Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ στέλνουν στην Ελλάδα αεροσκάφη ανεφοδιασμού με 150 άτομα προσωπικό

Αερο­σκά­φη ανε­φο­δια­σμού (ιπτά­με­να τάν­κερ) με το απα­ραί­τη­το στρα­τιω­τι­κό προ­σω­πι­κό στέλ­νουν οι ΗΠΑ στην Ελλά­δα, όπως ανα­κοί­νω­σε το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας ο εκπρό­σω­πος Τύπου του αμε­ρι­κα­νι­κού Πεντα­γώ­νου Τζον Κίρ­μπι, επι­βε­βαιώ­νο­ντας τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που είχαν μετα­δο­θεί νωρίτερα. 

Συγκε­κρι­μέ­να, το αμε­ρι­κα­νι­κό Πεντά­γω­νο ανα­κοί­νω­σε τη Δευ­τέ­ρα ότι άλλοι 500 Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες θα ανα­πτυ­χθούν στην Ευρώ­πη για να ενι­σχύ­σουν την πλευ­ρά του ΝΑΤΟ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Πολω­νί­ας, της Ρου­μα­νί­ας, της Γερ­μα­νί­ας και της Ελλάδας.

Ο  Τζον Κίρ­μπι ανα­κοί­νω­σε ότι οι νέες στρα­τιω­τι­κές ανα­πτύ­ξεις περι­λαμ­βά­νουν αερο­σκά­φη ανε­φο­δια­σμού KC-135 από την αερο­πο­ρι­κή βάση Fairfield στο Spokane της Ουά­σιγ­κτον στην Ελλά­δα, μαζί με 150 άτο­μα προ­σω­πι­κό για υπο­στή­ρι­ξη ανεφοδιασμού.

Επί­σης, ένα κέντρο επι­χει­ρή­σε­ων αερο­πο­ρι­κής υπο­στή­ρι­ξης που απο­τε­λεί­ται από 40 στρα­τιώ­τες από το Fort Stewart της Γεωρ­γί­ας, ανα­πτύσ­σε­ται στην Πολω­νία και τη Ρου­μα­νία. Και 300 Αμε­ρι­κα­νοί υπάλ­λη­λοι ανα­πτύσ­σο­νται στη Γερ­μα­νία για να δημιουρ­γή­σουν μια βάση πυρο­μα­χι­κών από το Fort Bragg της Βόρειας Καρο­λί­νας και μια εται­ρεία συντή­ρη­σης υπο­στή­ρι­ξης από το Fort Stewart.

Οι επι­πλέ­ον στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές γίνο­νται, σύμ­φω­να με τον Τζον Κίρ­μπι, για να υπο­στη­ρι­χθεί η απο­στο­λή των 7.000 στρα­τιω­τών στην ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη. Ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως «είπα­με προη­γου­μέ­νως, όταν ανα­πτύ­ξα­με τις επι­πλέ­ον 7.000, ότι θα υπήρ­χαν συσχε­τι­σμέ­νοι ενερ­γο­ποι­η­τές μαζί τους. Αυτό είναι μέρος αυτής της υποστήριξης».

Η ανα­κοί­νω­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού πεντα­γώ­νου επι­βε­βαιώ­νει ακό­μα ότι δεν έχει ταβά­νι για την κυβέρ­νη­ση η εμπλο­κή της χώρας και οδη­γεί το λαό σε πολύ επι­κίν­δυ­να μονο­πά­τια αφού μετά  την απο­στο­λή όπλων στην Ουκρα­νία, τον ερχο­μό του αμε­ρι­κα­νι­κού αερο­πλα­νο­φό­ρου «Χάρυ Τρού­μαν» στο Βόρειο Αιγαίο, ετοι­μά­ζε­ται να υπο­δε­χθεί τα αμε­ρι­κα­νι­κά ιπτά­με­να τάν­κερς που έχουν απο­στο­λή να υπο­στη­ρί­ζουν τα νατοϊ­κά στρα­τεύ­μα­τα στη Ρουμανία.

Φαί­νε­ται πως η Ελλά­δα, η Ρου­μα­νία και η Πολω­νία είναι στην πρώ­τη γραμ­μή των πολε­μι­κών σχε­δια­σμών του ΝΑΤΟ απέ­να­ντι στη Ρωσία.

Πηγή: 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο