Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος στην Ουκρανία — 54η ημέρα — Οι τελευταίες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 54η ημέ­ρα: Ξεκί­νη­σε η επί­θε­ση των ρωσι­κών δυνά­με­ων στο εργο­στά­σιο «Azovstal» της Μαριού­πο­λης που βρί­σκο­νται περι­κυ­κλω­μέ­νοι οι ένο­πλοι του τάγ­μα­τος Αζοφ καθώς και ξένοι μισθο­φό­ροι όπως και στρα­τιω­τι­κά στε­λέ­χη άλλων δυτι­κών χωρών.

- Νέοι βομ­βαρ­δι­σμοί στο Χάρ­κο­βο. Βομ­βαρ­δι­σμούς ανα­φέ­ρει και ο διοι­κη­τής της περι­φέ­ρειας του Μικο­λάιβ, στον ουκρα­νι­κό Νότο, ενώ σει­ρή­νες ακού­γο­νταν όλη νύχτα σε πολ­λές ακό­μη πόλεις, όπως στο Ντνί­προ. Οι ουκρα­νι­κές αρχές κάνουν λόγο για μπα­ράζ επι­θέ­σε­ων σε 13 οικι­σμούς στο Ντονέτσκ.

- Ρωσι­κά πυραυ­λι­κά συστή­μα­τα «Iskander‑M» κατέ­στρε­ψαν το διοι­κη­τή­ριο της μηχα­νο­κί­νη­της ταξιαρ­χί­ας του στρα­τού της Ουκρανίας.

- Κίν­δυ­νο ακού­σιων συγκρού­σε­ων με το ΝΑΤΟ στην Αρκτι­κή βλέ­πει το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσίας.

- «Η χρε­ο­κο­πία της Ρωσί­ας μπο­ρεί να συνε­πά­γε­ται την χρε­ο­κο­πία της Ευρώ­πης…» δήλω­σε ο Αντι­πρό­ε­δρος του Ρωσι­κού Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας Ντ. Μεντβέντεφ.

- Οι φασί­στες του Αζόφ γκρέ­μι­σαν την προ­το­μή του Σοβιε­τι­κού Στρα­τάρ­χη Γκε­όρ­γκι Ζού­κοφ στο Χάρ­κο­βο.

- Η κυβέρ­νη­ση της Ουκρα­νί­ας συμπλή­ρω­σε το ερω­τη­μα­το­λό­γιο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής που θα απο­τε­λέ­σει τη βάση για την έναρ­ξη εντα­ξια­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, δήλω­σε ο υπο­διευ­θυ­ντής του γρα­φεί­ου του προ­έ­δρου Β. Ζελένσκι.

- Η Ιτα­λία έκα­νε γνω­στό ότι από την Κυρια­κή πρό­κει­ται να απα­γο­ρευ­τεί η είσο­δος των ρωσι­κών πλοί­ων στα λιμά­νια της χώρας.

- Εν τω μετα­ξύ, οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις Ουκρα­νί­ας-Ρωσί­ας έχουν τελ­μα­τώ­σει και επα­πει­λεί­ται αδιέ­ξο­δο στις διπλω­μα­τι­κές επα­φές μετα­ξύ των δύο πλευρών.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο