Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πυρκαγιά στο Πανόραμα Βούλας: Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ βοηθούν στην κατάσβεση της φωτιάς

Μέλη και στε­λέ­χη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ βρί­σκο­νται από την πρώ­τη στιγ­μή στη Βού­λα, στο μέτω­πο της πυρ­κα­γιάς, συμ­βάλ­λο­ντας με κάθε τρό­πο μαζί με τους κατοί­κους και τους εθε­λο­ντές στην αντι­με­τώ­πι­ση της κατάστασης.

Θυμί­ζου­με ότι νωρί­τε­ρα τηλε­φω­νι­κή παρέμ­βα­ση στον υπουρ­γό Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Χρή­στο Στυ­λια­νί­δη έκα­νε ο Χρή­στος Κατσώ­της, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τής Νοτί­ου Τομέα Αθη­νών του Κόμ­μα­τος, ζητώ­ντας να παρ­θούν όλα τα μέτρα για να κατα­σβε­στεί η φωτιά και να μην κιν­δυ­νεύ­σουν ανθρώ­πι­νες ζωές και κατοικίες.

Καί­γο­νται σπί­τια στο Πανό­ρα­μα Βούλας

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο