Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πυρκαγιά στα Μέγαρα: Εκκενώνονται περιοχές, απειλούνται κατοικίες

Σε κατά­στα­ση συνα­γερ­μού βρί­σκε­ται η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία των Μεγά­ρων για φωτιά που ξέσπα­σε πριν τις 2:00 το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της (20/7) στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του Αλε­πο­χω­ρί­ου, στα Μέγα­ρα και συγκε­κρι­μέ­να στη θέση Λού­μπα – Ζάχουλη.

Η πυρ­κα­γιά άρχι­σε να επε­κτεί­νε­ται και απει­λεί τις γύρω περιο­χές, γι’ αυτό μέσω του 112 ειδο­ποι­ή­θη­καν οι κάτοι­κοι της περιο­χής Ζάχου­λη να εκκε­νώ­σουν προ­λη­πτι­κά τις εστί­ες τους προς το Αλεποχώρι.

Στο σημείο αυτή τη στιγ­μή επι­χει­ρούν 45 πυρο­σβέ­στες με δύο ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 12 οχή­μα­τα, 4 ελι­κό­πτε­ρα εκ των οποί­ων ένα συντο­νι­στι­κό και 7 αερο­σκά­φη, όπως και υδρο­φό­ρες των ΟΤΑ αλλά και εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες, ενώ απει­λού­νται τα πρώ­τα σπίτια.

Κλι­μά­κιο της ΤΟ Βορειο­δυ­τι­κής Αττι­κής του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον γραμ­μα­τέα της, Κώστα Κών­στα, βρί­σκε­ται από την πρώ­τη στιγ­μή στο σημείο της πυρ­κα­γιάς, ενώ παρα­βρί­σκε­ται και ο Αντώ­νης Χορο­ζά­νης, δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος Μεγά­ρων με την «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Σημειώ­νε­ται ότι παρέμ­βα­ση στο δήμαρ­χο Μεγα­ρέ­ων πραγ­μα­το­ποιεί αυτή τη στιγ­μή ο Αντώ­νης Χορο­ζά­νης, με σκο­πό να ενι­σχυ­θούν τώρα τα μέσα πυρόσβεσης.

Διακοπή κυκλοφορίας

Σε δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των στην Επαρ­χια­κή Οδό Μεγά­ρων — Αλε­πο­χω­ρί­ου, και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας (από το ύψος της συμ­βο­λής της με την ανώ­νυ­μη οδό προς άνω Λού­μπα έως το ύψος της ανώ­νυ­μου οδού προς τον οικι­σμό Πευ­κε­νέα), προ­χώ­ρη­σε η Τρο­χαία, λόγω της πυρ­κα­γιάς που μαί­νε­ται στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή των Μεγάρων.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο