Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος των Άστρων: από τον εφιάλτης του 1983 στα fort-to-ports

Αν το μυα­λό σας πήγε στον Αμε­ρι­κα­νό σκη­νο­θέ­τη και παρα­γω­γό, Τζορτζ Λού­κας, που γεν­νή­θη­κε σαν σήμε­ρα το 1944 κάνε­τε λάθος _θα μιλή­σου­με παρα­κά­τω και γι αυτό επί τρο­χά­δην, αλλά το θέμα μας είναι άλλο

Γρά­φει ο \\  Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας

Ήταν Μάρ­της 1983, οι ανα­τρο­πές στην ΕΣΣΔ ante portas και ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν, ανα­κοι­νώ­νει επί­ση­μα το μεγα­λε­πή­βο­λο σχέ­διο που θα μεί­νει στην ιστο­ρία ως «Πόλε­μος των Άστρων». Μια άνευ προη­γου­μέ­νου πρό­κλη­ση κατά της ανθρω­πό­τη­τας, μια κίνη­ση που απο­κά­λυ­πτε το πρό­σω­πο του αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού, των στό­χων και των μεθό­δων του. Σύμ­φω­να με το τηλε­ο­πτι­κό διάγ­γελ­μα του προς τον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό, το σχέ­διο συνί­στα­ται σε «σει­ρά μακρό­χρο­νων προ­γραμ­μά­των έρευ­νας και ανά­πτυ­ξης οπλι­κών συστη­μά­των, με τελι­κό στό­χο την εξά­λει­ψη της απει­λής να δεχτού­με πλήγ­μα­τα από στρα­τη­γι­κούς πυρη­νι­κούς πυραύ­λους». Το σχέ­διο αυτό απο­τε­λού­σε ακό­μη κατά­φω­ρη παρα­βί­α­ση της Διε­θνούς Συν­θή­κης του 1967 περί μη στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης του Δια­στή­μα­τος και της Συν­θή­κης του 1972 για τον περιο­ρι­σμό των αντι­βαλ­λι­στι­κών πυραύ­λων (ΑΒΜ).

Βγαλ­μέ­νο από σενά­ρια επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας, το σχέ­διο των Αμε­ρι­κα­νών στη­ρί­χτη­κε στην εγκα­τά­στα­ση ενός γιγα­ντιαί­ου δικτύ­ου επι­φα­νεια­κών και δια­στη­μι­κών σταθ­μών, εφο­δια­σμέ­νων με όπλα ακτί­νων λέι­ζερ, που θα μπο­ρού­σαν, θεω­ρη­τι­κά του­λά­χι­στον, να κατα­στρέ­φουν στο Διά­στη­μα τους πυρη­νι­κούς πυραύ­λους του αντι­πά­λου προ­τού αυτοί πλή­ξουν το αμε­ρι­κα­νι­κό έδα­φος. Επρό­κει­το στην ουσία για ένα σχέ­διο, που, με την ολο­κλή­ρω­σή του, θα έδι­νε στις ΗΠΑ τη δυνα­τό­τη­τα να προ­χω­ρή­σουν στο «πρώ­το χτύ­πη­μα» κατά της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, χωρίς να κιν­δυ­νεύ­ουν από αντί­ποι­να. Ηταν μέρος του γενι­κό­τε­ρου σχε­δί­ου για την «εξα­φά­νι­ση της αυτο­κρα­το­ρί­ας του κακού», όπως χαρα­κτή­ρι­σε τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση και το σοσια­λι­στι­κό σύστη­μα ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

Η ανα­κοί­νω­ση του σχε­δί­ου για τον «Πόλε­μο των Αστρων» προ­κά­λε­σε έντο­νη αντί­δρα­ση σ’ όλο τον κόσμο, που περί­με­νε ότι θα ευδο­κι­μού­σαν οι προ­τά­σεις και οι προ­σπά­θειες της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης για τη δρα­στι­κή μεί­ω­ση των πυρη­νι­κών εξο­πλι­σμών. Επι­φα­νείς Αμε­ρι­κα­νοί επι­στή­μο­νες με δια­κή­ρυ­ξή τους ζητούν να στα­μα­τή­σει η στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση του Δια­στή­μα­τος. Μετα­ξύ των άλλων υπο­γρά­φουν ο διά­ση­μος αστρο­νό­μος Καρλ Σαγκάν και οι βρα­βευ­μέ­νοι με Νόμπελ Χανς Μπέ­τε και Ισι­ντορ Ράμπι. Ο Γιού­ρι Αντρό­ποφ, καλεί τις ΗΠΑ να στα­μα­τή­σουν την εφαρ­μο­γή του σχε­δί­ου τους, το οποίο χαρα­κτή­ρι­σε «παρα­νοϊ­κό».

Δεί­τε Ριζοσπάστης

💥  2000 _ΗΠΑ: 
🚀  Υπό δοκιμήν ο “πόλεμος των άστρων”

Τα μάτια όλου του πλα­νή­τη στραμ­μέ­να στη δοκι­μα­στι­κή εκτό­ξευ­ση πυραύ­λου πάνω από τον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό των Ενό­πλων Δυνά­με­ων των ΗΠΑ στα πλαί­σια του σχε­δια­ζό­με­νου «Εθνι­κού Πυραυ­λι­κού Συστή­μα­τος Άμυ­νας», όπως έχουν ονο­μά­σει το στά­διο αυτό του πολέ­μου των άστρων. Την ίδια στιγ­μή, πολ­λοί προ­σπα­θούν να αφυ­πνί­σουν τη συνεί­δη­ση της οικου­μέ­νης για τον επι­κεί­με­νο κίν­δυ­νο, όπως οι δια­δη­λω­τές στην Ουά­σιγ­κτον και οι 50 Αμε­ρι­κα­νοί νομπε­λί­στες που έστει­λαν επι­στο­λή στον Πρό­ε­δρο Κλί­ντον, με την οποία εκφρά­ζουν την αντί­θε­σή τους στην ανά­πτυ­ξη του συστή­μα­τος και τον καλούν να εγκα­τα­λεί­ψει το σχέ­διο, το οποίο απο­κά­λε­σαν «άχρη­στο και επικίνδυνο».

Σκο­πός της δοκι­μής είναι η κατα­στρο­φή εν πτή­σει διη­πει­ρω­τι­κού πυραύ­λου, που θα φέρει εικο­νι­κή πυρη­νι­κή κεφα­λή και η επι­τυ­χία του θα κρί­νει, αν ο Πρό­ε­δρος Κλί­ντον θα δώσει το «πρά­σι­νο φως» για την ανά­πτυ­ξη του αντι­βαλ­λι­στι­κού συστή­μα­τος. Όπως ανα­κοί­νω­σε το Πεντά­γω­νο, οι και­ρι­κές συν­θή­κες είναι ιδα­νι­κές και όλα είναι έτοι­μα για την επι­χεί­ρη­ση, που είναι η κατα­στρο­φή πυραύ­λου σε ύψος 230 χιλιο­μέ­τρων — δηλα­δή έξω από τη γήι­νη ατμό­σφαι­ρα — από άλλο ειδι­κό πύραυ­λο, που θα εκτο­ξευ­τεί 20 λεπτά αργό­τε­ρα και 7 χιλιά­δες χιλιό­με­τρα μακριά. Από τις δύο προη­γού­με­νες δοκι­μές τους τελευ­ταί­ους 9 μήνες η μια υπήρ­ξε επι­τυ­χής και η άλλη απέ­τυ­χε, ενώ η τελι­κή από­φα­ση του προ­έ­δρου Μπιλ Κλί­ντον ανα­μέ­νε­ται μέσα στους επό­με­νους μήνες. Αν, τελι­κά, ο Λευ­κός Οίκος δώσει το πρά­σι­νο φως, το σύστη­μα προ­βλέ­πε­ται να τεθεί σε λει­τουρ­γία στην αρκτι­κή πολι­τεία της Αλά­σκας το 2005.

Εν τω μετα­ξύ πέραν του «επι­κίν­δυ­νου» αυτής καθε­αυ­τής της επι­χεί­ρη­σης «πόλε­μος των άστρων», οξύ­τα­τη κρι­τι­κή ασκεί­ται και μέσα στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες για την τακτι­κή που ακο­λου­θεί­ται ειδι­κά με τις αντιρ­ρή­σεις, που έχει εκφρά­σει το Πεκί­νο σε μια στιγ­μή που Αμε­ρι­κα­νοί δια­πραγ­μα­τευ­τές βρί­σκο­νται στην κινε­ζι­κή πρω­τεύ­ου­σα και συνο­μι­λούν με τους Κινέ­ζους ομό­λο­γούς τους για τον έλεγ­χο των εξο­πλι­σμών! Όπως είναι τοις πάσι γνω­στό, Ρωσία και η Κίνα έχουν εκφρά­σει την έντο­νη αντί­θε­σή τους στα αμε­ρι­κα­νι­κά σχέ­δια, ενώ η Ευρώ­πη ανη­συ­χεί για τυχόν ανα­τρο­πή της υπάρ­χου­σας ισορ­ρο­πί­ας των πυρη­νι­κών εξο­πλι­σμών, όπως προ­κύ­πτει από τη Συν­θή­κη Αντι­βαλ­λι­στι­κών Πυραύ­λων του 1972. Η Ουά­σιγ­κτον έχει προ­σπα­θή­σει να κατευ­νά­σει τις αντι­δρά­σεις, δηλώ­νο­ντας ότι το δοκι­μα­ζό­με­νο αντι­πυ­ραυ­λι­κό σύστη­μα έχει καθα­ρά αμυ­ντι­κό χαρα­κτή­ρα, για να «αντι­με­τω­πί­σει απει­λές από χώρες όπως η Βόρεια Κορέα, το Ιράν και το Ιράκ».

Αντιδρούν οι Ρώσοι στρατηγοί

Η δοκι­μή του αμε­ρι­κα­νι­κού αντι­πυ­ραυ­λι­κού συστή­μα­τος (NMD), που έγι­νε χτες, απο­τε­λεί «ένα πρώ­το βήμα προς την πυρη­νι­κή αστά­θεια στον κόσμο», δήλω­σε ο ανώ­τα­τος διοι­κη­τής των στρα­τη­γι­κών δυνά­με­ων στρα­τη­γός Βλα­ντί­μιρ Γιά­κο­βλεφ. Προει­δο­ποί­η­σε ότι η πρά­ξη αυτή «συνι­στά κατά­φω­ρη παρα­βί­α­ση της Συν­θή­κης για τους αντι­βαλ­λι­στι­κούς πυραύ­λους ABM του 1972 και η ανά­πτυ­ξη ενός Εθνι­κού Αμυ­ντι­κού Αντι­πυ­ραυ­λι­κού Συστή­μα­τος θα προ­κα­λέ­σει ένα μαρα­θώ­νιο εξο­πλι­σμών και κιν­δυ­νεύ­ει να οδη­γή­σει σε αύξη­ση του αριθ­μού των χωρών που θα θελή­σουν να κατα­σκευά­σουν όπλα για να πλή­ξουν αυτό το αμε­ρι­κα­νι­κό σύστη­μα». Η Ρωσία έχει ήδη εκφρά­σει την έντο­νη αντί­θε­σή της για το NMD και την επα­νέ­λα­βε κατά τη συνά­ντη­ση κορυ­φής του Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν με τον Μπιλ Κλί­ντον στις αρχές Ιού­νη στη Μόσχα. Ο Ρώσος Πρό­ε­δρος αντι­πρό­τει­νε τη δημιουρ­γία ενός ευρω­παϊ­κού συστή­μα­τος πυραυ­λι­κής άμυ­νας σε συνερ­γα­σία με της ευρω­παϊ­κές χώρες.

Δεί­τε Ριζοσπάστης

 

2001: “αμυντική” 🚀  πολιτική ΗΠΑ
Ένταση και στο βάθος… ο «πόλεμος των άστρων»!

Σιγά — σιγά ξεδι­πλώ­νε­ται το «όρα­μα» της νέας ομο­σπον­δια­κής κυβέρ­νη­σης υπό τον Τζορτζ Ουό­κερ Μπους, κυρί­ως όσον αφο­ρά στο πώς βλέ­πουν το μέλ­λον του πλα­νή­τη ή καλύ­τε­ρα το πώς θα ήθε­λαν οι ίδιοι οι Αμε­ρι­κα­νοί ιθύ­νο­ντες να κυβερ­νούν τον πλα­νή­τη. Αν και οι ενδεί­ξεις και το μοτί­βο είχε από την πρώ­τη ημέ­ρα τεθεί, οι λεπτο­μέ­ρειες απλώς απο­σα­φη­νί­ζουν ότι πυρή­νας θα είναι το πολύ­κρο­το σχέ­διο «υιός του πολέ­μου των άστρων» και το κυριό­τε­ρο διευ­κρι­νί­ζουν ότι ο πλα­νή­της θα τεθεί υπό «αιχ­μα­λω­σία».

Τη στιγ­μή που οι απε­σταλ­μέ­νοι του Αμε­ρι­κα­νού Προ­έ­δρου ετοι­μά­ζουν πυρε­τω­δώς τις βαλί­τσες τους για να δια­σχί­σουν την υδρό­γειο, προ­κει­μέ­νου να αρχί­σουν τις δια­βου­λεύ­σεις και στα τέσ­σε­ρα σημεία τις υφη­λί­ου, όσον αφο­ρά το σχέ­διο του «υιού του πολέ­μου των άστρων», ο υπουρ­γός Αμύ­νης Ντό­ναλντ, Ράμ­σφελντ, σύμ­φω­να με άρθρο της εφη­με­ρί­δας «Ουά­σιγ­κτον Ποστ», ετοι­μά­ζει, εκτός από τις δημό­σιες εμφα­νί­σεις του από κοι­νού με την υπουρ­γό Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας Κοντο­λί­ζα Ράις, ώστε να πεί­σουν τον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό για την ανα­γκαιό­τη­τα της υλο­ποί­η­σης του σχε­δί­ου αντι­πυ­ραυ­λι­κής άμυ­νας, ένα ακό­μη σχέ­διο: την ανα­θε­ώ­ρη­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής αμυ­ντι­κής πολιτικής.

Σύμ­φω­να με την «Ουά­σιγ­κτον Ποστ» το σχέ­διο προ­βλέ­πει την εγκα­τά­λει­ψη της αρχής ότι οι αμε­ρι­κα­νι­κές Ενο­πλες Δυνά­μεις είναι ικα­νές να «μάχο­νται ταυ­τό­χρο­να σε δύο μέτω­πα», και θα ανα­κοι­νω­θεί επι­σή­μως στις 25 Μάη, κατά τη διάρ­κεια ομι­λί­ας του Τζορτζ Μπους στη Ναυ­τι­κή Ακα­δη­μία της Ανά­πο­λις. Πυρή­νας της μεταρ­ρύθ­μι­σης αυτής, που είναι η πλέ­ον φιλό­δο­ξη εδώ και δέκα χρό­νια, είναι η στρο­φή της προ­σο­χής των αμε­ρι­κα­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων από την Ευρώ­πη προς την Ανα­το­λι­κή Ασία. Η προ­ε­τοι­μα­σία των αμε­ρι­κα­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων θα είναι λιγό­τε­ρο εστια­σμέ­νη σε έναν συμ­βα­τι­κό πόλε­μο και περισ­σό­τε­ρο στην επί­λυ­ση σύν­θε­των κρί­σε­ων όπως η υπε­ρά­σπι­ση της Ταϊ­βάν ενά­ντια στον κινε­ζι­κό απο­κλει­σμό, αλλά και η δια­φύ­λα­ξη των Στε­νών του Ορμούζ στην είσο­δο του Κόλ­που. Προ­κει­μέ­νου να είναι σε θέση να αντε­πε­ξέλ­θει στις νέες προ­κλή­σεις, το Πεντά­γω­νο σκο­πεύ­ει να μειώ­σει τον αριθ­μό των στρα­τιω­τών και να δώσει μεγα­λύ­τε­ρη έμφα­ση στη βελ­τί­ω­ση των οπλι­κών συστη­μά­των και της ικα­νό­τη­τας των αμε­ρι­κα­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων να αντι­μά­χο­νται τη διά­δο­ση των πυραύ­λων σε χώρες του Τρί­του Κόσμου, γεγο­νός που θα σημά­νει και τη στα­δια­κή αλλά γεν­ναία αύξη­ση των αμυ­ντι­κών δαπανών.

Επικίνδυνα παιχνίδια

Όσο για την αντι­πυ­ραυ­λι­κή άμυ­να, ένα ακό­μη σχέ­διο εκτε­λέ­σε­ως Ράμ­σφελντ: «Οι Ευρω­παί­οι δεν μπο­ρούν να κάθο­νται και να παρα­πο­νού­νται σιγο­ψι­θυ­ρί­ζο­ντας στο βάθος. Θα πρέ­πει να σηκω­θούν και να ανα­μει­χθούν», θα τονί­σει το πρώ­ην εξέ­χον στέ­λε­χος της κυβέρ­νη­σης Κλί­ντον, Ρίτσαρντ Χόλ­μπρουκ, κατά τη διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξής του στη γερ­μα­νι­κή εφη­με­ρί­δα «Μπερ­λί­νερ Τσάι­τουνγκ» δίνο­ντας με αυτό το χαρα­κτη­ρι­στι­κό τρό­πο τον τόνο για την εβδο­μά­δα που έρχε­ται όπου και το θέμα του «Εθνι­κού Αντι­πυ­ραυ­λι­κού Συστή­μα­τος των ΗΠΑ»-(NMD) θα μονο­πω­λή­σει τις συζη­τή­σεις ανά τις ευρω­παϊ­κές πρω­τεύ­ου­σες, δεδο­μέ­νης της περιο­δεί­ας που θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει αμε­ρι­κα­νι­κή αντι­προ­σω­πεία ειδι­κή για δια­βου­λεύ­σεις επί τους ζητή­μα­τος του NMD, με επι­κε­φα­λής τον υφυ­πουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Πολ Ουόλφοβιτς.

Μέχρι στιγ­μής, παρά τις εκπε­φρα­σμέ­νες και από τις δύο πλευ­ρές του Ατλα­ντι­κού αμφι­σβη­τή­σεις για τη δυνα­τό­τη­τα υλο­ποί­η­σης και κυρί­ως απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας, λόγω τεχνο­λο­γι­κών δυσχε­ρειών, της αντι­πυ­ραυ­λι­κής ασπί­δας καθώς και τις ανη­συ­χί­ες για μια επα­νέ­ναρ­ξη της κούρ­σας των εξο­πλι­σμών, καμία μεγά­λη ευρω­παϊ­κή δύνα­μη και κανέ­να μέλος του ΝΑΤΟ στη γηραιά ήπει­ρο δεν έχει δημο­σί­ως κατα­δι­κά­σει ή απορ­ρί­ψει το σχέ­διο NMD, που ανα­κοι­νώ­θη­κε επι­σή­μως από τον Πρό­ε­δρο Μπους, μόλις την προη­γού­με­νη Τρί­τη. «Οι Ευρω­παί­οι θα πρέ­πει να πάρουν θέση πριν είναι αργά», τονί­ζει κάπως εκβια­στι­κά ο Χόλ­μπρουκ για­τί, όπως εκτι­μά: «Εάν οι Ευρω­παί­οι δεν το πρά­ξουν, οι Αμε­ρι­κα­νοί θα απο­φα­σί­σουν γι’ αυτούς και τότε οι Ευρω­παί­οι δε θα έχουν κανέ­να άλλον να κατη­γο­ρή­σουν παρά τον εαυ­τό τους».

Αν κανείς εκ των Ευρω­παί­ων, είτε πολι­τι­κών είτε κατοί­κων πιστέ­ψει ότι το πρό­γραμ­μα δεν τον αφο­ρά, μάλ­λον λαν­θά­νει, αφού η ανά­πτυ­ξη του δικτύ­ου αφο­ρά όλες σχε­δόν τις ευρω­παϊ­κές χώρες, ανά­με­σά τους την Τουρ­κία και την Ελλά­δα. Τη συμ­με­το­χή της Τουρ­κί­ας στα σχέ­δια αντι­πυ­ραυ­λι­κής άμυ­νας που προ­ω­θεί ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος θα συζη­τή­σει στην Αγκυ­ρα ο Αμε­ρι­κα­νός υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μαρκ Γκρό­σμαν, που ανα­μέ­νε­ται τις επό­με­νες ημέ­ρες στην τουρ­κι­κή πρω­τεύ­ου­σα. Η Τουρ­κία δεν έχει ακό­μα εκφρά­σει επι­σή­μως τη στά­ση της για το θέμα της αντι­πυ­ραυ­λι­κής άμυ­νας, αλλά διπλω­μα­τι­κοί ανα­λυ­τές εκτι­μούν ότι η Αγκυ­ρα προ­σεγ­γί­ζει θετι­κά την ιδέα. Οι ίδιοι σημειώ­νουν ότι το 75% των τουρ­κι­κών εδα­φών βρί­σκε­ται εκτε­θει­μέ­νο σε πιθα­νές πυραυ­λι­κές επι­θέ­σεις από το Ιράκ και το Ιράν και τη Συρία, αφού φέρο­νται ότι προ­ω­θούν την ανά­πτυ­ξη πυρη­νι­κών πυραύ­λων, πράγ­μα που σύμ­φω­να με τους Τούρ­κους ανα­λυ­τές καθι­στά απα­ραί­τη­τη την έντα­ξη της Τουρ­κί­ας στη σφαί­ρα της αντι­πυ­ραυ­λι­κής προ­στα­σί­ας για την οποία συζη­τούν οι ΗΠΑ.

  • Αερο­πλά­νο της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας των ΗΠΑ πραγ­μα­το­ποί­η­σε την πρώ­τη ανα­γνω­ρι­στι­κή πτή­ση στα ανοι­χτά των κινε­ζι­κών ακτών, για πρώ­τη φορά από την 1η Απρι­λί­ου όπου συγκρού­στη­καν στον αέρα ένα κατα­σκο­πευ­τι­κό αερο­πλά­νο του αμε­ρι­κα­νι­κού Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού και ένα κινε­ζι­κό μαχη­τι­κό αερο­σκά­φος με απο­τέ­λε­σμα τη συντρι­βή του τελευ­ταί­ου και τον θάνα­το του πιλό­του του και την πρό­κλη­ση «επει­σο­δί­ου» μετα­ξύ των δύο χωρών, τη στιγ­μή που η έντα­ση ανε­βαί­νει εξαι­τί­ας του προ­γράμ­μα­τος NMD.

2004_ΗΠΑ:
Αναβολή για τον “υιό του πολέμου των άστρων”

Ανα­βο­λή λόγω απο­τυ­χί­ας για το σχέ­διο «υιός του πολέ­μου των άστρων»… Οι πρώ­τες υπο­μο­νά­δες του αμφι­λε­γό­με­νου αντι­πυ­ραυ­λι­κού συστή­μα­τος δεν είναι δυνα­τόν να τεθούν σε επι­χει­ρη­σια­κή ετοι­μό­τη­τα, παρα­δέ­χτη­καν αξιω­μα­τού­χοι του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού. Η κυβέρ­νη­ση Μπους ήλπι­ζε ότι οι πρώ­τοι ανα­χαι­τι­στι­κοί πύραυ­λοι σε βάση της Αλά­σκα θα είχαν τεθεί σε ετοι­μό­τη­τα στα τέλη του 2004. Σύμ­φω­να, όμως, με το NewScientist.com, στρα­τιω­τι­κός εκπρό­σω­πος της Βόρειας Διοί­κη­σης δήλω­σε ότι η ενερ­γο­ποί­η­ση του συστή­μα­τος ανα­βάλ­λε­ται τώρα «για κάποια στιγ­μή εντός του 2005» _κάτι που σίγου­ρα δεν θα γίνει.

Αν και ο εκπρό­σω­πος επέ­μει­νε ότι η ανα­βο­λή δε σχε­τί­ζε­ται με τις συνε­χείς απο­τυ­χη­μέ­νες δοκι­μές, πολ­λοί ειδι­κοί έχουν επι­κρί­νει την κυβέρ­νη­ση Μπους ότι προ­χώ­ρη­σε στην υλο­ποί­η­ση της Εθνι­κής Αντι­πυ­ραυ­λι­κής Αμυ­νας (NMD) χωρίς επαρ­κείς ελέγ­χους και δοκι­μές –μετα­ξύ αυτών την τελευ­ταία, όταν ένας ανα­χαι­τι­στι­κός πύραυ­λος επρό­κει­το να εκτο­ξευ­τεί από το Πεδίο Δοκι­μών Ronald Reagan, στην ατό­λη Κουα­ζα­λέιν του Ειρη­νι­κού, προ­κει­μέ­νου να κατα­στρέ­ψει έναν βαλ­λι­στι­κό πύραυ­λο που είχε εκτο­ξευ­τεί 16 λεπτά νωρί­τε­ρα από τη νήσο Κόντιακ στην Αλά­σκα. Εξαι­τί­ας, όμως, μιας «άγνω­στης ανω­μα­λί­ας» ο ανα­χαι­τι­στι­κός πύραυ­λος — κάθε ανα­χαι­τι­στι­κός πύραυ­λος του NMD περι­λαμ­βά­νει ένα «όχη­μα εξό­ντω­σης» (kill vehicle), το οποίο απο­σπά­ται εν πτή­σει και πλήτ­τει τον εισερ­χό­με­νο στό­χο με υψη­λή ταχύ­τη­τα — τέθη­κε αυτό­μα­τα εκτός λει­τουρ­γί­ας λίγο πριν από την πυρο­δό­τη­σή του και ο βαλ­λι­στι­κός πύραυ­λος έπε­σε στον Ειρηνικό.

Σημειώ­νε­ται ότι στη συγκε­κρι­μέ­νη δοκι­μή επι­χει­ρή­θη­κε να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ένα πλή­ρως λει­τουρ­γι­κό όχη­μα εξό­ντω­σης αντί για πειραματικό.

“Ράπισμα” για τον Ντόναλντ Ράμσφελντ

Την ίδια στιγ­μή, ο Λευ­κός Οίκος ασκεί πιέ­σεις για να συγκρα­τη­θούν οι αυξα­νό­με­νες δαπά­νες για τους εξο­πλι­σμούς κι άλλα συνα­φή προ­γράμ­μα­τα, στα πλαί­σια των προ­σπα­θειών για την κατάρ­τι­ση ενός «σφι­κτό­τε­ρου προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού», προ­κει­μέ­νου να απο­δει­χθεί πως ο Πρό­ε­δρος Τζορτζ Μπους είναι απο­φα­σι­σμέ­νος να μειώ­σει το έλλειμ­μα, ανα­κοί­νω­σαν κυβερ­νη­τι­κές πηγές.

Η εσω­τε­ρι­κή ασφά­λεια είναι μετα­ξύ των τομέ­ων, οι οποί­οι θα αντι­με­τω­πί­σουν περι­κο­πές στις δαπά­νες τους για τον επό­με­νο χρό­νο, μολο­νό­τι αξιω­μα­τού­χοι τονί­ζουν πως ακό­μη δεν έχουν ληφθεί συγκε­κρι­μέ­νες απο­φά­σεις. Ο Μπους σκο­πεύ­ει, επί­σης, να παγώ­σει όλες τις αυξή­σεις στη χρη­μα­το­δό­τη­ση σε κυβερ­νη­τι­κά προ­γράμ­μα­τα, που δε συν­δέ­ο­νται με την εθνι­κή ασφά­λεια και την άμυ­να, τονί­ζουν οι ίδιες πηγές.

Οι ΗΠΑ προ­ε­τοι­μά­ζουν τον αλη­θι­νό «Πόλε­μο των Άστρων»

Ο Πόλεμος των Άστρων \ Star Wars

  • Πρω­τα­γω­νι­στές: Μαρκ Χάμιλ \ Χάρι­σον Φορντ _Κάρι Φίσερ_Πίτερ Κάσινγκ_Άλεκ Γκίνες
  • Κυκλο­φο­ρία  25 Μαΐ­ου 1977 _121λ
  • Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός $11.000.000
  • Έσο­δα $775.500.000

Ο Πόλε­μος των Άστρων (πρω­τό­τυ­πος τίτλος: Star Wars) είναι αμε­ρι­κα­νι­κή ται­νία επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας, του 1977, σε σκη­νο­θε­σία και σενά­ριο του Τζορτζ Λού­κας. Είναι η πρώ­τη ται­νία της σει­ράς Ο Πόλε­μος των Άστρων, ενώ χρο­νο­λο­γι­κά ως προς την υπό­θε­ση, είναι η τέταρ­τη. Με την επα­να­στα­τι­κή χρή­ση των ειδι­κών εφέ, της αντι­συμ­βα­τι­κής επε­ξερ­γα­σί­ας και του συν­δυα­σμού επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας και επι­κού σενα­ρί­ου, η πρώ­τη ται­νία της σει­ράς είναι μια από τις πιο επι­τυ­χη­μέ­νες _εμπορικά και όχι μόνο ται­νί­ες του είδους.

Τοπο­θε­τη­μέ­νη “πριν από πολύ και­ρό σ’ ένα Γαλα­ξία πολύ, πολύ μακρι­νό”, η ται­νία ακο­λου­θεί μια ομά­δα μαχη­τών της ελευ­θε­ρί­ας, γνω­στών ως η Επα­να­στα­τι­κή Συμ­μα­χία, που έχει στό­χο την κατα­στρο­φή του Άστρου του Θανά­του, ενός δια­στη­μι­κού σταθ­μού που είναι ένα πανί­σχυ­ρο όπλο της σατα­νι­κής Γαλα­ξια­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Αυτός ο πόλε­μος δια­κό­πτει την απο­μο­νω­μέ­νη ζωή του νεα­ρού αγρό­τη Λουκ Σκαϊ­γουώ­κερ, όταν κατά τύχη αγο­ρά­ζει τα ρομπότ που έχουν τα κλεμ­μέ­να σχέ­δια του Άστρου του Θανά­του. Αφό­του η Αυτο­κρα­το­ρία αρχί­ζει μια αδί­στα­κτη και κατα­στρο­φι­κή έρευ­να για τα ρομπότ, ο Σκαϊ­γουώ­κερ απο­φα­σί­ζει να ακο­λου­θή­σει τον Δάσκα­λο Τζε­ντάι Όμπι-Ουάν Κενό­μπι σε μια παρά­τολ­μη απο­στο­λή διά­σω­σης της ιδιο­κτή­τριας των ρομπότ, της επα­να­στά­τριας Πρι­γκί­πισ­σας Λέια και διά­σω­σης του ίδιου του Γαλαξία.

Η ται­νία γυρί­στη­κε με τον εξω­φρε­νι­κά μικρό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό των $11 εκα­τομ­μυ­ρί­ων και κυκλο­φό­ρη­σε έχο­ντας κέρ­δη $460 εκα­τομ­μύ­ρια στις ΗΠΑ και $314 εκα­τομ­μύ­ρια εκτός αυτής, ξεπερ­νώ­ντας Τα σαγό­νια του καρ­χα­ρία ως η ται­νία με τα υψη­λό­τε­ρα κέρ­δη όλων των επο­χών, ώσπου την πέρα­σε το Ε.Τ. ο Εξω­γή­ι­νος το 1982. Προ­σαρ­μο­σμέ­νη στον πλη­θω­ρι­σμό, είναι η δεύ­τε­ρη πιο επι­κερ­δής ται­νία όλων των επο­χών σε ΗΠΑ και Κανα­δά και η τρί­τη παγκο­σμί­ως. Από τα πολ­λά βρα­βεία που απέ­σπα­σε έλα­βε 10 υπο­ψη­φιό­τη­τες για Όσκαρ, κερ­δί­ζο­ντας έξι. Οι υπο­ψη­φιό­τη­τες περι­λάμ­βα­ναν το Όσκαρ Β’ Ανδρι­κού Ρόλου για τον Άλεκ Γκί­νες και το Όσκαρ Καλύ­τε­ρης Ται­νί­ας. Το 1989 η ται­νία ήταν μια από τις πρώ­τες που προ­στέ­θη­καν στο Εθνι­κό Μητρώο Κινη­μα­το­γρά­φου των ΗΠΑ από την Βιβλιο­θή­κη του Κογκρέ­σου ως “πολι­τι­κά, ιστο­ρι­κά ή αισθη­τι­κά σημαντική”.

Ο Λού­κας επα­να­κυ­κλο­φό­ρη­σε την ται­νία πολ­λές φορές, κάπο­τε με σημα­ντι­κές αλλα­γές. Οι πιο αξιο­πρό­σε­κτες εκδο­χές ήταν στην Ειδι­κή Έκδο­ση του 1997, η κυκλο­φο­ρία του DVD το 2004 και η κυκλο­φο­ρία του Blu-ray το 2011, που έχουν τρο­πο­ποι­η­μέ­να εφέ μέσω υπο­λο­γι­στή, αλλαγ­μέ­νους δια­λό­γους και επι­πρό­σθε­τες σκηνές.

Πλοκή

Πριν από πολύ και­ρό, σ’ ένα Γαλα­ξία πολύ, πολύ μακρι­νό” κυβερ­νά το σιδη­ρό­φρα­κτο και κατα­πιε­στι­κό καθε­στώς της Γαλα­ξια­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Μια Επα­νά­στα­ση έχει ξεσπά­σει ενα­ντί­ον της στυ­γνής δικτα­το­ρί­ας, οργα­νω­μέ­νη από την Επα­να­στα­τι­κή Συμ­μα­χία. Οι Επα­να­στά­τες υπο­κλέ­πτουν τα σχέ­δια του Άστρου του Θανά­του, του ισχυ­ρό­τε­ρου όπλου της Αυτο­κρα­το­ρί­ας, που έχει τη δυνα­τό­τη­τα να κατα­στρέ­ψει έναν ολό­κλη­ρο πλα­νή­τη. Η Πρι­γκί­πισ­σα Λέια που έχει τα σχέ­δια, αιχ­μα­λω­τί­ζε­ται από τον Νταρθ Βέι­ντερ αλλά τα απο­θη­κεύ­ει μέσα στο ρομπότ R2-D2, το οποίο στέλ­νει με το ρομπότ C‑3PO στον πλα­νή­τη Τατουίν, για να βρουν τον Όμπι-Ουάν Κενό­μπι, έναν από τους ελά­χι­στους Τζε­ντάι που έχουν επιζήσει.

Τα δύο ρομπότ σχε­δόν αμέ­σως αιχ­μα­λω­τί­ζο­νται από εμπό­ρους Τζά­βα, οι οποία τα που­λούν στους αγρό­τες Όου­εν και Μπε­ρού Λαρς, και τον ανι­ψιό τους Λουκ Σκαϊ­γουώ­κερ. Ενώ ο Λουκ καθα­ρί­ζει τον R2-D2, βρί­σκει τυχαία ένα μέρος από το μήνυ­μα της Λέια, στο οποίο ζητά τη βοή­θεια του Όμπι-Ουάν Κενό­μπι. Ο μόνος Κενό­μπι που ξέρει ο Λουκ είναι ένας γέρος ερη­μί­της με το όνο­μα Μπεν, που ζει στους κοντι­νούς λόφους. Το επό­με­νο πρωί ο R2-D2 ξεφεύ­γει για να βρει τον Όμπι-Ουάν και ο Λουκ ανα­ζη­τώ­ντας το ρομπότ, βρί­σκει τον Μπεν Κενό­μπι, που ομο­λο­γεί πως είναι ο Όμπι-Ουάν. Ο γηραιός ερη­μί­της διη­γεί­ται στον Λουκ τις μέρες του ως Τζε­ντάι και πώς τους εξο­λό­θρευ­σε η Αυτο­κρα­το­ρία. Σε αντί­θε­ση με τα λόγια του θεί­ου του, ο Λουκ μαθαί­νει πως ο πατέ­ρας του, ο Άνα­κιν Σκαϊ­γουώ­κερ πολέ­μη­σε μαζί με τον Όμπι-Ουάν, πριν “να τον προ­δώ­σει και να τον σκο­τώ­σει ο Βέι­ντερ”, ο πρώ­ην μαθη­τής του Όμπι-Ουάν που στρά­φη­κε “στην σκο­τει­νή πλευ­ρά της Δύνα­μης”. Ο Λουκ που έχει κλη­ρο­νο­μή­σει τις μεγά­λες δυνα­τό­τη­τες στη Δύνα­μη τις οποί­ες είχε ο πατέ­ρας του, παίρ­νει από τον Όμπι-Ουάν και το φωτό­σπα­θο του Άνακιν.

Ο Όμπι-Ουάν βλέ­πει όλο το μήνυ­μα της Λέια, στο οποίο ικε­τεύ­ει το γηραιό Τζε­ντάι να πάρει τα σχέ­δια του Άστρου του Θανά­του στην πατρί­δα της, τον πλα­νή­τη Άλντε­ρα­αν, ώστε να τα δει και να τα ανα­λύ­σει ο πατέ­ρας της. Ο Όμπι-Ουάν ζητά από τον Λουκ να τον συνο­δεύ­σει και να μάθει τους τρό­πους της Δύνα­μης. Ο Λουκ στην αρχή αρνεί­ται, αλλά αλλά­ζει γνώ­μη όταν ανα­κα­λύ­πτει πως οι στρα­τιώ­τες της Αυτο­κρα­το­ρί­ας κατά­στρε­ψαν το σπί­τι του και σκό­τω­σαν τους θεί­ους του, ψάχνο­ντας τον C‑3PO και τον R2-D2. Ο Όμπι-Ουάν και ο Λουκ προ­σλαμ­βά­νουν το λαθρέ­μπο­ρο Χαν Σόλο και τον Γού­κι πιλό­το του, Τσου­μπά­κα, για να τους μετα­φέ­ρουν με το σκά­φος τους, το Μιλέ­νιουμ Φάλκον.

Μόλις φτά­νει το Φάλ­κον στον Άλντε­ρα­αν, ανα­κα­λύ­πτουν πως ο πλα­νή­της έχει κατα­στρα­φεί με δια­τα­γή του κυβερ­νή­τη του Άστρου του Θανά­του, του Μεγά­λου Μοφφ Τάρ­κιν, με σκο­πό να επι­δεί­ξει σ’ όλο τον Γαλα­ξία τη δύνα­μη του σταθ­μού μάχης. Το Φάλ­κον πιά­νε­ται στην ακτί­να έλξης του Άστρου του Θανά­του και μετα­φέ­ρε­ται στην απο­βά­θρα του. Ενώ ο Όμπι-Ουάν ξεκι­νά να αχρη­στεύ­ει την ακτί­να έλξης, ο R2-D2 ανα­κα­λύ­πτει πού είναι φυλα­κι­σμέ­νη η Λέια και ο Λουκ με τη βοή­θεια του Χαν και του Τσου­μπά­κα τη σώζουν. Μετά από πολ­λές περι­πέ­τειες, φτά­νουν πίσω στο Φάλ­κον, αλλά ο Όμπι-Ούαν θυσιά­ζε­ται σε μια μονο­μα­χία με τον Βέι­ντερ. Το Φάλ­κον ξεφεύ­γει από το Άστρο του Θανά­του, όμως η Αυτο­κρα­το­ρία είχε προ­λά­βει να βάλει πομπό στο δια­στη­μό­πλοιο για να βρει τη μυστι­κή βάση των Επα­να­στα­τών στον πλα­νή­τη Γιά­βιν IV.

Οι επα­να­στά­τες ανα­λύ­ουν τα σχέ­δια του Άστρου του Θανά­του και απο­κα­λύ­πτουν μια τρω­τή μπου­κα­πόρ­τα εξα­ε­ρι­σμού που οδη­γεί στον αντι­δρα­στή­ρα του σταθ­μού. Ο Λουκ εντάσ­σε­ται στην ομά­δα επί­θε­σης, αλλά ο Χαν παίρ­νει την αμοι­βή του για τη διά­σω­ση και τα σχέ­δια και φεύ­γει, παρά τις παρα­κλή­σεις του Λουκ. Στη μάχη που ακο­λου­θεί, οι επα­να­στά­τες έχουν βαριές απώ­λειες μετά από πολ­λές απο­τυ­χη­μέ­νες επι­θέ­σεις και ο Λουκ έχει μεί­νει μαζί μ’ ελά­χι­στους πιλό­τους για μια τελευ­ταία προ­σπά­θεια. Ο Βέι­ντερ και μια ομά­δα μαχη­τι­κών είναι έτοι­μη να καταρ­ρί­ψουν το σκά­φος του Λουκ, όμως ο Χαν Σόλο γυρί­ζει την τελευ­ταία στιγ­μή και κατα­στρέ­φει τα μαχη­τι­κά της Αυτο­κρα­το­ρί­ας, στέλ­νο­ντας τον Βέι­ντερ να αιω­ρεί­ται μακριά από τη μάχη. Με την βοή­θεια του φαντά­σμα­τος του Όμπι-Ουάν, ο Λουκ χρη­σι­μο­ποιεί τη Δύνα­μη και ευστο­χεί στη βολή του, κατα­στρέ­φο­ντας το Άστρο του Θανά­του, δευ­τε­ρό­λε­πτα πριν ο σταθ­μός μάχης χτυ­πή­σει τη βάση των επα­να­στα­τών. Ο Λουκ και ο Χαν παρα­ση­μο­φο­ρού­νται από την Λέια για τον ηρω­ι­σμό τους.

2005 ΤΖΟΡΤΖ ΛΟΥΚΑΣ
Ο Πόλεμος των Άστρων

Ο λαί­μαρ­γος, που βρί­σκει μια γαλα­κτε­ρή αγε­λά­δα, πέφτει πάνω της λαί­μαρ­γα και τη μαδάει.
Στο τέλος, βέβαια, το ζώο θα απο­θά­νει! Θεω­ρώ, πως «ο Πόλε­μος των Άστρων», απέ­θα­νε. Ακό­μα και αν κάνει εισιτήρια.

Το κύκνειο άσμα, της εικο­σιε­φτά­χρο­νης χολι­γου­ντια­νής περι­πέ­τειας φτά­νει στις αίθου­σες εξα­ντλη­μέ­νο! Σαν κάποιους μαρα­θω­νο­δρό­μους που, πια, δεν τρέ­χουν, αλλά περ­πα­τά­νε. Δεν υπάρ­χει συγκί­νη­ση, θαυ­μα­σμός, εντυ­πω­σια­σμός, έστω! Πρό­κει­ται, για μια ται­νία — επί­λο­γο, στην κυριο­λε­ξία. Στην οποία ται­νία δίνο­νται κάποιες, «ιστο­ρι­κές» κυρί­ως, εξη­γή­σεις. Τίπο­τα περισσότερο.

Θυμά­μαι το πρώ­το φιλμ της σει­ράς ο Πόλε­μος των Άστρων. Το είδα στο «Κέρ­ζον», του Λον­δί­νου και μετά ξανά με την κόρη μου σ΄έναν κινη­μα­το­γρά­φο της Λεωφ.Μεσογείων δίπλα στο θέα­τρο “Πόρ­τα”. Είχα «παλα­βώ­σει» με τα ηχη­τι­κά, κυρί­ως, εφέ. Η Εκδί­κη­ση των Σιθ,   ούτε καν με ανη­σύ­χη­σε. Και σε αυτό δε φταί­νε μόνον τα 27 χρό­νια, που πέρα­σαν στο μετα­ξύ. Φταί­ει η ται­νία, που ήταν μια επα­νά­λη­ψη, της επανάληψης…

Οι δημιουρ­γοί στις συνε­ντεύ­ξεις τους και οι δια­φη­μι­στές στις δια­φη­μί­σεις τους κάνουν λόγο, για μια προ­ο­δευ­τι­κή αλλη­γο­ρία. Μιλούν, για μια μάχη ανά­με­σα στο καλό και το κακό. Μιλούν, για δημο­κρα­τι­κές δυνά­μεις, που η εξου­σία τις δια­φθεί­ρει και τις μετα­βάλ­λει σε δικτα­το­ρί­ες. Κάνουν διά­φο­ρους συσχε­τι­σμούς. Λένε πως η ται­νία ανα­φέ­ρε­ται στο Βιετ­νάμ, αλλά κολ­λά­ει και στο Ιράκ. Λένε πως ο «κακός» της ται­νί­ας, ήταν ο Νίξον αλλά, άνε­τα, μπο­ρεί να είναι ο Μπους. Ακό­μα κι αν είναι αλή­θεια όλα αυτά, τα «καρ­τούνς», που παρι­στά­νουν τα «πρό­σω­πα» και τα «ντε­κόρ» του δια­στή­μα­τος, είναι αδύ­να­μα. Δεν αντέ­χουν στις πλά­τες τους τέτοιους όγκους και τέτοιους συσχε­τι­σμούς! Είναι πολ­λές οι στιγ­μές, που, εξό­φθαλ­μα, δια­κρί­νε­ται το πεπιε­σμέ­νο χαρ­τί και τα αλου­μι­νό­χαρ­τα των δια­στη­μο­πλοί­ων. Και είναι, επί­σης, πολ­λές οι φορές, που τα μικρο­σκο­πι­κά ρομπότ, τα παίρ­νεις για ηλε­κτρι­κές σκού­πες. Αφή­στε, πια, τους δια­λό­γους και την εκφο­ρά τους…

Η πρώ­τη ομά­δα, που σχε­δί­α­σε τον Πόλε­μο των Αστρων ήταν μια ομά­δα γεμά­τη καλ­λι­τε­χνι­κές ανη­συ­χί­ες. Η ομά­δα αυτή, σήμε­ρα, έχει βιο­μη­χα­νο­ποι­η­θεί. Φυσι­κό είναι τα «σχέ­διά» της να είναι βιο­μη­χα­νο­ποι­η­μέ­να. Και η ται­νία, καμω­μέ­νη για να πάει, κατευ­θεί­αν, για DVD. Αντε, με ένα μικρό «πέρα­σμα» από τα κινη­μα­το­γρα­φι­κά super market, τα γνω­στά πολυ­σι­νε­μά. Ξέρε­τε, αυτά τα οικο­δο­μι­κά τετρά­γω­να, που λει­τουρ­γούν σαν κρε­α­το­μη­χα­νές. Βάζουν μυα­λά από τη μια μεριά και βγά­ζουν σού­πες από την άλλη!

Οι άνθρω­ποι, αλλά και τα ανθρω­ποει­δή, που υπο­δύ­ο­νται τους διά­φο­ρους ήρω­ες της ται­νί­ας, δεν έχουν εικα­στι­κή επάρ­κεια. Ανα­τρι­χιά­ζεις στην ιδέα, πως μπο­ρεί να κινεί­ται στο διά­στη­μα τόσο άσχη­μος κόσμος. Φάτσες, κορ­μιά, σχή­μα­τα, συνα­γω­νί­ζο­νται στην ακα­λαι­σθη­σία. Αλλά και η ηχη­τι­κή «μπά­ντα» παρου­σιά­ζει σημεία κόπω­σης. Να σημειώ­σου­με, πως στην επι­τυ­χία των σχε­τι­κών ται­νιών, μεγά­λο ρόλο έπαι­ξε ο συν­θέ­της της μου­σι­κής Τζον Ουί­λιαμς (ποιος δεν έχει «σφυ­ρί­ξει» το γνω­στό μου­σι­κό θέμα;), και η συμ­φω­νι­κή ορχή­στρα του Λον­δί­νου, η οποία έπαι­ξε και στις προη­γού­με­νες ται­νί­ες. Αυτή τη φορά ούτε και η μου­σι­κή έχει έμπνευ­ση. Φεύ­γεις, χωρίς να πάρεις ούτε μια μου­σι­κή φρά­ση, μαζί σου.

Δεν είμαι εξορ­γι­σμέ­νος με τη συγκε­κρι­μέ­νη ται­νία, μόνον! Είμαι θυμω­μέ­νος, γενι­κά, με το θέα­μα, που αντι­κα­θι­στά την ουσία. Είμαι εξορ­γι­σμέ­νος με τα πέντε δισ. δολά­ρια, που εισέ­πρα­ξαν οι παρα­γω­γοί των ται­νιών star wars. Είμαι εξορ­γι­σμέ­νος με τους «αριθ­μούς», που αντι­κα­θι­στούν την καλ­λι­τε­χνι­κή αξία. Και, τέλος, είμαι εξορ­γι­σμέ­νος με τον Καγκε­λά­ριο Πάλ­πα­τάιν, το Συμ­βού­λιο των Τζε­ντάι, με τον προ­δό­τη Ανα­κιν, τον υπο­χθό­νιο Σκάι­γουό­κερ και όλους τους άλλους σκο­τει­νούς και φωτει­νούς ήρω­ες της ται­νί­ας. Δεν κατα­νοώ όλη αυτή την «αλλη­γο­ρία». Ολη αυτή τη βερ­μπα­λι­στι­κή πολυ­πλο­κό­τη­τα. Θα δανει­στώ μερι­κά λόγια από τον Τολ­στόι: «Μόνο μία εξή­γη­ση υπάρ­χει: ότι η τέχνη, για κάποιους, δεν είναι σοβα­ρό, σημα­ντι­κό ζήτη­μα ζωής, αλλά απλή δια­σκέ­δα­ση. Και όλες οι δια­σκε­δά­σεις, με την επα­νά­λη­ψη κουράζουν».

Παί­ζουν: Γιουάν Μακ­Γκέ­κορ, Νάτα­λι Πόρ­τμαν, Κρί­στο­φερ Λι, Χέι­ντεν Κρί­στεν­σεν, κ.ά.

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο