Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έλληνες εφοπλιστές πλουτίζουν μεταφέροντας πετρέλαιο από τη Ρωσία στη Δύση

Το κεφά­λαιο δεν έχει πατρί­δα παρά μονά­χα το κέρ­δος. Έτσι, την ώρα που στην Ουκρα­νία μένε­ται ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος, Έλλη­νες εφο­πλι­στές κάνουν χρυ­σές μπιζ­νες. Για το μεγά­λο κεφά­λαιο άλλω­στε, ο πόλε­μος δεν έπα­ψε ποτέ να είναι μια καλή ευκαι­ρία για κέρδη.

Ενδει­κτι­κό της κολοσ­σιαί­ας υπο­κρι­σί­ας ορι­σμέ­νων εγχώ­ριων μεγι­στά­νων είναι το γεγο­νός ότι, μέσω των τηλε­ο­πτι­κών σταθ­μών και εφη­με­ρί­δων που κατέ­χουν, βρί­ζουν ολη­με­ρίς και ολο­νυ­χτίς τον Βλ. Πού­τιν, ενώ την ίδια ακρι­βώς στιγ­μή μετα­φέ­ρουν με τα τάν­κερ τους ρωσι­κό πετρέ­λαιο στη Δύση και σε χώρες της Άπω Ανατολής.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά παρα­δείγ­μα­τα είναι οι τηλε­ο­πτι­κοί σταθ­μοί «ΣΚΑΪ» και «MEGA» (συμ­φε­ρό­ντων Γ. Αλα­φού­ζου και Β. Μαρι­νά­κη αντί­στοι­χα) που στα ειδη­σε­ο­γρα­φι­κά τους δελ­τία έχουν πάρει σαφή θέση κατά της Μόσχας,  κάνο­ντας λόγο για «εγκλή­μα­τα πολέ­μου», με τους παρου­σια­στές-δημο­σιο­γρά­φους να χύνουν κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για τον λαό της Ουκρανίας.

Επί­σης, ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον έχει η περί­πτω­ση της οικο­γέ­νειας Μαρ­τί­νου, καθώς η Γεωρ­γία Μαρ­τί­νου, κόρη του «αρχι­κα­πε­τά­νιου» της οικο­γέ­νειας Θανά­ση Μαρ­τί­νου, είναι σήμε­ρα βου­λευ­τής της ΝΔ, του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος που πρω­το­στα­τεί στην αντι­ρω­σι­κή υστε­ρία και την εμπλο­κή της Ελλά­δας στα επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια.

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «Documento», πρό­κει­ται συνο­λι­κά για πάνω απο δέκα εφο­πλι­στές μετα­ξύ των οποί­ων οι Αλα­φού­ζος, Μαρι­νά­κης, Μαρ­τί­νος, Τσά­κος, Κολ­λά­κης, Καρυ­δό­που­λος, Οικο­νό­μου, Ιγγλέ­σης, Λαι­μός, Αγγε­λι­κή Φράγκου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο