Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πυροβολισμός 16χρονου: Το πόρισμα ιατροδικαστή — Ασίγαστη η οργή στους Ρομά

Σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση παρα­μέ­νει ο 16χρονος Ρομά που δέχθη­κε δολο­φο­νι­κό πυρο­βο­λι­σμό από αστυ­νο­μι­κό της ομά­δας ΔΙΑΣ, κατά τη διάρ­κεια κατα­δί­ω­ξης, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ο τραυ­μα­τί­ας νοση­λεύ­ε­ται για έκτη ημέ­ρα και παρα­μέ­νει σε κατα­στο­λή στη ΜΕΘ του Ιππο­κρά­τειου νοσοκομείου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, την Παρα­σκευή 9 Δεκεμ­βρί­ου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε εξέ­τα­ση από ιατρο­δι­κα­στή, ο οποί­ος δια­πί­στω­σε ότι το τραύ­μα από τη σφαί­ρα είναι στο πίσω μέρος του κεφα­λιού του, ενώ ανα­μέ­νο­νται και τα απο­τε­λέ­σμα­τα των τοξι­κο­λο­γι­κών εξε­τά­σε­ων που έγι­ναν στον ανή­λι­κο. Σημειώ­νε­ται επί­σης ότι η οικο­γέ­νεια, μέσω του δικη­γό­ρου της, ζήτη­σε να σχη­μα­τι­στεί πόρι­σμα ιατρο­δι­κα­στή που ανα­μέ­νε­ται να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί στη δίκη, με κατη­γο­ρού­με­νο τον αστυνομικό.

Εντός της επό­με­νης εβδο­μά­δας ανα­μέ­νε­ται να απο­φα­σι­στεί από το αρμό­διο Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών Θεσ­σα­λο­νί­κης αν θα προ­φυ­λα­κι­στεί ή όχι ο 34χρονος αστυ­νο­μι­κός της ομά­δας ΔΙ.ΑΣ., την ώρα που η δικαιο­λο­γη­μέ­νη οργή των Ρομά δεν κοπά­ζει. Την ίδια ώρα, οι πρό­ε­δροι των Ρομά απευ­θύ­νουν έκκλη­ση για να ηρε­μή­σει η κατά­στα­ση και να στα­μα­τή­σουν τα επει­σό­δια, δηλώ­νο­ντας πως έχουν εμπι­στο­σύ­νη στη δικαιο­σύ­νη και ότι απαι­τούν μια δίκαιη από­φα­ση και την προ­φυ­λά­κι­ση του 34χρονου. Ειδάλ­λως, όπως είχε ανα­φέ­ρει και ο πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Ρομά Κεντρι­κής και Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας, Πανα­γιώ­της Σαμπά­νης, η κατά­στα­ση μπο­ρεί πολύ εύκο­λα να ξεφύ­γει από κάθε έλεγ­χο με τον ξεση­κω­μό των Τσιγγάνων.

Παράλ­λη­λα, η οικο­γέ­νεια του 16χρονου Ρομά, μαζί με τον δικη­γό­ρο τους, Θεό­φι­λο Αλε­ξό­που­λο, εξα­κο­λου­θούν να ανα­ζη­τούν νέα στοι­χεία για την υπό­θε­ση και νέα βίντεο που ενδε­χο­μέ­νως να κατέ­γρα­ψαν κάμε­ρες ασφα­λεί­ας επι­χει­ρή­σε­ων που βρί­σκο­νται πλη­σί­ον του σημεί­ου της κατα­δί­ω­ξης και της ακι­νη­το­ποί­η­σης του οχήματος.

Μάλι­στα, το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής, βρέ­θη­καν επί τόπου στην Συμ­μα­χι­κή Οδό προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν αυτο­ψία και να ψάξουν βιντε­ο­λη­πτι­κό υλι­κό που να δεί­χνει όσα έγι­ναν όταν ο αστυ­νο­μι­κός τρά­βη­ξε το υπη­ρε­σια­κό του πιστό­λι και πυρο­βό­λη­σε προς το αγρο­τι­κό αυτο­κί­νη­το που οδη­γού­σε ο 16χρονος Ρομά, με απο­τέ­λε­σμα να τον τραυ­μα­τί­σει σοβα­ρά στο κεφάλι. 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο