Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλυ Πάνου, αξέχαστη για την πραγματικά λαϊκή φωνή της

Στις 27 Σεπτεμ­βρί­ου 2013, σε ηλι­κία 73 χρό­νων πέθα­νε η λαϊ­κή τρα­γου­δί­στρια Πόλυ Πάνου. Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να στις 28 Οκτω­βρί­ου 1940, όμως μεγά­λω­σε στην Πάτρα. Μπή­κε στη δισκο­γρα­φία με το «Πήρα τη στρά­τα την κακιά» (1952) του Μπιθικώτση.

Η ιστο­ρία της ξεκι­νά όταν ήταν μικρή, ακό­μα, το ‘σκα­γε απ’ το Δημο­τι­κό και ανέ­βαι­νε στα Ψηλά Αλώ­νια, σ’ ένα καφε­νείο που «είχε πρω­το­φέ­ρει τότε juke box». Αυτό ήταν «ο πρώ­τος δάσκα­λος». Μαθή­τρια του Δημο­τι­κού, της άρε­σε να τρα­γου­δά το «Οταν θα πω το αχ!» το βαρύ ζεϊ­μπέ­κι­κο του Σταύ­ρου Τζουα­νά­κου, που μόλις είχε κυκλο­φο­ρή­σει. Αργό­τε­ρα, κρυ­φά από τους γονείς της, συμ­με­τέ­χει σε δια­γω­νι­σμό ταλέ­ντων της πόλης, με το τρα­γού­δι «Μητέ­ρα» του Φώτη Πολυ­μέ­ρη και παίρ­νει το πρώ­το βραβείο.

Ενα χρό­νο μετά, βρί­σκε­ται στην Πάτρα για εμφα­νί­σεις ο Γρη­γό­ρης Μπι­θι­κώ­τσης ‑νέος κι εκεί­νος τότε στο τρα­γού­δι- πριν κάνει τις κατο­πι­νές μεγά­λες επι­τυ­χί­ες του. Η τρα­γου­δί­στρια του συγκρο­τή­μα­τός του, τους είχε εγκα­τα­λεί­ψει και ο Γρη­γό­ρης βρέ­θη­κε να λέει το πρό­βλη­μά του σ’ έναν κου­ρέα. Και ο κου­ρέ­ας του μίλη­σε για το «αηδό­νι» της γει­το­νιάς του, την Πολυ­τί­μη Κολιο­πά­νου. Ετσι ο Γρη­γό­ρης Μπι­θι­κώ­τσης την έψα­ξε και την άκου­σε να τρα­γου­δά τα «βαριά» του Τζουα­νά­κου, αλλά και ανα­το­λί­τι­κα και Πολυ­μέ­ρη και αμέ­σως της ζήτη­σε να τον ακο­λου­θή­σει. Ταξί­δε­ψαν μαζί στην Πάτρα, στο Αγρί­νιο και μετά στην Αθή­να, στα δισκο­γρα­φι­κά στού­ντιο της «Columbia». Η Πόλυ Πάνου συνο­δευό­ταν πάντα από τη μητέ­ρας τη, παρ’ όλη την οργή του εργο­λά­βου πατέ­ρα της.

Πολύ γρή­γο­ρα θα βρε­θεί να τρα­γου­δά­ει και­νούρ­για τρα­γού­δια όλων των κορυ­φαί­ων λαϊ­κών συν­θε­τών της δεκα­ε­τί­ας του 1950. Ο Βασί­λης Τσι­τσά­νης, ο Από­στο­λος Καλ­δά­ρας, ο Γιώρ­γος Μητσά­κης, ο Θόδω­ρος Δερ­βε­νιώ­της και ο Μπά­μπης Μπα­κά­λης θα της γρά­ψουν και­νούρ­για τρα­γού­δια. με τα οποία θα ανα­δει­χτεί στη δισκο­γρα­φία και στο πάλ­κο. Πολ­λά απ’ αυτά άντε­ξαν και τρα­γου­διού­νται πολύ μέχρι σήμερα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο