Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αμερικανοί μισθοφόροι αγνοούνται στο Χάρκοβο

Δύο Αμε­ρι­κα­νοί που είχαν πάει στην Ουκρα­νία ως μισθο­φό­ροι για να πολε­μή­σουν ενα­ντί­ον του ρωσι­κού στρα­τού αγνο­ού­νται εδώ και μία εβδο­μά­δα και πιστεύ­ε­ται ότι έχουν αιχ­μα­λω­τι­στεί, ανα­κοί­νω­σαν χθες Τετάρ­τη μέλη του Κογκρέ­σου και μέλη των οικο­γε­νειών τους.

Ο Αλε­ξά­ντερ Ντρού­ε­κε, 39 ετών, και ο Άντι Τάι Νοκ­χάι, 27 ετών, που κατά­γο­νται από την πολι­τεία Αλα­μπά­μα, συμ­με­τεί­χαν σε μάχες βόρεια του Χάρκοβο.

«Στην αρχή αυτής της εβδο­μά­δας η μητέ­ρα του Αλε­ξά­ντερ Ντρού­ε­κε, βετε­ρά­νου του στρα­τού» ο οποί­ος είχε πάει «εθε­λο­ντι­κά για να βοη­θή­σει τον ουκρα­νι­κό στρα­τό να αντι­με­τω­πί­σει τη Ρωσία επι­κοι­νώ­νη­σε με το γρα­φείο μου αφού είχε χάσει την επα­φή με τον γιο της επί πολ­λές ημέ­ρες», δήλω­σε ο βου­λευ­τής Τέρι Σίγου­ελ της Αλαμπάμα.

Ο συνά­δελ­φός του Ρόμπερτ Άντερ­χολτ πρό­σθε­σε ότι η οικο­γέ­νεια του Άντι Τάι Νοκ­χάι, πρώ­ην πεζο­ναύ­τη, δεν είχε επι­κοι­νω­νία μαζί του από τις 8 Ιου­νί­ου «όταν βρι­σκό­ταν στην περιο­χή του Χάρ­κο­βο».

Αν όντως οι δύο άνδρες έχουν αιχ­μα­λω­τι­στεί, θα είναι οι πρώ­τοι Αμε­ρι­κα­νοί πολί­τες που επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι είναι αιχ­μά­λω­τοι πόλε­μου μετά την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρανία.

Ο εκπρό­σω­πος του Λευ­κού Οίκου Τζον Κίρ­μπι ανέ­φε­ρε ότι, αν επι­βε­βαιω­θούν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες για την αιχ­μα­λω­σία των δύο Αμε­ρι­κα­νών, «θα κάνου­με ό,τι μπο­ρού­με για να τους φέρου­με πίσω».

902.gr με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, «Reuters»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο