Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πυροσβεστική: Εξαιρετικά δύσκολη η πυρκαγιά στο δάσος Δαδιάς

Στη δυτι­κή και στη νοτιο­δυ­τι­κή πλευ­ρά της περι­μέ­τρου της πυρ­κα­γιάς επι­κε­ντρώ­νε­ται αυτή τη στιγ­μή το πρό­βλη­μα στο δάσος της Δαδιάς στο Σου­φλί Έβρου, όπου βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη φωτιά από την Πέμ­πτη 21 Ιου­λί­ου, τόνι­σε ο εκπρό­σω­πος Τύπου του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, επι­πυ­ρα­γός, Γιάν­νης Αρτο­ποιός σε έκτα­κτη ενη­μέ­ρω­ση που πραγματοποιήθηκε.

Ωστό­σο, όπως είπε, η εικό­να στην βορειο­α­να­το­λι­κή πλευ­ρά αυτή την στιγ­μή είναι πολύ καλύ­τε­ρη. Ο κ. Αρτο­ποιός έκα­νε λόγο για «ένα εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λο περι­στα­τι­κό πυρ­κα­γιάς με ιδιαί­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά που εξε­λίσ­σε­ται στην καρ­διά του Έβρου» με τις πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις να επι­χει­ρούν αδιάκοπα.

Συγκε­κρι­μέ­να επι­χει­ρού­σαν και επι­χει­ρούν από το βρά­δυ και συνε­χί­ζουν να επι­χει­ρούν αδιά­κο­πα 320 πυρο­σβέ­στες με 68 υδρο­φό­ρα οχή­μα­τα, 13 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, μεγά­λος αριθ­μός εθε­λο­ντών πυρο­σβε­στών και εθε­λο­ντι­κών οχη­μά­των, ενώ για την αερο­πυ­ρό­σβε­ση δια­τέ­θη­καν και σήμε­ρα από το πρώ­το φως και ανα­πτύ­χθη­καν στα­δια­κά 6 αερο­σκά­φη και 9 ελι­κό­πτε­ρα. Ωστό­σο, όπως τόνι­σε, ο καπνός σε συν­δυα­σμό με την άπνοια και τη μεγά­λη σχε­τι­κή υγρα­σία της νύχτας δυσχέ­ραι­νε το πρωί τις επι­χει­ρή­σεις της αερο­πυ­ρό­σβε­σης. «Για το λόγο αυτό προ­σπα­θού­με όπου είναι εφι­κτό με τις επί­γειες δυνά­μεις και τα χωμα­τουρ­γι­κά μηχα­νή­μα­τα να δημιουρ­γή­σου­με επι­πλέ­ον αντι­πυ­ρι­κές ζώνες και λωρί­δες. Όλες οι πυρο­σβε­στι­κές υπη­ρε­σί­ες της περι­φέ­ρειας Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας Θρά­κης έχουν τεθεί από χθες σε γενι­κή επι­φυ­λα­κή. Ταυ­τό­χρο­να οι δυνά­μεις της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας παρέ­χουν κάθε συν­δρο­μή», σημεί­ω­σε ο κ. Αρτοποιός.

Ανα­φο­ρι­κά με την δασι­κή πυρ­κα­γιά στην Π.Ε Λέσβου στην περιο­χή Καστρί, ο κ. Αρτο­ποιός είπε ότι εκδη­λώ­θη­κε στις 10.04 σήμε­ρα το πρωί κι επι­χει­ρούν από την πρώ­τη στιγ­μή 50 πυρο­σβέ­στες με 2 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 17 υδρο­φό­ρα οχή­μα­τα ενώ συν­δρά­μουν εθε­λο­ντές και υδρο­φό­ρες από την τοπι­κή αυτο­διοί­κη­ση. Επι­χει­ρούν από αέρος 9 αερο­σκά­φη και 1 ελι­κό­πτε­ρο μεσαί­ου τύπου Mi8 το οποίο εδρεύ­ει μονί­μως και προ­λη­πτι­κά στην Λέσβο.

Στις 11.25 με μήνυ­μα από το 112 ενη­με­ρώ­θη­καν όλοι οι κάτοι­κοι στην περιο­χή Βατε­ρά Λέσβου για την προ­λη­πτι­κή απο­μά­κρυν­σή τους στην περιο­χή Πολι­χνί­το. Η επι­χεί­ρη­ση αυτή είναι σε εξέλιξη.

Επί­σης, δασι­κή πυρ­κα­γιά εξε­λίσ­σε­ται στη θέση Τσα­κα­τού­ρα Γρε­βε­νών, όπου εκεί επι­χει­ρούν 17 πυρο­σβέ­στες με 2 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 3 οχή­μα­τα κι 1 ελι­κό­πτε­ρο, και όπως τόνι­σε ο κ. Αρτο­ποιός, πρό­κει­ται για έρπου­σα πυρ­κα­γιά σε ορει­νή δύσβα­τη περιοχή.

Τέλος, μια ακό­μα φωτιά καί­ει αγρο­το­δα­σι­κή έκτα­ση στην περιο­χή Ακρι­το­χώ­ρι Μεσ­ση­νί­ας του δήμου Πύλου — Νέστο­ρος που εκδη­λώ­θη­κε στις 13.34 σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι. Επι­χει­ρούν 61 πυρο­σβέ­στες με 5 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 14 οχή­μα­τα, 4 αερο­σκά­φη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην πυρκαγιά στα Βατερά Λέσβου

Οι Ένο­πλες Δυνά­μεις συν­δρά­μουν στην πυρ­κα­γιά στα Βατε­ρά Λέσβου με 4 αερο­πλά­να Κανα­ντέρ, δύο PZL, τέσ­σε­ρα πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα, δύο υδρο­φό­ρες, τρία λεω­φο­ρεία, ένας προ­ω­θη­τές γαιών και ένα βυτιο­φό­ρο καυσίμου.

Επί­σης, η κανο­νιο­φό­ρος «Κάσος» πρό­κει­ται να κατα­πλεύ­σει στην περιο­χή για πιθα­νή συνδρομή.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο