Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πάνω από 1000 νεκροί άμαχοι σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Tο γρα­φείο του ΟΗΕ για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα (OHCHR) ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι του­λά­χι­στον 1.035 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και ακό­μη 1.650 τραυ­μα­τί­στη­καν σε έναν μήνα του πολέ­μου στην Ουκρανία.

Ενε­νή­ντα παι­διά συγκα­τα­λέ­γο­νται μετα­ξύ των νεκρών, ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή της η υπη­ρε­σία του ΟΗΕ, προ­σθέ­το­ντας ότι οι πραγ­μα­τι­κοί αριθ­μοί πιστεύ­ε­ται ότι είναι πολύ υψη­λό­τε­ροι λόγω των καθυ­στε­ρή­σε­ων που υπάρ­χουν στις ανα­φο­ρές που φθά­νουν από περιο­χές με έντο­νες εχθρο­πρα­ξί­ες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της πολιορ­κη­μέ­νης πόλης της Μαριούπολης.

Η UNICEF ανέ­φε­ρε σε ξεχω­ρι­στή ανα­κοί­νω­ση ότι 4,3 εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά — περισ­σό­τε­ρα από τα μισά από τα 7,5 εκα­τομ­μύ­ρια κατοί­κους της χώρας κάτω των 18 ετών — έχουν εκτο­πι­στεί, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των 1,8 και πλέ­ον εκα­τομ­μυ­ρί­ων που έχουν κατα­φύ­γει στο εξωτερικό.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο