Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Πόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας

Σε πόλε­μο ανα­κοι­νώ­σε­ων έχουν επι­δο­θεί τις τελευ­ταί­ες μέρες τα Υπουρ­γεία των Εξω­τε­ρι­κών της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας έπει­τα από την πρό­σφα­τη διμε­ρή συμ­φω­νία της Άγκυ­ρας με την κυβέρ­νη­ση της Λιβύ­ης και την απέ­λα­ση του λίβυου πρέ­σβη από την Αθήνα.

Αφορ­μή για τη νέα πρό­κλη­ση της Τουρ­κί­ας υπήρ­ξε η πρό­σφα­τη ομι­λία του πρω­θυ­πουρ­γού Κ. Μητσο­τά­κη στο συνέ­δριο της Παμπο­ντια­κής Ομο­σπον­δί­ας Ελλά­δος. Σε ανα­κοί­νω­ση του ο εκπρό­σω­πος του τουρ­κι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Χαμί Ακσόι χαρα­κτή­ρι­σε «αβά­σι­μους, ψευ­δείς και συκο­φα­ντι­κούς εχθρι­κούς» τους «ισχυ­ρι­σμούς του Πρω­θυ­πουρ­γού της Ελλά­δας Κυριά­κου Μητσο­τά­κη κατά της ιστο­ρί­ας μας».

Ο Χ. Ακτσόι σημειώ­νει ότι «εάν η ελλη­νι­κή ηγε­σία, που δεν μπο­ρεί να ξεχά­σει ότι τους ρίξα­με στο Αιγαίο, επι­θυ­μεί να αντι­με­τω­πί­σει την ιστο­ρία της, πρέ­πει πρώ­τα να δει την έκθε­ση της Επι­τρο­πής Ερευ­νών των Συμ­μα­χι­κών Χωρών, η οποία δια­πί­στω­σε τα εγκλή­μα­τα πολέ­μου που διέ­πρα­ξε ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός κατά την εισβο­λή στην Ανα­το­λία, και τις Δια­τά­ξεις της Συν­θή­κης της Λωζάνης που κατα­δί­κα­σαν την Ελλά­δα να κατα­βά­λει απο­ζη­μί­ω­ση στους Τούρ­κους για τις σφα­γές και τις φρι­κα­λε­ό­τη­τες που διέ­πρα­ξε.

Καλού­με την ελλη­νι­κή ηγε­σία να ακο­λου­θή­σει την οδό του Πρω­θυ­πουρ­γού της Ελλά­δας Βενι­ζέ­λου, που υπέ­δει­ξε ως υπο­ψή­φιο για Νόμπελ ειρή­νης τον μεγά­λο ηγέ­τη Ατα­τούρκ ο οποί­ος ίδρυ­σε τη Δημο­κρα­τία της Τουρ­κί­ας, δίνο­ντας αγώ­να ενα­ντί­ον του εισβο­λέα ελλη­νι­κού στρα­τού, να παρα­με­ρί­σει τις ονει­ρο­πό­λες ιδε­ο­λο­γί­ες και να υιο­θε­τή­σει τις αρχές καλής γει­το­νί­ας και φιλί­ας», σημεί­ω­σε.

Η αυξα­νό­με­να επι­θε­τι­κή ρητο­ρι­κή της Άγκυ­ρας εντάσ­σε­ται στο πλαί­σιο της προ­σπά­θειάς της να δια­σφα­λί­σει καλύ­τε­ρη θέση για την τουρ­κι­κή αστι­κή τάξη, τόσο στη μοι­ρα­σιά της ενερ­γεια­κής πίτας όσο και στις ευρύ­τε­ρες ανα­κα­τα­τά­ξεις στην περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Μεσογείου.

ΥΠΕΞ Ελλάδας: «Η ύβρις είναι η επιλογή εκείνου που δεν μπορεί να αποδεχθεί την Ιστορία του».

Ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, Αλέ­ξαν­δρος Γεν­νη­μα­τάς, προ­έ­βη σε γρα­πτή δήλω­ση, απα­ντώ­ντας στον εκπρό­σω­πο του τουρ­κι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών. Στη δήλω­σή του ο κ. Γεν­νη­μα­τάς ανα­φέ­ρει τα παρακάτω:

«Η ύβρις είναι η επι­λο­γή εκεί­νου που δεν μπο­ρεί να απο­δε­χθεί την Ιστο­ρία του. Εκεί­νου που δεν έχει επι­χει­ρή­μα­τα και προ­τι­μά να προ­κα­λεί και να απει­λεί. Εκεί­νου που αρνεί­ται πει­σμα­τι­κά να σεβα­στεί τους κανό­νες που ισχύ­ουν ένα­ντι όλων και που αξιώ­νει, αυθαι­ρέ­τως, ειδι­κή μεταχείριση.

Η διαρ­κής προ­σπά­θεια της Τουρ­κί­ας να δια­στρε­βλώ­σει ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα προ­κα­λεί θλί­ψη και την εκθέ­τει. Όπως και η χρή­ση, από πλευ­ράς της, ανοί­κειων εκφρά­σε­ων. Δεν θα την ακολουθήσουμε.

Καλού­με την Τουρ­κία να απο­στεί από περαι­τέ­ρω προ­κλή­σεις και να εργα­στεί προς την κατεύ­θυν­ση του δια­λό­γου και του σεβα­σμού του διε­θνούς δικαίου.

Ας αντι­λη­φθεί ότι η καλή γει­το­νία, η ασφά­λεια και η στα­θε­ρό­τη­τα, καθώς και η ευη­με­ρία της ευρύ­τε­ρης περιο­χής μας, θα ωφε­λή­σουν και την ίδια».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο