Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αυξάνονται κατακόρυφα οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Το ενδε­χό­με­νο δυτι­κό εμπάρ­γκο στο ρωσι­κό πετρέ­λαιο οδή­γη­σε σε μεγά­λη άνο­δο της τιμής του σήμε­ρα και στην πτώ­ση των χρη­μα­τι­στη­ρί­ων που ανη­συ­χούν για την επι­βρά­δυν­ση της παγκό­σμιας οικονομίας.

Η τιμή του βαρε­λιού μπρεντ της Μαύ­ρης Θάλασ­σας πλη­σί­α­σε τα 140 δολά­ρια χθες Κυρια­κή το βρά­δυ, κοντά στο ιστο­ρι­κό υψη­λό των 147,5 δολα­ρί­ων που είχε φτά­σει τον Ιού­λιο του 2008.

Αφού έκλει­σαν με πτώ­ση από 4% ως 6% την Παρα­σκευή τα ευρω­παϊ­κά χρη­μα­τι­στή­ρια άνοι­ξαν και πάλι με πτώ­ση σήμερα.

Περί­που στις 10:50 ώρα Ελλά­δας η Φραν­κφούρ­τη έχα­νε 4,48%, το Παρί­σι 4,25%, το Μιλά­νο 5,28% και το Λον­δί­νο 2,42%.

Το χρη­μα­τι­στή­ριο του Τόκιο έκλει­σε με πτώ­ση 2,94%, το χαμη­λό­τε­ρο επί­πε­δό του από τον Νοέμ­βριο του 2020.

Μπρο­στά στην επι­δεί­νω­ση του πολέ­μου στην Ουκρα­νία ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Άντο­νι Μπλίν­κεν δήλω­σε χθες ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ συζη­τούν «πολύ ενερ­γη­τι­κά» το ενδε­χό­με­νο απα­γό­ρευ­σης εξα­γω­γών του ρωσι­κού πετρελαίου.

Περί­που στις 10:45 ώρα Ελλά­δας η τιμή του αμε­ρι­κα­νι­κού πετρε­λαί­ου WTI σημεί­ω­νε άνο­δο 7,45% στα 124,29 δολά­ρια το βαρέ­λι και η τιμή του πετρε­λαί­ου μπρεντ Μαύ­ρης Θάλασ­σας αύξη­ση κατά 7,86% στα 127, 41 δολά­ρια το βαρέλι.

Η ευρω­παϊ­κή τιμή ανα­φο­ράς του φυσι­κού αερί­ου, το ολλαν­δι­κό TTF, κατέ­γρα­ψε νέο ρεκόρ, στα 345 ευρώ η μεγαβατώρα.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο