Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Πυρά» Αμπάς κατά ΗΠΑ: Θα επανεξετάσουμε τις σχέσεις μαζί τους

Η Παλαι­στι­νια­κή Αρχή θα επα­νε­ξε­τά­σει τις διμε­ρείς σχέ­σεις με τις ΗΠΑ μετά το βέτο της Ουάισνγ­κτον στο αίτη­μα των Παλαι­στι­νί­ων να γίνουν πλή­ρες μέλος των Ηνω­μέ­νων Εθνών, δήλω­σε σήμε­ρα ο πρό­ε­δρος Μαχ­μούντ Αμπάς σε συνέ­ντευ­ξη με το επί­ση­μο παλαι­στι­νια­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων WAFA.

Ο Παλαι­στί­νιος πρό­ε­δρος είπε πως η Παλαι­στί­νη βρί­σκε­ται στην αρχή μιας νέας και απαι­τη­τι­κής φάσης, με πολ­λές επι­λο­γές μπρο­στά της, λέγο­ντας πως η ηγε­σία των Παλαι­στι­νί­ων θα επα­νε­ξε­τά­σει τις διμε­ρείς σχέ­σεις με τις ΗΠΑ υπό το φως της ακλό­νη­της στή­ρι­ξής τους για το Ισρα­ήλ στον πόλε­μό του ενα­ντί­ον του παλαι­στι­νια­κού λαού.

Ο Παλαι­στί­νιος ηγέ­της είπε πως η παλαι­στι­νια­κή ηγε­σία “θα ανα­πτύ­ξει μια νέα στρα­τη­γι­κή για να προ­στα­τεύ­σει τις παλαι­στι­νια­κές εθνι­κές απο­φά­σεις ανε­ξάρ­τη­τα και να ακο­λου­θή­σει μια παλαι­στι­νια­κή ατζέ­ντα αντί ένα αμε­ρι­κα­νι­κό όρα­μα ή περι­φε­ρεια­κές ατζέ­ντες”. Τόνι­σε πως η Παλαι­στί­νη “δεν θα παρα­μεί­νει όμη­ρος πολι­τι­κών που έχουν απο­δεί­ξει ότι απέ­τυ­χαν και έχουν εκτε­θεί σε όλο τον κόσμο”

Ο Μαχ­μούντ Αμπάς είπε ακό­μη: “Η παλαι­στι­νια­κή ηγε­σία θα επα­νε­ξε­τά­σει τις διμε­ρείς σχέ­σεις με τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­σει την προ­στα­σία των συμ­φε­ρό­ντων του λαού μας, την υπό­θε­σή μας και τα δικαιώ­μα­τά μας”.

Διευ­κρί­νι­σε πως οι εχθρι­κές θέσεις που έχει λάβει η τρέ­χου­σα κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ “έχουν προ­κα­λέ­σει άνευ προη­γου­μέ­νου οργή στον παλαι­στι­νια­κό λαό και στους πλη­θυ­σμούς της περιο­χής ωθώ­ντας πιθα­νόν την περιο­χή σε μεγα­λύ­τε­ρη αστά­θεια, χάος και τρομοκρατία”.

Προει­δο­ποί­η­σε πως η συνε­χι­ζό­με­νη γενο­κτο­νία του παλαι­στι­νια­κού λαού από το Ισρα­ήλ, σε συν­δυα­σμό με τη σφο­δρή επί­θε­ση στην υπη­ρε­σία του ΟΗΕ για τους Παλαι­στί­νιους πρό­σφυ­γες UNRWA που έχει σκο­πό τη λιμο­κτο­νία των Παλαι­στι­νί­ων, μπο­ρεί να οδη­γή­σει την περιο­χή στο χεί­λος της καταστροφής.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο