Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος στην Ουκρανία — Ένατη ημέρα — Όλες οι εξελίξεις

Συνα­γερ­μός σήμα­νε τα ξημε­ρώ­μα­τα όταν οι ρωσι­κές δυνά­μεις βομ­βάρ­δι­σαν κτί­ριο στο πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο στη Ζαπο­ρί­ζια, το μεγα­λύ­τε­ρο του είδους στην Ευρώ­πη, προ­κα­λώ­ντας μεγά­λη ανη­συ­χία στη διε­θνή κοι­νό­τη­τα. Ευτυ­χώς σύμ­φω­να με τον Διε­θνή Οργα­νι­σμό Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας (ΔΟΑΕ) και την ουκρα­νι­κή Επι­τρο­πή Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας δεν εντό­πι­σε «καμία μετα­βο­λή» στο επί­πε­δο της ραδιε­νέρ­γειας. Ο διευ­θυ­ντής του εργο­στα­σί­ου δήλω­σε ότι δεν δια­πι­στώ­νε­ται διαρ­ροή ραδιε­νέρ­γειας από κανέ­ναν αντιδραστήρα.

Την ίδια ώρα, οι ρωσι­κές δυνά­μεις σφυ­ρο­κο­πούν Κίε­βο, Μαριού­πο­λη και Χάρ­κο­βο ενώ συνε­χί­ζο­νται και οι μάχες στις υπό πολιορ­κία πόλεις. 

Για δημιουρ­γία “ανθρω­πι­στι­κών δια­δρό­μων” συζή­τη­σαν χτες οι αντι­προ­σω­πεί­ες Ουκρα­νί­ας και Ρωσί­ας. Ανα­μέ­νε­ται τρί­τος γύρος συνο­μι­λιών την επό­με­νη εβδο­μά­δα.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν υπο­στή­ρι­ξε σε τηλε­ο­πτι­κό του μήνυ­μα ότι το σχέ­διο της Ρωσί­ας προ­χω­ρά κανο­νι­κά στην Ουκρα­νία, παρά τις διαρ­ρο­ές συνερ­γα­τών του Γάλ­λου προ­έ­δρου Εμα­νου­έλ Μακρόν που φέρε­ται να είπε στον Ρώσο ομό­λο­γό του ότι λέει ψέμα­τα στον ίδιο του τον εαυ­τό όταν ισχυ­ρί­ζε­ται ότι απο­να­ζι­στι­κο­ποιεί τη Ουκρανία.

Η Ουκρα­νία διέ­κο­ψε τις εξα­γω­γές φυσι­κού αερί­ου από το έδα­φός της.

Σήμε­ρα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί έκτα­κτο Συμ­βού­λιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ. Εχουν προ­σκλη­θεί να συμ­με­τά­σχουν οι ΥΠΕΞ της Ουκρα­νί­ας, των ΗΠΑ, της Βρε­τα­νί­ας και του Κανα­δά καθώς και ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ. Για σήμε­ρα έχει συγκλη­θεί έκτα­κτη συνά­ντη­ση των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ.

Σαν κοι­νοί εγκλη­μα­τί­ες θα αντι­με­τω­πί­ζο­νται δυτι­κοί μισθο­φό­ροι στην Ουκρα­νία, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας Ιγκόρ Κονασένκοφ.

Την επέμ­βα­ση του ΝΑΤΟ ζήτη­σε ο Ουκρα­νός υπουρ­γός Ενέργειας.

Η Google ανα­κοί­νω­σε ότι παύ­ει να πωλεί δια­φη­μί­σεις στο ρωσι­κό Ίντερ­νετ, απα­γό­ρευ­ση που αφο­ρά τόσο τις ανα­ζη­τή­σεις στην ιστο­σε­λί­δα της όσο και στο YouTube.

Εται­ρί­ες όπως οι Nike και Ikea ανα­κοί­νω­σαν ότι έκλει­σαν κατα­στή­μα­τά τους στη Ρωσία.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο