Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πυρκαγιά στη Φωκίδα: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο — Έγινε διακοπή ρεύματος

Σε δύο μέτω­πα μαί­νε­ται η φωτιά στην περιο­χή της Αμφισ­σας, καθώς ήδη έχει σημειω­θεί δια­κο­πή ρεύ­μα­τος με συνέ­πεια να τεθούν εκτός λει­τουρ­γί­ας αντλιο­στά­σια της ΔΕΥ και να μην μπο­ρούν να τρο­φο­δο­τή­σουν με νερό τους Δελ­φούς, την Ιτέα και το Γαλαξίδι.

Πριν λίγο, η ΔΕΥ Άμφισ­σας με ανα­κοί­νω­σή της κάλε­σε τους πολί­τες να περιο­ρί­σουν την κατα­νά­λω­ση, καθώς «η δια­κο­πή ρεύ­μα­τος ενδέ­χε­ται να δημιουρ­γή­σει πρό­βλη­μα στην υδρο­δό­τη­ση των οικι­σμών από την κοι­νό­τη­τα Αγί­ου Γεωρ­γί­ου και στις νοτιό­τε­ρες περιο­χές (Ιτέα, Κίρ­ρα, Γαλα­ξί­δι, Βου­νι­χώ­ρα, Αγία Ευθυ­μία, ‘Αγιοι πάντες, Πεντε­ό­ρια) συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των κοι­νο­τή­των Χρισ­σού και Δελφών».

Σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση της Πυρο­σβε­στι­κής ήδη έγι­νε προ­λη­πτι­κή εκκέ­νω­ση της Μονής Προ­φή­τη Ηλία.

Η φωτιά ξεκί­νη­σε πριν 3 ώρες περί­που από το Σερ­νι­κά­κι της Φωκί­δας σε αγρο­τι­κή έκτα­ση και επε­κτά­θη­κε μέσα στον ελαιώνα.

Στην περιο­χή βρέ­θη­κε κλι­μά­κιο του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Αντώ­νη Αλε­ξό, γραμ­μα­τέα της ΤΕ Φωκί­δας, καθώς και τον Στά­θη Λεο­ντί­ου δημο­τι­κό σύμ­βου­λο Δελ­φών με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», οι όποιοι σε επι­κοι­νω­νία με την Πολι­τι­κή Προ­στα­σία της περι­φέ­ρειας Στε­ρε­άς Ελλά­δας, ζήτη­σαν την ενί­σχυ­ση των πυρο­σβε­στι­κών δυνάμεων.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο