Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος στην Ουκρανία: 1 στους 3 Έλληνες «κατανοούν» τους λόγους για τη ρωσική εισβολή

Παρά την έντο­νη αντι­ρω­σι­κή προ­πα­γάν­δα των τελευ­ταί­ων εβδο­μά­δων, που ορι­σμέ­νες φορές αγγί­ζει την ρωσο­φο­βι­κή υστε­ρία, ενα σημα­ντι­κό ποσο­στό των Ελλή­νων δεί­χνει να μην πεί­θε­ται από το κυρί­αρ­χο αφή­γη­μα των ΜΜΕ ότι «για όλα φταί­νε οι Ρώσοι».

Χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η δημο­σκό­πη­ση της εται­ρεί­ας Euroskopia που δημο­σιεύ­ει το περιο­δι­κό «Politico». Σύμ­φω­να με την έρευ­να, το 60% των Ελλή­νων θεω­ρεί «απα­ρά­δε­κτη» την εισβο­λή των ρωσι­κών δυνά­με­ων στην Ουκρα­νία με το ένα τρί­το των ερω­τη­θέ­ντων (34%) να λένε ότι μπο­ρού­σαν να κατα­νο­ή­σουν τις ενέρ­γειες της κυβέρ­νη­σης Πούτιν.

Η μέτρη­ση διε­ξή­χθη σε έξι χώρες (Ισπα­νία, Ιτα­λία, Γαλ­λία, Γερ­μα­νία, Ολλαν­δία και Ελλά­δα) κι ενώ οι περισ­σό­τε­ροι ερω­τη­θέ­ντες έδει­ξαν συμπά­θεια για την Ουκρα­νία, το 17% είπε ότι η εισβο­λή ήταν είτε «απο­δε­κτή» ή «απα­ρά­δε­κτη αλλά κατανοητή».

Η δημο­σκό­πη­ση, η οποία διε­ξή­χθη μετα­ξύ 8 και 11 Μαρ­τί­ου, εξέ­τα­σε τις από­ψεις 1.000 ενη­λί­κων σε κάθε χώρα.

Στο ερώ­τη­μα εάν «θεω­ρεί­τε απα­ρά­δε­κτη τη Ρωσι­κή επί­θε­ση», θετι­κά απαντούν:

Ελλά­δα: 60%
Ιτα­λία: 71%
Γαλ­λία: 78%
Γερ­μα­νία: 82%
Ισπα­νία: 86%
Ολλαν­δία: 88%

Στον παρα­κά­τω πίνα­κα απει­κο­νί­ζε­ται η αντί­δρα­ση των πολι­τών στις χώρες που πήραν μέρος στη μέτρη­ση και θεω­ρούν «απα­ρά­δε­κτη αλλά κατα­νοη­τή την επί­θε­ση της Ρωσίας».

Ελλά­δα 34%
Ιτα­λία 19%
Γαλ­λία 13%
Γερ­μα­νία 11%
Ισπα­νία 10%
Ολλαν­δία 9%

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο