Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία προσπαθεί να εξαντλήσει την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα

Οι ένο­πλες δυνά­μεις επι­κε­ντρώ­νουν το τελευ­ταίο διά­στη­μα τις σχε­δόν καθη­με­ρι­νές αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές τους στο Κίε­βο, που βάζουν συνή­θως στο στό­χα­στρο τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες με πυραύ­λους και τηλε­κα­τευ­θυ­νό­με­να μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη (UAVs), κι ενί­ο­τε ακό­μα και κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας, με σκο­πό να εξα­ντλή­σουν την ουκρα­νι­κή αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να, σύμ­φω­να με αξιω­μα­τι­κούς, πολι­τι­κούς και ειδικούς.

Αν και η Ουκρα­νία δια­βε­βαιώ­νει πως κατά­φε­ρε να ανα­χαι­τί­σει τους περισ­σό­τε­ρους πυραύ­λους και τα περισ­σό­τε­ρα UAVs, και ότι οι απώ­λειες περιο­ρί­στη­καν σε δυο ανθρώ­πους οι οποίο έχα­σαν τη ζωή τους από πτώ­σεις συντριμ­μιών, τα πλήγ­μα­τα αυτά εγεί­ρουν ερω­τή­μα­τα. Το Κίε­βο βρί­σκε­ται μακριά από τα κύρια μέτω­πα του πολέ­μου και δεν θεω­ρεί­ται μεί­ζων στρα­τιω­τι­κός στόχος.

Αξιω­μα­τού­χοι και ανα­λυ­τές εκτι­μούν πως στό­χοι των επι­δρο­μών είναι να παρε­μπο­δι­στεί η προ­ε­τοι­μα­σία για την αντε­πί­θε­ση της Ουκρα­νί­ας με σκο­πό να ανα­κα­τα­λη­φθούν εδά­φη και να εξα­ντλη­θούν τα πυρο­μα­χι­κά και γενι­κό­τε­ρα τα μέσα της ουκρα­νι­κής αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυνας.

«Περιορισμός» της αντεπίθεσης

Πρό­κει­ται «για την αντί­δρα­σή τους στις προ­ε­τοι­μα­σί­ες για την ουκρα­νι­κή αντε­πί­θε­ση», δήλω­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ανώ­τε­ρος ουκρα­νός αξιω­μα­τού­χος υπό τον όρο να μην κατο­νο­μα­στεί, προ­φα­νώς ανα­φε­ρό­με­νος στους ρώσους επι­τε­λείς. «Η επι­κεί­με­νη αντε­πί­θε­ση τους έχει κάνει νευ­ρι­κούς», έκρι­νε η ίδια πηγή.

«Προ­σπα­θούν να περιο­ρί­σουν τις δυνα­τό­τη­τές μας: να εξα­ντλή­σουν το στοκ πυραύ­λων εδά­φους αέρος που δια­θέ­του­με και να απο­σπά­σουν την προ­σο­χή των δυνά­με­ών μας», πρό­σθε­σε, τονί­ζο­ντας το χαμη­λό κόστος των τηλε­κα­τευ­θυ­νό­με­νων μη επαν­δρω­μέ­νων αερο­σκα­φών ιρα­νι­κού σχε­δια­σμού Shahed, που κατά το Κίε­βο χρη­σι­μο­ποιεί κυρί­ως η Μόσχα, σε σύγκρι­ση με τους σύγ­χρο­νους πυραύ­λους εδά­φους-αέρος που βάλ­λο­νται από τον ουκρα­νι­κό στρατό.

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις προ­σπα­θούν να εντο­πί­σουν τα ουκρα­νι­κά συστή­μα­τα αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας και να τα κρα­τούν απα­σχο­λη­μέ­να ώστε να μην ανα­πτυ­χθούν αλλού, σύμ­φω­να με τον Ολε­ξά­ντρ Κοβα­λέν­κο, της οργά­νω­σης «Πλη­ρο­φο­ρια­κή Αντί­στα­ση» (Information Resistance), η οποία έχει σκο­πό την κατα­πο­λέ­μη­ση της «ρωσι­κής προπαγάνδας».

Σύμ­φω­να με το αμε­ρι­κα­νι­κό κέντρο μελε­τών Institute for the Study of War, «οι ρωσι­κές δυνά­μεις άρχι­σαν νέα εκστρα­τεία (…) για να υπο­βαθ­μί­σουν τις δυνα­τό­τη­τες αντε­πί­θε­σης της Ουκρανίας».

Ο ουκρα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ντμί­τρο Κου­λέ­μπα ανέ­φε­ρε χθες Τρί­τη μέσω Twitter πως οι επι­θέ­σεις «έχουν σκο­πό να εξα­ντλή­σουν την ουκρα­νι­κή αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να». Κάλε­σε τους συμ­μά­χους της χώρας του, την ΕΕ και το NATO, να «αυξή­σουν την παρα­γω­γή και τις παρα­δό­σεις συστη­μά­των αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας και πυρομαχικών».

Το ουκρα­νι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας δια­βε­βαί­ω­σε ότι κατέ­στρε­ψε 29 από τα 31 τηλε­κα­τευ­θυ­νό­με­να μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη-καμι­κά­ζι που πέτα­γαν προς το Κίε­βο και τα περί­χω­ρά του τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες χθες Τρί­τη. Το ποσο­στό επι­τυ­χί­ας της ουκρα­νι­κής αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας, που έχει παρα­λά­βει δυτι­κά προηγ­μέ­να συστή­μα­τα, έχει αυξη­θεί πολύ, λένε οι ουκρα­νι­κές αρχές.

Οι ΗΠΑ έχουν παρα­δώ­σει στο Κίε­βο του­λά­χι­στον μια συστοι­χία του προηγ­μέ­νου συστή­μα­τος αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας Patriot, που έχει μετα­τρα­πεί σε στό­χο προ­τε­ραιό­τη­τας για τις δυνά­μεις της Ρωσίας.

«Πρω­ταρ­χι­κός τους στό­χος είναι να προ­σπα­θή­σουν να κατα­στρέ­ψουν τα συστή­μα­τα αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας Patriot», σύμ­φω­να με τον κ. Κοβαλένκο.

Στην αρχή του μήνα, η Μόσχα υπο­στή­ρι­ξε πως μπό­ρε­σε να κατα­στρέ­ψει συστοι­χία του συστή­μα­τος Patriot, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τον υπε­ρη­χη­τι­κό πύραυ­λο Kinzhal. Οι αμε­ρι­κα­νι­κές αρχές ανα­γνώ­ρι­σαν πως η συστοι­χία υπέ­στη ζημιά, αλλά τόνι­σαν πως παρέ­μει­νε επιχειρησιακή.

«Εκδίκηση»;

Σύμ­φω­να με τον εκπρό­σω­πο της ουκρα­νι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας Γιού­ρι Ιγκνάτ, τα πλήγ­μα­τα αυτού του μήνα απο­τε­λούν επί­σης μέρος επι­χεί­ρη­σης ψυχο­λο­γι­κού πολέμου

Κατ’ αυτόν τα ρωσι­κά πλήγ­μα­τα απο­τε­λούν «εκδί­κη­ση» για τις ρωσι­κές «απο­τυ­χί­ες» στα μέτω­πα κι είναι προ­ο­ρι­σμέ­να να ικα­νο­ποιούν τη ρωσι­κή κοι­νή γνώ­μη και να «σπέρ­νουν πανι­κό στον ουκρα­νι­κό πληθυσμό».

«Φυσι­κά τα πλήγ­μα­τα αυτά είναι εκνευ­ρι­στι­κά, πώς θα μπο­ρού­σαν να μην είναι;», πρό­σθε­σε ο ανώ­τε­ρος αξιω­μα­τού­χος που μίλη­σε υπό τον όρο να μην κατο­νο­μα­στεί. Αλλά, συμπλή­ρω­σε, στον Β΄ Παγκό­σμιο Πόλε­μο «οι Γερ­μα­νοί βομ­βάρ­δι­ζαν το Λον­δί­νο για πέντε χρό­νια, πολύ πιο σκλη­ρά από ό,τι οι Ρώσοι βομ­βαρ­δί­ζουν το Κίε­βο, και τι έγινε;»

Αν η Ρωσία ελπί­ζει πως οι απο­θαρ­ρυ­μέ­νοι Ουκρα­νοί θα πιέ­σουν τον πρό­ε­δρο Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι να αρχί­σει ειρη­νευ­τι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις μάλ­λον «δεν κατα­νο­ούν πολύ καλά την ψυχο­λο­γία μας», κατά τον κ. Κοβαλένκο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο