Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ανάπτυξη κυανοκράνων ζητά ο Ζελένσκι

Ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι ανα­κοί­νω­σε ότι από την έναρ­ξη της ρωσι­κής εισβο­λής το πρωί χθες Πέμ­πτη έχουν χάσει τη ζωή τους του­λά­χι­στον 137 συμπο­λί­τες του. Χαρα­κτή­ρι­σε τους πεσό­ντες «ήρω­ες» σε μαγνη­το­σκο­πη­μέ­νο διάγ­γελ­μά του που αναρ­τή­θη­κε στον ιστό­το­πο της ουκρα­νι­κής προ­ε­δρί­ας. Πρό­σθε­σε ότι άλλοι 136 Ουκρα­νοί τραυ­μα­τί­στη­καν στις μάχες.

Ο Ζελέν­σκι είπε επί­σης ότι η συνε­χι­ζό­με­νη ρωσι­κή επί­θε­ση ενα­ντί­ον της χώρας του δεί­χνει ότι οι κυρώ­σεις που επι­βλή­θη­καν στη Μόσχα από τη Δύση δεν αρκούν.

Ο αρχη­γός του κρά­τους επέ­κρι­νε τη Δύση το ότι συνε­χί­ζει απλά να παρα­κο­λου­θεί τι συμ­βαί­νει στην Ουκρα­νία από μακριά.

«Η χώρα “αφέθηκε μόνη” αντιμέτωπη με τη Ρωσία»

Ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι δια­πί­στω­σε  πως η χώρα του έχει «αφε­θεί μόνη» αντι­μέ­τω­πη με τον ρωσι­κό στρα­τό, που εισέ­βα­λε στην ουκρα­νι­κή επι­κρά­τεια χθες Πέμ­πτη. «Ποιος είναι έτοι­μος να πολε­μή­σει μαζί μας; Δεν βλέ­πω κανέ­ναν. Ποιος είναι δια­τε­θει­μέ­νος να δώσει στην Ουκρα­νία την εγγύ­η­ση για την εισ­δο­χή της στο NATO; Όλοι φοβού­νται», ανέ­φε­ρε σε επι­κρι­τι­κό τόνο κατά τη διάρ­κεια μαγνη­το­σκο­πη­μέ­νου διαγ­γέλ­μα­τός του που αναρ­τή­θη­κε στον ιστό­το­πο της ουκρα­νι­κής προεδρίας.

«Να αναπτυχθεί ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ»

Ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι ζήτη­σε την υπο­στή­ρι­ξη της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης για την ανά­πτυ­ξη ειρη­νευ­τι­κής δύνα­μης του ΟΗΕ στη χώρα του, καθώς οι ηγέ­τες των 27 συνε­δρί­α­ζαν εκτά­κτως στις Βρυ­ξέλ­λες. Απηύ­θυ­νε την έκκλη­ση αυτή σε ανάρ­τη­σή του στην πλατ­φόρ­μα Telegram.

Επα­νέ­λα­βε επί­σης την έκκλη­ση να απο­κλει­στεί η Ρωσία από το δίκτυο πλη­ρω­μών SWIFT και να επι­βλη­θεί εμπάρ­γκο στο πετρέ­λαιο και στο αέριο που εξά­γει η Μόσχα. Ζήτη­σε να προ­σφερ­θεί «βοή­θεια στον στρα­τό» της Ουκρα­νί­ας, με «όπλα και πυρο­μα­χι­κά» από την Ευρώ­πη, και να «υπο­στη­ρι­χθεί» από το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο η ανά­πτυ­ξη «ειρη­νευ­τι­κής απο­στο­λής του ΟΗΕ». Χρειά­ζε­ται ταχεία ανά­λη­ψη σθε­να­ρής δρά­σης, επέμεινε.

Οι ηγέ­τες της ΕΕ συμ­φώ­νη­σαν χθες Πέμ­πτη στην έκτα­κτη σύνο­δο κορυ­φής να επι­βά­λουν νέο πακέ­το κυρώ­σε­ων σε βάρος της Ρωσίας.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο