Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πυρκαγιά στην Πεντέλη: Κλιμάκια του ΚΚΕ στο πλευρό των κατοίκων και των πυροσβεστικών δυνάμεων

Από την πρώ­τη στιγ­μή που εκδη­λώ­θη­κε η πυρ­κα­γιά στην Πεντέ­λη, κλι­μά­κια του ΚΚΕ βρέ­θη­καν στην ευρύ­τε­ρη περιοχή. 

Ειδι­κό­τε­ρα, αντι­προ­σω­πεία των Οργα­νώ­σε­ων Μεσο­γεί­ων — Λαυ­ρε­ω­τι­κής και Βόρειου Τομέα Αττι­κής του ΚΚΕ, ήταν στην Πεντέ­λη και συμ­με­τεί­χαν στις προ­σπά­θειες κατάσβεσης.

Στον δήμο Πεντέ­λης ήταν μέχρι αργά το βρά­δυ ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και επι­κε­φα­λής των εκλεγ­μέ­νων της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στην Περι­φέ­ρεια Αττικής.

Από την πρώ­τη στιγ­μή στην πυρ­κα­γιά της Πεντέ­λης και συγκε­κρι­μέ­να στο μέτω­πο της Ανθού­σας έχει βρε­θεί κλι­μά­κιο της ΤΟ Μεσο­γεί­ων Λαυ­ρε­ω­τι­κής του ΚΚΕ και της ΤΟ Βορεί­ου Τομέα του Κόμ­μα­τος, με επι­κε­φα­λής τον Γιάν­νη Γκιό­κα, βου­λευ­τή Ανα­το­λι­κής Αττι­κής και μέλος της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, στο πλευ­ρό των κατοί­κων και των πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων που δίνουν την μάχη για την αντι­με­τώ­πι­ση της πυρκαγιάς.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο