Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πυρκαγιά στο Euroferry Olympia: Επιβάτες και πλήρωμα σε σωσίβιες λέμβους

Μεγά­λη φωτιά ξέσπα­σε σε επι­βα­τη­γό-οχη­μα­τα­γω­γό πλοίο με 237 επι­βά­τες και 51 άτο­μα πλή­ρω­μα λίγη ώρα μετά την ανα­χώ­ρη­σή του από το λιμά­νι της Ηγου­με­νί­τσας τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρα­σκευ­ής. Κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο πλοί­αρ­χος του πλοί­ου ενη­μέ­ρω­σε ότι όλοι οι επι­βαί­νο­ντες είναι καλά στην υγεία τους και περι­συλ­λέ­γο­νται από παρα­πλέ­ο­ντα πλοία, σκά­φη του λιμε­νι­κού και της ιτα­λι­κής ακτοφυλακής.

Το Euroferry Olympia, που πλέ­ει υπό σημαί­ας Ιτα­λί­ας, είχε ανα­χω­ρή­σει με προ­ο­ρι­σμό το Μπρί­ντι­ζι και πλέ­ει βορειο­α­να­το­λι­κά της νήσου Ερει­κού­σας.  Μέχρι στιγ­μής παρα­μέ­νει άγνω­στη η αιτία εκδή­λω­σης της φωτιάς, που φαί­νε­ται να ξεκί­νη­σε από το κατά­στρω­μα 3 και είναι ανεξέλεγκτη.

Επι­βά­της μίλη­σε στο MEGA την ώρα που απο­βι­βα­ζό­ταν από τη σωσί­βια λέμ­βο σε πλοίο της ιτα­λι­κής Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μί­ας που έχει σπεύ­σει προς βοή­θεια: «Γίνε­ται χαμός όχι κάτι το ιδιαί­τε­ρο. 140 άτο­μα είμα­στε στη βάρ­κα. Μας ξύπνη­σαν στις 4:30. Η φωτιά από ό,τι είδα­με ήρθε από τα γκα­ράζ». Το ίδιο άτο­μο εξέ­φρα­σε ανη­συ­χία πως μπο­ρεί να υπάρ­χουν οδη­γοί φορ­τη­γών που κοι­μού­νταν στα φορ­τη­γά τους στα γκα­ράζ του πλοίου.

Η φρε­γά­τα Ύδρα και τρία ελι­κό­πτε­ρα σπεύ­δουν στη θαλάσ­σια περιο­χή ανοι­χτά της Ηγου­με­νί­τσας όπου έχει ξεσπά­σει πυρ­κα­γιά στο Euroferry Olympia. Στο σημείο βρί­σκο­νται και επι­χει­ρούν πέντε σκά­φη του λιμε­νι­κού σώμα­τος και ένα σκά­φος της ιτα­λι­κής ακτοφυλακής.

Σύμ­φω­να με τον υφυ­πουρ­γό Ναυ­τι­λίας κ. Κάτσα­φά­δο, που μίλη­σε στον ΣΚΑΙ, οι επι­βά­τες είναι όλοι καλά, έχουν επι­βι­βα­στεί  στις σωσί­βιες λέμ­βους και έχει ξεκι­νή­σει η περι­συλ­λο­γή τους, ενώ το θετι­κό είναι πως υπάρ­χουν καλές και­ρι­κές συν­θή­κες που διευ­κο­λύ­νουν το έργο των δια­σω­στών. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι στη θαλάσ­σια περιο­χή πνέ­ουν βορειο­δυ­τι­κοί άνε­μοι 4 Μποφόρ.

Η Κέρ­κυ­ρα ετοι­μά­ζε­ται να υπο­δε­χθεί τους επι­βά­τες, δήλω­σε η περι­φε­ρειάρ­χης Ιονί­ων Νήσων Ρόδη Κρά­τσα στο ραδιό­φω­νο του ΣΚΑΪ 100,3. Επι­βε­βαί­ω­σε ότι σύμ­φω­να και με τη δική της πλη­ρο­φό­ρη­ση όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο