Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πυρκαγιές στον Αμαζόνιο: Τα μέτωπα της φωτιάς συνεχίζουν να αυξάνονται και να επεκτείνονται

Οι πυρ­κα­γιές στη Βρα­ζι­λία συνέ­χι­σαν να εξα­πλώ­νο­νται χθες Σάβ­βα­το, ειδι­κά στο τρο­πι­κό δάσος του Αμα­ζο­νί­ου, καθώς χιλιά­δες νέες εστί­ες κατα­γρά­φη­καν τα τελευ­ταία 24ωρα.

Κατά το Εθνι­κό Ινστι­τού­το Δια­στη­μι­κής Έρευ­νας (INPE), που κατα­γρά­φει την εξέ­λι­ξη των μετώ­πων σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο μέσω δορυ­φό­ρων, 3.859 νέες εστί­ες φωτιάς, εκ των οποί­ων περί­που 2.000 στον Αμα­ζό­νιο, κατα­γρά­φη­καν την Πέμ­πτη και την Παρασκευή.

Κατά τα στοι­χεία από τους δορυ­φό­ρους, η απο­ψί­λω­ση του δάσους επε­κτεί­νε­ται και συν­δέ­ε­ται με την εκμε­τάλ­λευ­ση δασι­κών περιο­χών από επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, ενώ κατα­γρά­φε­ται και η υπο­κρι­σία κυβερ­νή­σε­ων και του G7 για την μεγά­λη οικο­λο­γι­κή καταστροφή.

Από τον Ιανουά­ριο ως την 30ή Αυγού­στου, σε όλη τη Βρα­ζι­λία κατα­γρά­φη­καν 88.816 εστί­ες φωτιάς, εκ των οποί­ων το 51,9% στον Αμα­ζό­νιο, κάτι που συν­δέ­ε­ται άμε­σα, κατά ειδι­κούς, με την κλι­μά­κω­ση της απο­ψί­λω­σης του τρο­πι­κού δάσους.

Την Πέμ­πτη, η κυβέρ­νη­ση του ακρο­δε­ξιού προ­έ­δρου Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου ανα­κοί­νω­σε ότι απα­γο­ρεύ­ει με διά­ταγ­μα την πρα­κτι­κή των ελεγ­χό­με­νων καύ­σε­ων στο σύνο­λο της χώρας. Αλλά με νεό­τε­ρο διά­ταγ­μα, που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε αργά το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής, η απα­γό­ρευ­ση περιο­ρί­στη­κε στην περιο­χή του Αμα­ζο­νί­ου όπως αυτή ορί­ζε­ται «νομι­κά»: στις εννέα Πολι­τεί­ες όπου εκτεί­νε­ται το τρο­πι­κό δάσος. Αλλού, θα επι­τρέ­πε­ται, αλλά μόνο με άδεια των αρχών, για αγρο­τι­κές εκμεταλλεύσεις.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο