Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πυροβόλησαν τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας ενώ μιλούσε σε εκδήλωση

Ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός της Ιαπω­νί­ας Σίν­ζο Άμπε, 67 ετών, ο οποί­ος δια­κο­μί­στη­κε εσπευ­σμέ­να σε νοσο­κο­μείο αφού τραυ­μα­τί­στη­κε από σφαί­ρες κατά τη διάρ­κεια ομι­λί­ας του σε εκδή­λω­ση του Φιλε­λεύ­θε­ρου Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος (ΦΔΚ) στη Νάρα, δεν παρου­σιά­ζει καμία ζωτι­κή ένδει­ξη, σύμ­φω­να με ιαπω­νι­κά ΜΜΕ.

Σύμ­φω­να με πηγή προ­σκεί­με­νη στην πυρο­σβε­στι­κή στην περιο­χή, «ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός Άμπε μοιά­ζει να βρί­σκε­ται σε κατά­στα­ση καρ­διο­α­να­πνευ­στι­κής ανα­κο­πής», μετέ­δω­σε το δημό­σιο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο NHK, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την ορο­λο­γία των ιαπω­νι­κών αρχών όταν ο θάνα­τος κάποιου μένει απλά να δια­πι­στω­θεί από ιατροδικαστικό.

Ούτε η αστυ­νο­μία, ούτε η πυρο­σβε­στι­κή ήταν σε θέση να επι­βε­βαιώ­σουν επί­ση­μα την πλη­ρο­φο­ρία αυτή όταν επι­κοι­νώ­νη­σε μαζί τους το Γαλ­λι­κό Πρακτορείο.

Ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός Άμπε κατέρ­ρευ­σε αιμορ­ρα­γώ­ντας εν μέσω της προ­ε­κλο­γι­κής ομι­λί­ας που εκφω­νού­σε. Οι πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες κάνουν λόγο για δύο πυρο­βο­λι­σμούς, που χτύ­πη­σαν στο στή­θος και στον λαι­μό τον βετε­ρά­νο της ιαπω­νι­κής πολιτικής.

Σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Kyodo, ο δρά­στης της επί­θε­σης ενα­ντί­ον του εθνι­κι­στή πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού συνε­λή­φθη και το όπλο που χρη­σι­μο­ποί­η­σε κατα­σχέ­θη­κε. Πρό­κει­ται για άνδρα ηλι­κί­ας 42 ετών, κατά την ίδια πηγή.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Φου­μίο Κισί­ντα ανέ­στει­λε την προ­ε­κλο­γι­κή εκστρα­τεία του, είναι καθ’ οδόν προς το Τόκιο

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ιαπω­νί­ας, ο Φου­μίο Κισί­ντα, επι­στρέ­φει εσπευ­σμέ­να στην πρω­τεύ­ου­σα της χώρας, το Τόκιο, δια­κό­πτο­ντας την προ­ε­κλο­γι­κή του εκστρα­τεία, μετά την επί­θε­ση ενό­πλου ενα­ντί­ον του προ­κα­τό­χου του — νυν βου­λευ­τή του κόμ­μα­τός του — Σίν­ζο Άμπε, μετα­δί­δουν ιαπω­νι­κά ΜΜΕ.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο