Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο υποστηρίζει ότι είναι de facto μέλος του ΝΑΤΟ

Η Ουκρα­νία έχει γίνει de facto μέλος της στρα­τιω­τι­κής συμ­μα­χί­ας του ΝΑΤΟ, λέει ο Ουκρα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας, καθώς οι δυτι­κές χώρες ‑που κάπο­τε ανη­συ­χού­σαν ότι η στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια θα μπο­ρού­σε να θεω­ρη­θεί κλι­μά­κω­ση από τη Ρωσία- αλλά­ζουν «προ­σέγ­γι­ση».

Σε συνέ­ντευ­ξή του στο BBC, ο Ολέ­ξιι Ρέζ­νι­κοφ σημεί­ω­σε ότι είναι βέβαιος ότι η Ουκρα­νία θα λάβει πολυ­πό­θη­τα όπλα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων τανκς και μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών, καθώς τόσο η Ουκρα­νία όσο και η Ρωσία φαί­νε­ται να προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για νέες επι­θέ­σεις την άνοιξη.

«Αυτή η ανη­συ­χία για το επό­με­νο επί­πε­δο κλι­μά­κω­σης, για μένα, είναι κάπως αυτο­νό­η­τη», είπε ο Ρέζ­νι­κοφ. «Η Ουκρα­νία ως χώρα και οι ένο­πλες δυνά­μεις της έγι­ναν μέλος του ΝΑΤΟ. De facto, όχι de jure. Επει­δή έχου­με όπλα και κατα­νο­ού­με πώς να τα χρησιμοποιήσουμε».

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν χαρα­κτή­ρι­σε την εισβο­λή του στην Ουκρα­νία υπαρ­ξια­κή μάχη ενά­ντια στις δυτι­κές χώρες που θέλουν να απο­δυ­να­μώ­σουν τη Ρωσία.

Προ­σω­πι­κό­τη­τες της Ρωσί­ας υπο­στή­ρι­ξαν ότι πολε­μούν το ΝΑΤΟ στην Ουκρα­νία, καθώς η Δύση έχει προ­μη­θεύ­σει τη χώρα με όπλα.

Η Ουκρα­νία, εδώ και χρό­νια, επι­διώ­κει να εντα­χθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι που ο πρό­ε­δρος Πού­τιν έχει περι­γρά­ψει ως απει­λή για την ασφά­λεια της Ρωσίας.

Ο πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι έχει ασκή­σεις πιέ­σεις για γρή­γο­ρη έντα­ξη, αλλά δεν είναι σαφές εάν η πλή­ρης έντα­ξη είναι κάτι που τα μέλη της Συμ­μα­χί­ας θα εξε­τά­σουν σοβα­ρά ακό­μα και μετά το τέλος του πολέ­μου, παρά τις δεσμεύ­σεις υποστήριξης.

Ο Ρέζ­νι­κοφ, ωστό­σο, αρνή­θη­κε ότι τα σχό­λιά του θα θεω­ρού­νταν αμφι­λε­γό­με­να, όχι μόνο από τη Ρωσία αλλά ίσως και από το ίδιο το ΝΑΤΟ, καθώς η Συμ­μα­χία, υπό την ηγε­σία των ΗΠΑ, αν και υπο­στη­ρί­ζει την Ουκρα­νία, έχει λάβει μέτρα για να μη θεω­ρεί­ται μέρος της σύγκρουσης.
«Για­τί αμφι­λε­γό­με­νο; Είναι αλή­θεια. Είναι γεγο­νός», είπε ο κ. Ρέζ­νι­κοφ. «Είμαι σίγου­ρος ότι στο εγγύς μέλ­λον θα γίνου­με de jure μέλος του ΝΑΤΟ».

Πηγή: BBC / Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από το kathimerinigr

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο