Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλη αστέγων το Λος Αντζελες…

Εκθε­ση από την Αρχή Υπη­ρε­σιών Πρό­νοιας Αστέ­γων στο Λος Αντζε­λες δια­πί­στω­σε, μέσα σε ένα χρό­νο, αύξη­ση 12% του αριθ­μού των ανθρώ­πων που ζουν στους δρόμους.

Οι περισ­σό­τε­ροι από τους άστε­γους (του­λά­χι­στον 36.000 άτο­μα, κάθε ηλι­κί­ας) ζουν στην πόλη του Λος Αντζε­λες και άλλοι 59.000 ζουν στην κομη­τεία του Λος Αντζε­λες. Απ’ αυτούς, περί­που το 25% έμει­νε για πρώ­τη φορά άστε­γο το 2018 εξαι­τί­ας φτώ­χειας, ακρι­βών ενοι­κί­ων και κακο­πλη­ρω­μέ­νων θέσε­ων ανει­δί­κευ­της εργασίας. 

Δια­πι­στώ­θη­κε επί­σης πως αυξή­θη­κε κατά 24% ο αριθ­μός των νεα­ρών αστέ­γων ηλι­κί­ας κάτω των 25 ετών και κατά 7% ο αριθ­μός των αστέ­γων που είναι άνω των 62 ετών. Επί­σης, το 29% των αστέ­γων στο Λος Αντζε­λες υπο­φέ­ρει από ψυχι­κές νόσους ή είναι τοξι­κο­μα­νείς. Τέλος, τα 2/3 των αστέ­γων που προ­σπα­θούν να επι­βιώ­σουν σε δρό­μους γύρω από το μετρό του Λος Αντζε­λες είναι άνδρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο