Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αυξάνεται επικίνδυνα η εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ

Σε «όλα τα μήκη και πλά­τη» τρέ­χει η κυβέρ­νη­ση την εμπλο­κή της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και στα σχέ­δια των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, την ώρα που η σύγκρου­ση κλιμακώνεται.

Στο πλαί­σιο αυτό η ελλη­νι­κή Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρία ανέ­λα­βε άλλη μια απο­στο­λή για τη συλ­λο­γή πλη­ρο­φο­ριών πάνω από τη Βουλ­γα­ρία, καθώς σύμ­φω­να με δια­θέ­σι­μα στοι­χεία ελλη­νι­κό ιπτά­με­νο ραντάρ τύπου EMB-145 AEW&C σηκώ­θη­κε χτες από τη Λήμνο και πέτα­ξε πάνω από τη Βουλ­γα­ρία, στον κάθε­το άξο­να Βάρ­να — Μπουρ­γκάς. Οι δυνα­τό­τη­τες του αερο­σκά­φους τού επι­τρέ­πουν να καλύ­πτει τους ενα­έ­ριους χώρους Βουλ­γα­ρί­ας και Ρου­μα­νί­ας και οπωσ­δή­πο­τε να «δια­βά­ζει» κινή­σεις των ρωσι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, μετα­φέ­ρο­ντας σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο εικό­να στα κεντρι­κά του ΝΑΤΟ. Εξ ου και συχνά η Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρία ανα­λαμ­βά­νει τέτοιες πτή­σεις στον ΝΑΤΟι­κό καταμερισμό.

Σε μια παράλ­λη­λη εξέ­λι­ξη, στο πλαί­σιο της μετα­τρο­πής ολό­κλη­ρης της χώρας σε μια απέ­ρα­ντη αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή βάση, το αμε­ρι­κα­νι­κό πολε­μι­κό πλοίο «Jason Dunham» έδε­σε στο λιμά­νι της Ρόδου, ενώ στις ελλη­νι­κές θάλασ­σες επι­χει­ρούν και άλλα πλοία τους, ενταγ­μέ­να στη δύνα­μη κρού­σης του αερο­πλα­νο­φό­ρου τους «Truman».

Στο μετα­ξύ, τηλε­διά­σκε­ψη με την πρέ­σβη της Ελλά­δας στη Μόσχα και τους γενι­κούς προ­ξέ­νους σε Μόσχα, Αγία Πετρού­πο­λη και Νοβο­ρο­σίσκ είχε χτες ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ν. Δένδιας.

Οπως δια­χε­ό­ταν κατό­πιν, στο επί­κε­ντρο της συζή­τη­σης ήταν «οι πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις, καθώς και ζητή­μα­τα που άπτο­νται της ομο­γέ­νειας και της Εκπαί­δευ­σης». Βέβαια, η ελλη­νι­κή πλευ­ρά περι­μέ­νει τα αντί­με­τρα της Μόσχας, μετά την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης για κήρυ­ξη 12 Ρώσων διπλω­μα­τών που υπη­ρε­τούν σε διπλω­μα­τι­κές και προ­ξε­νι­κές απο­στο­λές στην Ελλά­δα — και στους οποί­ους περι­λαμ­βά­νο­νται υψη­λό­βαθ­μα στε­λέ­χη της πρε­σβεί­ας στην Αθή­να και του γενι­κού προ­ξε­νεί­ου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη — ως «ανε­πι­θύ­μη­των προσώπων».

Οπως λέγε­ται, με στό­χο και να δικαιο­λο­γη­θεί η σχε­τι­κή από­φα­ση, είχαν προη­γη­θεί έρευ­νες της ΕΥΠ — σε «συνερ­γα­σία με συμ­μα­χι­κές χώρες», ιδιαί­τε­ρα με ΗΠΑ και Βρε­τα­νία — προ­κει­μέ­νου να συγκε­ντρω­θεί «υλι­κό» που να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως κατη­γο­ρία ενα­ντί­ον τους για «απο­στα­θε­ρο­ποι­η­τι­κή δρά­ση». Π.χ. λέγε­ται ότι επι­δί­δο­νταν σε προ­πα­γαν­δι­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και προ­σπά­θεια επη­ρε­α­σμού προ­σώ­πων και οργα­νι­σμών που δια­θέ­τουν δημό­σιο βήμα, ενώ σε δημο­σιεύ­μα­τα γίνε­ται λόγος και για σχέ­δια «δολιο­φθο­ράς» σε υπο­δο­μές όπως της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, ομο­λο­γώ­ντας έτσι εμμέ­σως πλην σαφέ­στα­τα ότι τα ΝΑΤΟι­κά ορμη­τή­ρια είναι μαγνή­της μεγά­λων κιν­δύ­νων για τον λαό.

Εξάλ­λου, σε από­λυ­το συντο­νι­σμό με τον ευρω­α­τλα­ντι­κό άξο­να, η κυβέρ­νη­ση προ­χώ­ρη­σε σε κατά­σχε­ση ενός δεξα­με­νό­πλοιου ρωσι­κών συμ­φε­ρό­ντων ανοι­χτά της Καρύ­στου, στο πλαί­σιο των κυρώ­σε­ων της ΕΕ κατά της Ρωσί­ας, στις οποί­ες «πρω­τα­γω­νι­στεί» η κυβέρ­νη­ση, φορ­τώ­νο­ντας και αυτά τα σπα­σμέ­να στον λαό.

Η δέσμευ­ση αφο­ρά το υπό ρωσι­κή σημαία πλοίο «Pegas» και όχι το φορ­τίο. Το πλοίο έχει ακι­νη­το­ποι­η­θεί από την Παρα­σκευή 15 Απρί­λη, ενώ τη σχε­τι­κή από­φα­ση εξέ­δω­σε η Αρχή Κατα­πο­λέ­μη­σης της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσό­δων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες. Στο πλοίο επι­βαί­νουν 19 ναυ­τι­κοί, Ρώσοι υπήκοοι.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες το δεξα­με­νό­πλοιο λόγω μηχα­νι­κής βλά­βης συνο­δευό­ταν από ρυμουλ­κό με προ­ο­ρι­σμό την Πελο­πόν­νη­σο, όπου θα γινό­ταν η μετα­φόρ­τω­ση του πετρε­λαί­ου σε άλλο δεξα­με­νό­πλοιο, και δεδο­μέ­νου ότι δεν έπλεε σε διε­θνή ύδα­τα, κατα­σχέ­θη­κε από τις ελλη­νι­κές αρχές.

Να σημειω­θεί τέλος ότι χτες ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μ. Βαρ­βι­τσιώ­της είχε συνο­μι­λία μέσω βιντε­ο­κλή­σης με τον Βρε­τα­νό υφυ­πουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, αρμό­διο για θέμα­τα Ευρώ­πης, Τζέιμς Κλέ­βερ­λι. Στο επί­κε­ντρο της συζή­τη­σης βρέ­θη­καν η κατά­στα­ση στην Ουκρα­νία, η «στή­ρι­ξη και αλλη­λεγ­γύη προς τον ουκρα­νι­κό λαό», η «πλή­ρης εφαρ­μο­γή των κυρώ­σε­ων από όλα τα κρά­τη — μέλη του ΝΑΤΟ, χωρίς εξαι­ρέ­σεις» και «το ζήτη­μα της ενερ­γεια­κής ασφά­λειας». Ο Μ. Βαρ­βι­τσιώ­της δεν παρέ­λει­ψε να κάνει «ιδιαί­τε­ρη μνεία» στα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια και την ευρω­α­τλα­ντι­κή τους προ­ο­πτι­κή, με τον Κλέ­βερ­λι να ανα­γνω­ρί­ζει τον «εποι­κο­δο­μη­τι­κό ρόλο» της Ελλά­δας στην περιοχή.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο