Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέοι νυχτερινοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και Μπελγκορόντ

Συνε­χί­ζο­νται τα μαζι­κά χτυ­πή­μα­τα κατά ρωσι­κών μεθο­ρια­κών περιο­χών από το ουκρα­νι­κό έδα­φος με πυρο­βο­λι­κό και drones, μετά την προ­χτε­σι­νή επί­θε­ση σε συνοι­κί­ες της Μόσχας, προ­μη­νύ­ο­ντας σοβα­ρή κλι­μά­κω­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσί­ας στην Ουκρανία.

Ολο­νύ­χτιο βομ­βαρ­δι­σμό από το ουκρα­νι­κό πυρο­βο­λι­κό δέχτη­κε  η ρωσι­κή πόλη Shebekino της περι­φέ­ρειας του Μπελ­γκο­ρόντ, δήλω­σε ο περι­φε­ρειάρ­χης Vyacheslav Gladkov.

Σύμ­φω­να με τα όσα δήλω­σε, το Shebekino δέχτη­κε πυρά, στις 12 το βρά­δυ, στις 3.40 π.μ. και στις 5.15 π.μ. Σύμ­φω­να με προ­κα­ταρ­κτι­κά στοι­χεία, υπάρ­χουν οκτώ τραυματίες.

«Επί­σης λαμ­βά­νου­με κλή­σεις για πολ­λά περι­στα­τι­κά ζημιών σε ιδιω­τι­κές κατοι­κί­ες και πολυ­κα­τοι­κί­ες, σε κάποιες από τις οποί­ες οβί­δες τρύ­πη­σαν τους τοί­χους», σημεί­ω­σε.

«Φυσι­κά η ζωή αμά­χων, των κατοί­κων απει­λεί­ται. Κυρί­ως στο Σεμπέ­κι­νο και τα γύρω χωριά», διευ­κρί­νι­σε ο Γκλα­ντ­κόφ, εξη­γώ­ντας ότι θα οργα­νω­θεί η απο­μά­κρυν­ση κατοί­κων, «όταν ηρε­μή­σει η κατά­στα­ση».

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, «ο εχθρός δεν έχει διευσ­δύ­σει στο έδα­φος της περι­φέ­ρειας Μπέλ­γκο­ροντ», αλλά «συνε­χί­ζο­νται τα μαζι­κά πυρά».

Να σημειω­θεί επί­σης, ότι μετά την προ­χτε­σι­νή δήλω­ση του Βρε­τα­νού υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών , ο οποί­ος δικαιο­λό­γη­σε τα ουκρα­νι­κά χτυ­πή­μα­τα σε ρωσι­κό έδα­φος, χτες και ο Γερ­μα­νός κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος χαρα­κτή­ρι­σε «νομι­μο­ποι­η­μέ­νες από την άπο­ψη του Διε­θνούς Δικαί­ου» τις επι­θέ­σεις των ουκρα­νι­κών δυνά­με­ων σε ρωσι­κό έδαφος.

Εξάλ­λου, νέα ρωσι­κή νυχτε­ρι­νή αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή είχε απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους του­λά­χι­στον τρεις άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους δυο παι­διά, και να τραυ­μα­τι­στούν άλλοι τέσ­σε­ρις σε ανα­το­λι­κό προ­ά­στιο του Κιέ­βου, ανα­κοί­νω­σαν τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα ο δήμαρ­χος της πόλης Βιτά­λι Κλί­τσκο και οι στρα­τιω­τι­κές αρχές της πρω­τεύ­ου­σας της Ουκρανίας.

«Τρεις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και (άλλοι) τέσ­σε­ρις τραυ­μα­τί­στη­καν στη συνοι­κία Ντεσ­νιάν­σκι», γνω­στο­ποί­η­σε η στρα­τιω­τι­κή διοί­κη­ση Κιέ­βου μέσω «Telegram». «Ανά­με­σα στους τρεις νεκρούς στη συνοι­κία Ντεσ­νιάν­σκι είναι δυο παι­διά (ηλι­κί­ας 5–6 και 12–13 ετών)», σύμ­φω­να με την ίδια πηγή.

Ο Β. Κλί­τσκο επι­βε­βαί­ω­σε τον απο­λο­γι­σμό, επί­σης μέσω «Telegram»: «Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες από τα σωστι­κά συνερ­γεία, βρέ­θη­καν τρεις νεκροί, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων δύο παι­διών, και τέσ­σε­ρις τραυ­μα­τί­ες» σε αυτόν το τομέα του Κιέ­βου, ανέφερε.

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο