Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πυραυλική επίθεση Ιράν: Χτυπήθηκε η μεγαλύτερη αεροπορική βάση του Ισραήλ

Το ιρα­νι­κό κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων IRNA μετέ­δω­σε ότι η μεγα­λύ­τε­ρη βάση της ισραη­λι­νής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας στην έρη­μο Νεγκέβ, στο νότιο Ισρα­ήλ, υπέ­στη «σοβα­ρές ζημιές» από τους ιρα­νι­κούς πυραύ­λους που την έπλη­ξαν τη νύχτα του Σαβ­βά­του προς Κυριακή.

«Η μεγα­λύ­τε­ρη αερο­πο­ρι­κή βάση της Νεγκέβ έγι­νε στό­χος επι­τυ­χούς πλήγ­μα­τος με πύραυ­λο Χεϊ­μπάρ (…) Εικό­νες και δεδο­μέ­να υπο­δει­κνύ­ουν ότι προ­κλή­θη­καν σοβα­ρές ζημιές σε αυτή τη βάση», σύμ­φω­να με το IRNA.

Σύμ­φω­να με το Ιράν, από την βάση Ραμόν, απο­γειώ­θη­καν τα ισραη­λι­νά αερο­σκά­φη F‑35, που βομ­βάρ­δι­σαν το ισραη­λι­νό προ­ξε­νείο στην Δαμα­σκό την 1η Απρί­λη, που πυρο­δό­τη­σε την σημε­ρι­νή επίθεση.

Το Ιράν εξα­πέ­λυ­σε πάνω από 300 drones και πυραύ­λους ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ, η «συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα» των οποί­ων ανα­χαι­τί­στη­κε και κατα­στρά­φη­κε, χωρίς να υπάρ­ξουν σοβα­ρές συνέ­πειες, ωστό­σο μόνο μια στρα­τιω­τι­κή βάση υπέ­στη «ήσσο­νες ζημιές», ανα­κοί­νω­σε o εκπρό­σω­πος του ισραη­λι­νού στρα­τού τη νύχτα του Σαβ­βά­του προς Κυριακή.

Σύμ­φω­να με την ιρα­νι­κή κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση, «οι μισοί από τους πυραύ­λους που εκτο­ξεύ­θη­καν έπλη­ξαν επι­τυ­χώς τους στό­χους τους».

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο