Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πυρκαγιά στη Φωκίδα: Στάχτη χιλιάδες ελαιόδεντρα, σε απόγνωση οι αγρότες — Παρέμβαση ΚΚΕ για ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων

Σε από­γνω­ση είναι οι αγρό­τες της Άμφισ­σας που βλέ­πουν τις φλό­γες να καί­νε το βιος τους. Η πυρ­κα­γιά καί­ει ανε­ξέ­λεγ­κτα μέσα στον ελαιώ­να, έχο­ντας μετα­τρέ­ψει σε στά­χτη χιλιά­δες ελαιόδεντρα.

Οι κάτοι­κοι της περιο­χής παλεύ­ουν μαζί με τις πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις να περιο­ρί­σουν την φωτιά, η οποία ξεκί­νη­σε σχε­δόν από το ίδιο σημείο που είχε ξεσπά­σει το 2013.

Η πυρ­κα­γιά κινεί­ται σε δύο μέτω­πα και συγκε­κρι­μέ­να προς την περιο­χή του Προ­φή­τη Ηλία και προς την Ιτέα, καί­γο­ντας στην πορεία της ελαιό­δε­ντρα και χαμη­λή βλάστηση.

Μέσω του 112, στάλ­θη­κε μήνυ­μα για απο­φυ­γή των μετα­κι­νή­σε­ων προς το βόρειο τμή­μα της Ιτέας.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της ΤΕ Φωκί­δας του ΚΚΕ, ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος, Θανά­σης Παφί­λης, έκα­νε παρέμ­βα­ση στον Υπουρ­γό Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Χρή­στο Στυ­λια­νί­δη, προ­κει­μέ­νου να αυξη­θούν άμε­σα τα μέσα πυρό­σβε­σης και έλα­βε σχε­τι­κή δια­βε­βαί­ω­ση ότι θα κατα­φθά­σουν πυρο­σβε­στι­κά αεροπλάνα.

Η ΤΕ Φωκί­δας του ΚΚΕ χαρα­κτή­ρι­σε την εξέ­λι­ξη της πυρ­κα­γιάς δρα­μα­τι­κή και ανε­παρ­κείς τις πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις που επι­χει­ρού­σαν, απαι­τώ­ντας την ενί­σχυ­ση τους πριν πέσει η νύχτα.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο