­τές σε αμα­ξί­διο», αναφέρει.

Και απαι­τεί:

Άμε­ση λύση με τη μετα­κί­νη­ση του 2ου ΕΕΕΕΚ Πυλαί­ας από το συγκε­κρι­μέ­νο βιο­τε­χνι­κό κτί­ριο σε άλλο, δημό­σιο κτί­ριο, που θα έχει όλες τις προ­δια­γρα­φές για σχο­λείο Ειδι­κής Αγωγής.

Ορι­στι­κή λύση με το χτί­σι­μο δημό­σιου σύγ­χρο­νου διδα­κτη­ρί­ου για τη στέ­γα­ση του 2ου ΕΕΕΕΚ Πυλαί­ας, στα ήδη δια­θέ­σι­μα στον Δήμο Πυλαί­ας — Χορ­τιά­τη δημό­σια οικό­πε­δα και με χώρους ειδι­κά σχε­δια­σμέ­νους και λει­τουρ­γι­κούς για μαθη­τές με ειδι­κά χαρί­σμα­τα και ανάγκες.

Τη δημιουρ­γία σύγ­χρο­νων και ασφα­λών σχο­λι­κών κτι­ρί­ων σε όλους τους δήμους του Νομού Θεσ­σα­λο­νί­κης που θα καλύ­πτουν πλή­ρως τις μαθη­σια­κές ανά­γκες και τα οποία στις περι­πτώ­σεις που θα στε­γά­σουν μαθη­τές με Ειδι­κές Ανά­γκες θα πρέ­πει να είναι κατα­σκευα­σμέ­να και εξο­πλι­σμέ­να βάσει των ειδι­κών προδιαγραφών.

Η ανέ­γερ­ση όλων των σχο­λι­κών κτι­ρί­ων, και συγκε­κρι­μέ­να των Ειδι­κών Σχο­λεί­ων, να είναι απο­κλει­στι­κή αρμο­διό­τη­τα — ευθύ­νη του κράτους.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο